กิจกรรมอบรมปฏิบัติการวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ วางยุทธศาสตร์การพัฒนาชายแดนใต้ 2566-2575

 • photo , 1000x750 pixel , 97,043 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 134,824 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 173,705 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 173,705 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 155,768 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 118,415 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 131,257 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 97,806 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 150,394 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 116,000 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 178,529 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 102,589 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 125,736 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 166,903 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 151,347 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 144,993 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 150,082 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 141,546 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 158,862 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 172,042 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 119,627 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 168,127 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 171,163 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 159,917 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 144,513 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 122,951 bytes.

ศอ.บต. ร่วมกับ บพท. และ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ดึงผู้เชี่ยวชาญจากสาขาอาชีพหลากหลาย ระดม วิเคราะห์ภาพอนาคต วางยุทธศาสตร์การพัฒนาชายแดนใต้ 2566-2575

วันนี้ (2 สิงหาคม 2565) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ และมีพลตรี ประเทือง ปิยะกโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณะธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ดร. สมศักดิ์ ลิลา อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และผู้แทนจากจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลาและบุคลากรภายนอกพื้นที่ ซึ่งเป็นข้าราชการ ผู้นำชุมชนและภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันคิดวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระยะเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-4 สิงหาคม 2565 ในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดทำและการวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2566-2575 นั้น เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการจัดทำชุดข้อมูลใหม่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำในแต่ละองค์กรในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนที่มีความรู้ในการจัดทำภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมองภาพในระยะไกลเพื่อประชาชน และความสงบสุข สันติสุขในชายแดนใต้ อย่างไรก็ตาม ชุดข้อมูลภาพอนาคตชุดใหม่ จะเป็นชุดข้อมูลที่จะให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำไปกำหนดกรอบนโยบาย วางแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งจัดทำโครงการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสงบสุขและสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

สำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการขึ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ดำเนินการวาดภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี พ.ศ 2566-2575 เพื่อหาแนวโน้มและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในห้วงปีดังกล่าว และเพื่อกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในระดับพื้นที่ ซึ่ง ศอ.บต.ได้ให้ความสำคัญในการจัดทำกระบวนการภาพอนาคตกับการพัฒนาในระดับพื้นที่เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการประเมินสภาวะแวดล้อมและการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางยุทธศาสตร์ ซึ่งกระบวนการระดมสมองร่วมกันในครั้งนี้จะนำไปสู่การประเมินสภาพแวดล้อมในอนาคต แนวโน้มและผลกระทบ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สวท.สงขลา กรมประชาสัมพันธ์


ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาพอนาคต จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Strategic Foresight Workshop) จังหวัดสงขลา วันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 มอบหมายให้นายอิมราน  หะยีบากา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Strategic Foresight Workshop) ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายศรัทธา  คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการ กลุ่มผู้นำชุมชน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและการเมือง ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ เพื่อร่วมคิดวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7832
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง