การทำงานในรูปแบบ Soft power ของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒

photo  , 1280x720 pixel , 92,611 bytes.

การทำงานในรูปแบบ Soft power ของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ใช้โครงสร้างการทำงานประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญยิ่ง ๓ ฝ่ายได้แก่

๑.กขป.(คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน) ๔๕ คน ที่มีตัวแทนภาครัฐ วิชาการ ท้องถิ่น เอกชน ประชาสังคม มีหน้าที่ชี้ทิศ อำนวยการ ประสานให้เกิดการขับเคลื่อน ทำงานร่วมกับเลขานุการร่วม ๔ คน

๒.อนุกรรมการ ประกอบด้วยคณะอนุฯ ๕ ชุด ที่ได้มาจากการ Mapping ภาคีองค์กรและพื้นที่ปฎิบัติการระดับเขตที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกับกขป.บางท่าน ได้แก่ ๒.๑ อนุวิชาการและสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์รายประเด็น บทบาทหนุนช่วยอนุประเด็นในการจัดทำยุทธศาสตร์(เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัด) จัดการความรู้(สถานการณ์ปัญหา ชุดความรู้พื้นที่ต้นแบบ ข้อเสนอเชิงนโยบาย) และติดตามประเมินผล (ตัวชี้วัด ระบบการอ้างอิง) ๒.๒ อนุกรรมการรายประเด็น บทบาทจัดทำยุทธศาสตร์ประเด็น ประสานให้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกับคณะทำงานในระดับปฎิบัติการ ร่วมติดตามประเมินผล

อนุกรรมการจะมีตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฎิบัติ "ตัวจริง" ของแต่ละองค์กร/ประเด็น/พื้นที่ มาทำงานร่วมกันผ่านระบบสนับสนุน ได้แก่ เวทีกลาง/เวทีสาธารณะ ข้อมูลกลาง การจัดการความรู้ การสื่อสารสาธารณะ ไปเสริมหนุนพื้นที่ปฎิบัติที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว หรือพื้นที่ต้นแบบที่จะสร้างตัวแบบการพัฒนาที่ครบวงจร อันจะนำไปสู่เป้าหมายคุณภาพชีวิตประชาชน

๓.ศูนย์ประสานงานเขตฯ ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของโครงสร้างดังกล่าว

ปัจจัยสำคัญก็คือ ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ความโปร่งใส ความเท่าเทียม ความเป็นธรรม บนพื้นฐานการได้ประโยชน์ขององค์กรความร่วมมือและกลุ่มเป้าหมาย

หมายเหตุ ระบบข้อมูลกลางจะดำเนินการร่วมกันระหว่างเขต ๑๑ และเขต ๑๒ ผ่าน www.AHsouth.com และร่วมกับเครือข่ายปฎิบัติการรายประเด็น

Relate topics