"ระบบสารสนเทศกลาง กขป.เขต 12"

 • photo , 1080x608 pixel , 43,492 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 59,539 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 48,799 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 76,983 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 148,853 bytes.

"ระบบสารสนเทศกลาง กขป.เขต 12"

ภารกิจงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) ซึ่งเกิดจากระเบียบสำนักนายก กำหนดหน้าที่ของเขตฯ ไว้ 5  ร่วม ได้แก่ ร่วมประสาน ร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมชี้ทิศทาง ร่วมบูรณาการ ร่วมระดมสรรพกำลัง/ ขับเคลื่อน

การสนองตอบภารกิจดังกล่าว จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือในการสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อเสริมหนุนการทำงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประสานถักทอและเชื่อมโยงทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ

ปี 2566 กขป.เขต 12 ได้ออกแบบระบบสารสนเทศกลางมาหนุนการดำเนินงาน โดยวางไว้ระบบไว้ที่ www.AHsouth.com มีการนำเสนอข้อมูลใน 2 ระดับ คือ

1)สื่อสารประชาสัมพันธ์ มีทั้งกิจกรรมของกขป.และเครือข่าย แนะนำกขป.เขต 12 สถานการณ์สุขภาวะ(จากการศึกษาของทีมวิชาการ) แนวทางดำเนินการ(แผนปฏิบัติการ 4 ปี)

2)เพื่อสนับสนุนภารกิจในการประสานการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะ

โดยนำเสนอข้อมูลสำคัญของประเด็นงาน ซึ่งได้มาจากอนุกรรมการ/ฝ่ายยุทธศาสตร์ที่แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกัน นำเสนอข้อมูลภาพรวมของประเด็นได้แก่ สถานการณ์ปัญหา ทุนทางสังคม เป้าประสงค์ แนวทางดำเนินการ ภาคีความร่วมมือ และโครงการ/กิจกรรม

ออกรายงานจำนวนโครงการต่อพื้นที่ระดับจังหวัด ลักษณะกิจกรรมที่แต่ละโครงการดำเนินงาน จำนวนงบประมาณ/แหล่งทุน และกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสุขภาวะ สมัครสมาชิกเพื่อเป็นเจ้าของระบบร่วมกัน บันทึกข้อมูลโครงการตามแผนงานประจำปี 2566 (รายปี) เข้าสู่ระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1.กรณีเป็นผู้ใช้งานใหม่ เปิดใช้งาน www.AHsouth.com คลิกที่แถบบน : เขตสุขภาพ 12>กขป.ชุดที่ 2>ประเด็นงานในการขับเคลื่อน>เลือกประเด็น

2.ประเด็นงาน>https://happynetwork.org> signin สมัครสมาชิก>แจ้งusernameหรืออีเมล์ให้ทีมกลางอนุมัติ(แจ้งผ่านไลน์กลุ่ม “ทีมแผนกขป.เขต 12”)รอการอนุมัติ>ได้รับแจ้งผลการอนุมัติ>เข้าเว็บ https://happynetwork.org>หน้าหลัก>กขป.เขต 12>เลือกประเด็น

กรณีเว็บไซต์นี้พัฒนามาเพื่อสนับสนุนการทำงานของภาคประชาสังคมให้สามารถใช้ระบบข้อมูลในการดำเนินงาน ฐานข้อมูลจะได้นำเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องบันทึกซ้ำ

3.กรณีสมัครสมาชิกแล้ว เข้าhttps://happynetwork.org> signin ป้อน user name และรหัสผ่าน>หน้าหลักของกขป.เขต 12>เลือกประเด็น

4.เข้าสู่หน้าของประเด็นงาน>ไปที่ปุ่มด้านขวามือด้านล่าง “+เพิ่มโครงการ/กิจกรรม”>บันทึกชื่อโครงการ/ปีพ.ศ./พื้นที่ดำเนินการ>บันทึกโครงการ

5.บันทึกข้อมูล>ชื่อโครงการ/องค์กรรับผิดชอบ/เป้าประสงค์/กลุ่มเป้าหมาย/ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล/รูปแบบของการจัดกิจกรรม/ประเภทกิจกรรม/พื้นที่ดำเนินการ/งบประมาณ

6.เปิดใช้งานดูผลการบันทึกข้อมูล www.AHsouth.com คลิกที่แถบบน : เขตสุขภาพ 12>กขป.ชุดที่ 2>รายงานการบูรณาการและผลการดำเนินงาน >ประเด็นงานในการขับเคลื่อน>เลือกประเด็น

การนำเข้าข้อมูลมาได้ 2 วิธี คือ

1) ภาคีความร่วมมือโดยเฉพาะทีมงานฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานมาบันทึกโดยตรง หรือส่งไฟล์ข้อมูลมาให้ทีมกลางช่วยบันทึก(กรณีมีโครงการจำนวนมาก) ระบบจะอำนวยความสะดวกให้บันทึกข้อมูลอย่างกระชับ รวดเร็ว

2)โปรแกรมเมอร์ดึงข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยตรง ผ่าน API อาทิ โครงการของกองทุนสุขภาพตำบลที่มีจำนวนหลายร้อยโครงการ

เมื่อนำข้อมูลเข้าระบบ มีการประมวลผลออกมา ข้อมูลที่ได้จะนำไปสู่การวิเคราะห์เสริมหนุนการทำงานในภาพรวมของประเด็น ลดช่องว่างการทำงานซึ่งมีเครือข่า่ยภาคส่วนต่างๆของระบบสุขภาพ ที่มิได้มีแต่ระบบบริการ จะได้เห็นภาพรวมของพื้นที่ เห็นกิจกรรมโครงการต่างๆ เห็นกลุ่มเป้าหมายที่มีการดำเนินงานในแต่ละปี เห็นเจ้าภาพ ภาคี แหล่งทุน ประโยชน์ร่วมกันก็คือ การปรับระบบการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน เสริมหนุนการทำงานกันและกัน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9822
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง