"ธรรมนูญ on air ครั้งที่ ๕" เครือข่ายธรรมนูญสุขภาพรับมือโควิด ตอนที่ ๑

 • photo , 1000x563 pixel , 529,555 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 301,962 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 443,324 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 499,809 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 173,882 bytes.

"ธรรมนูญ on air ครั้งที่ ๕" เครือข่ายธรรมนูญสุขภาพรับมือโควิด ตอนที่ ๑

ตรงกับวันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. (เปลี่ยนเวลาเฉพาะครั้งนี้) ดำเนินการโดยกขป.เขต ๑๒ และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

๑)เริ่มต้นด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดระดับเขต พบว่าเพิ่มขึ้น ๑๑๑๙ ราย ตรัง สงขลา ยะลา เพิ่มมากที่สุด จากหมู่บ้าน(วงไพ่) โรงงาน เรือนจำ สถิติย้อนหลัง สงขลา นราธิวาส ตรัง มากที่สุดตามลำดับ

ต้นเหตุส่วนใหญ่มาจากในพื้นที่ กรณีการเดินทางกลับบ้านยังไม่มากนัก ผู้สัมผัสเชื้อไม่กักตัวทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้ง่าย ประชาชนยังต้องการความรู้พื้นฐานที่ถูกต้อง ท่ามกลางความสับสนของข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน เขต ๑๒ มีการประชุมนัดแรกไปแล้ว เริ่มมีเคสเสนอเข้ามาให้พิจารณา

๒) แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางใช้ธรรมนูญสุขภาพในพื้นที่กับสถานการณ์โควิด

๒.๑ ตำบลนาทอน จังหวัดสตูล โดยนายกสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ ระบุว่าต้องการสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนเป็นเจ้าของตำบลร่วมกัน จะส่งผลให้เกิดความหวงแหน ช่วยกันดูแล จึงเริ่มด้วยการพูดคุยกัน ผ่านการ "ชันชี" ใช้ภาษาประจำถิ่นในการสื่อความหมายแทนคำว่าธรรมนูญ เพื่อให้เข้าใจง่าย ชักชวนองค์ประกอบที่เรียกว่า "๕ เสาร่วม" ได้แก่ ท้องถิ่น ท้องที่ ภาครัฐส่วนภูมิภาค เอกชน ประชาชน ค้นหาประเด็นร่วม สร้างความเข้าใจต่อกันอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมพื้นที่ ประชากร ค้นหา "ฉันทามติ" ร่วมกัน "รูปแบบประชาธิปไตยยกกำลังสอง" ที่ผสมผสานระหว่างตัวแทนที่ผ่านการเลือกตั้งกับทางตรงเช่นนี้หากทำได้ ทุกคนจะเกิดการยอมรับ เป็นเจ้าของ นำข้อตกลงไปปฏิบัติดำเนินการด้วยตนเอง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

การเริ่มต้นผู้นำจะต้องมีความอดทน ในการทำความเข้าใจ ชักชวนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมดำเนินการ ซึ่งต้องใช้เวลา และการกระทำ มีจิตใจเปิดกว้างรับฟัง

๒.๒ ตำบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา นายกสินธพ อินทรัตน์ เล่าว่าต้องการพัฒนาตำบลในหลายมิติ จึงได้ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมดำเนินการ โดยนำร่องที่หมู่บ้าน จัดทำธรรมนูญหมู่บ้านขึ้นก่อนเป็นธรรมนูญสุขภาวะตำบล การดำเนินการช่วงแรกใช้เวลา ๑ ปี ในการดำเนินการในส่วนของท้องถิ่นที่รับผิดชอบ จะแบ่งหน้าที่ให้กับแต่ละกองขับเคลื่อนร่วมกับประชาชน

