"ประชุมทีม กขป.เขต 12 ชุดเล็ก"

 • photo , 1000x563 pixel , 366,785 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 79,446 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 72,539 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 81,515 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 78,854 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 193,671 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 67,181 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 66,631 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 103,439 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 91,395 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 99,019 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 98,544 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 293,873 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 357,363 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 359,299 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 332,409 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 311,365 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 314,442 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 418,799 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 445,216 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 468,679 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 378,317 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 264,437 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 287,340 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 556,482 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 362,205 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 77,673 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 87,080 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 68,386 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 63,241 bytes.

"ประชุมทีม กขป.เขต 12 ชุดเล็ก"
วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2566  ประชุมทีมกขป.ชุดเล็กของเขต 12 เตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประสานการขับเคลื่อนงานปี 2566 มีข้อสรุปดังนี้

1.กิจกรรมมีขึ้นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-16.00 น. ณโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ต ใกล้สนามบินหาดใหญ่ รอบเช้า 3 ประเด็น รอบบ่าย 2 ประเด็น ผู้เข้าร่วม 80 คน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงาน/ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับเขตและงานประเด็น ทั้งรัฐ ท้องถิ่น วิชาการ ประชาสังคม เอกชน (ทีมกลางจะส่งรายชื่อหน่วยงานและเครือข่ายที่เชิญเข้าร่วมให้แกนนำรับทราบ)

2.ช่วงเปิดเน้นบทบาทกขป.และความสำคัญหรือประโยชน์ที่แต่ละภาคส่วนจะได้รับจากการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะในระบบสารสนเทศกลางที่จะเอื้อให้การประสานขับเคลื่อนทำได้ครบวงจร

จากนั้นคืนข้อมูลของระบบสารสนเทศ และให้ภาคีใหม่ได้สมัครสมาชิก เติมข้อมูลโครงการปี 66 แล้วแบ่งกลุ่มย่อย/ห้องย่อย คืนข้อมูลจากการประมวลผลเป้าประสงค์/แผนงานโครงการในระบบสารสนเทศกลางรายประเด็นด้วยเอกสาร(จำนวนโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ/ลักษณะกิจกรรม) ผู้เข้าร่วมแนะนำตัวเองพร้อมกับระบุเป้าหมายงาน/ข้อเสนอแนะหรือความต้องการหนุนช่วยจากเครือข่าย

จัดทำแผนประสานการขับเคลื่อนปี 2566

-เป้าหมายร่วม

-แนวทางความร่วมมือเพื่อประสานทรัพยากร คน งาน เงิน ข้อมูล(สถานการณ์ปัญหาระดับเขตและพื้นที่ของประเด็น/พื้นที่ต้นแบบ) กลไก ระดับเขตและพื้นที่

-ตัวชี้วัดร่วม(ถ้ามี) แนวทางวัดผลที่ได้

ฯลฯ

จากนั้นนำเสนอกลุ่มย่อย ร่วมกันเติมเต็ม การบูรณาการกับประเด็นอื่น

หมายเหตุ ประเด็นโควิด-19 ดร.สมพร/ปราณี เป็นทีมกลาง ประเด็นแม่และเด็ก ดร.จุฑารัตน์/ชาคริต เป็นทีมกลาง ประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง คุณณัฐวัฒน์/กัลยา เป็นทีมกลาง ประเด็นกลุ่มเปราะบาง ดร.จุฑารัตน์/คุณรอซีดี/กัณนภัส เป็นทีมกลาง ประเด็นเกษตร คุณกำราบ/ชาคริต เป็นทีมกลาง

3.ข้อเสนอแนะต่อระบบสารสนเทศกลาง ให้ link ข้อมูลนี้กับหน่วยงานต่างๆเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการประสานหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาคียุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อประสานข้อมูลให้ครอบคลุม โดยเฉพาะการประมวลสถานการณ์ปัญหาและทุนทางสังคมของประเด็น เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงหรือนำไปต่อยอดการทำโครงการ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9822
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง