ภาคีเครือข่ายจังหวัดปัตตานีประชุมเตรียมการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 13/2566

photo  , 1000x750 pixel , 162,653 bytes.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 13/2566

ณ  สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี

ผู้รับผิดชอบประเด็นทั้ง  5  ประเด็นนำข้อเสนอกลับไปทบทวนเพิ่มภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาควิชาการ

แผนปฏิิทินงาน

เตรียมสมัชชาสร้างสุขปัตตานี  วันที่  21  มิถุนายน  2566 เจอกันที่ปัตตานี

วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 66  เจอกันที่หาดใหญ่

กัลยา เอี่ยวสกุล บันทึกเรื่องราว

Relate topics