"ประชุมทีม กขป.เขต 12 ชุดเล็ก"

 • photo , 1000x563 pixel , 366,785 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 79,446 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 72,539 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 81,515 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 78,854 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 193,671 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 67,181 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 66,631 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 103,439 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 91,395 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 99,019 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 98,544 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 293,873 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 357,363 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 359,299 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 332,409 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 311,365 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 314,442 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 418,799 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 445,216 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 468,679 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 378,317 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 264,437 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 287,340 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 556,482 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 362,205 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 77,673 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 87,080 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 68,386 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 63,241 bytes.

"ประชุมทีม กขป.เขต 12 ชุดเล็ก"
วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2566  ประชุมทีมกขป.ชุดเล็กของเขต 12 เตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประสานการขับเคลื่อนงานปี 2566 มีข้อสรุปดังนี้

1.กิจกรรมมีขึ้นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-16.00 น. ณโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ต ใกล้สนามบินหาดใหญ่ รอบเช้า 3 ประเด็น รอบบ่าย 2 ประเด็น ผู้เข้าร่วม 80 คน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงาน/ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับเขตและงานประเด็น ทั้งรัฐ ท้องถิ่น วิชาการ ประชาสังคม เอกชน (ทีมกลางจะส่งรายชื่อหน่วยงานและเครือข่ายที่เชิญเข้าร่วมให้แกนนำรับทราบ)

2.ช่วงเปิดเน้นบทบาทกขป.และความสำคัญหรือประโยชน์ที่แต่ละภาคส่วนจะได้รับจากการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะในระบบสารสนเทศกลางที่จะเอื้อให้การประสานขับเคลื่อนทำได้ครบวงจร

จากนั้นคืนข้อมูลของระบบสารสนเทศ และให้ภาคีใหม่ได้สมัครสมาชิก เติมข้อมูลโครงการปี 66 แล้วแบ่งกลุ่มย่อย/ห้องย่อย คืนข้อมูลจากการประมวลผลเป้าประสงค์/แผนงานโครงการในระบบสารสนเทศกลางรายประเด็นด้วยเอกสาร(จำนวนโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ/ลักษณะกิจกรรม) ผู้เข้าร่วมแนะนำตัวเองพร้อมกับระบุเป้าหมายงาน/ข้อเสนอแนะหรือความต้องการหนุนช่วยจากเครือข่าย

จัดทำแผนประสานการขับเคลื่อนปี 2566

-เป้าหมายร่วม

-แนวทางความร่วมมือเพื่อประสานทรัพยากร คน งาน เงิน ข้อมูล(สถานการณ์ปัญหาระดับเขตและพื้นที่ของประเด็น/พื้นที่ต้นแบบ) กลไก ระดับเขตและพื้นที่

-ตัวชี้วัดร่วม(ถ้ามี) แนวทางวัดผลที่ได้

ฯลฯ

จากนั้นนำเสนอกลุ่มย่อย ร่วมกันเติมเต็ม การบูรณาการกับประเด็นอื่น

หมายเหตุ ประเด็นโควิด-19 ดร.สมพร/ปราณี เป็นทีมกลาง ประเด็นแม่และเด็ก ดร.จุฑารัตน์/ชาคริต เป็นทีมกลาง ประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง คุณณัฐวัฒน์/กัลยา เป็นทีมกลาง ประเด็นกลุ่มเปราะบาง ดร.จุฑารัตน์/คุณรอซีดี/กัณนภัส เป็นทีมกลาง ประเด็นเกษตร คุณกำราบ/ชาคริต เป็นทีมกลาง

3.ข้อเสนอแนะต่อระบบสารสนเทศกลาง ให้ link ข้อมูลนี้กับหน่วยงานต่างๆเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการประสานหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาคียุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อประสานข้อมูลให้ครอบคลุม โดยเฉพาะการประมวลสถานการณ์ปัญหาและทุนทางสังคมของประเด็น เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงหรือนำไปต่อยอดการทำโครงการ

Relate topics