๒.๓ ตำบลโคกม่วง จังหวัดสงขลา ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาล จัดทำธรรมนูญเชิงประเด็น เน้นเรื่องการจัดการขยะ มีมาตรการสำคัญ คือการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลทุกวันที ๑๔ กุมภาพันธ์ นำเงินที่ได้มาจัดตั้งกองทุนขยะมีบุญ นำไปช่วยประชากรกลุ่มเปราะบาง และมีมาตรการย่อยๆมาเสริมหนุน เช่น การประกาศเป็นตำบลไร้ถังขยะ การทำ eco birck ตะแกรงสะสมบุญ ผ้าอ้อมรักษ์โลก ช่วงโควิดระบาดได้นำเงินจากกองทุนฯมาจัดทำถุงยังชีพให้กลุ่มติดเตียง

๒.๔ ตำบลบ่อยาง จังหวัดสงขลา ดำเนินการโดยศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง องค์กรชุมชน เพื่อแก้ปัญหาให้กับคนจนเมือง การสร้างกติกาเป็นไปแบบธรรมชาติ ค่อยๆปรับเพิ่มเติมตามสถานการณ์ มีการรวมตัวกันทุกวันที่ ๙ ของเดือนที่ชุมชนแหลมสนอ่อน ทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ การปลูกผัก การจัดการขยะ การลดรายจ่าย การเสริมรายได้ สถานการณ์โควิดระบาด ได้จัดทำครัวกลาง ผ่านข้อตกลง "ปิ่นโตตุ้มตุ้ย"

๒.๕ ตำบลอื่นๆ เช่น ตำบลท่าสาบ จังหวัดยะลา เชื่อมโยงกับงานสร้างสันติสุข

๓) บทเรียนจากการดำเนินการธรรมนูญสุขภาพ

๑.เป็นเครื่องมือกลาง ในการสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมกับแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถค้นหาประเด็นร่วมที่เป็นทั้งทุกข์ร่วม สุขร่วม ของตน โดยแกนนำประสานที่เป็นคนเริ่มกระบวนการ ต้องมีความเข้าใจแนวคิดของธรรมนูญสุขภาพ ก่อนที่จะไปขยายผลสร้างทีมจากแต่ละองค์ประกอบภาคส่วนต่างๆ

๒.สามารถดำเนินการได้ทั้งมิติการพัฒนาให้เกิดสุขภาวะระดับตำบลในหลายมิติ ปรับระบบสุขภ่าพหรือระบบการดำเนินงานในพื้นที่ หรือเป็นธรรมนูญตามภูมินิเวศ ภูมิวัฒนธรรม ภูมิสังคม เป็นธรรมนูญเชิงประเด็น เชิงกลุ่มวัย หรือประชากรเฉพาะ หรือธรรมนูญเชิงองค์กร

๓.เป็นกระบวนการสร้างความไว้วางใจมากกว่าเชิงอำนาจที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันของคนในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ช่วยเหลือกัน รับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๔.สถานะของธรรมนูญ เริ่มต้นจากประเด็นผลักดันจากตัวบุคคลหรือพื้นที่ก็ได้ แต่สุดท้ายจะต้องใช้กระบวนการทำให้เป็นประเด็นสาธารณะ มีการรับรองใช้ร่วมกันทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ

๕.สามารถประสานเชื่อมโยงกับงานอื่นๆ เช่น สตูลต้องการเชื่อมโยงกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่

๔) การดำเนินการควรสร้างอัตลักษณ์ที่เป็นของตนเอง การทำธรรมนูญจะเป็นกระบวนการสร้างการรับรู้ต่อสังคมในวงกว้าง ริเริ่มประเด็นใหม่ๆ เช่น ธรรมนูญกลุ่มชาติพันธุ์ที่สตูลอาจริเริ่มทำในบางตำบล

๕) เพื่อให้เป้าหมายการสร้างเครือข่ายธรรมนูญตำบลที่มีการดำเนินการมากว่า ๑๐ ปีในพื้นที่ ต้องการความต่อเนื่องและการประสานเครือข่ายแกนนำตำบลทั้งเก่าและใหม่ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัปดาห์หน้าจะมีการจัดธรรมนูญ on air อีกครั้ง

Relate topics

« 7092
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง