"กขป.เขต 12 จับมือภาคีทำแผนประสานการขับเคลื่อนปี 2566"

 • photo , 1280x960 pixel , 107,838 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 104,803 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 128,068 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 111,220 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 111,365 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 159,639 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 179,992 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 152,186 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 116,254 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 135,972 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 131,960 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 143,668 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 152,577 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 150,236 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 149,349 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 102,451 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 139,893 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 103,971 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 78,819 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 111,458 bytes.

"กขป.เขต 12 จับมือภาคีทำแผนประสานการขับเคลื่อนปี 2566"

วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประสานภาคีเครือข่าย 5 ประเด็นร่วมจัดทำแผนประสานการขับเคลื่อนงานปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมเซาน์เทิร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วม 96 คนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาคเช้าจัดประชุมกลุ่มย่อย 3 ประเด็น ได้แก่ การรับมือโควิด-19 บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง สุขภาวะแม่และเด็ก ภาคบ่าย 2 ประเด็น ได้แก่ สุขภาวะกลุ่มชาติพันธ์และเปราะบางทางสังคม เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

กระบวนการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกนำเสนอความเป็นมาและแนวคิดของการดำเนินงานคณะกรรมการเขตฯ (กขป.)เขต 12 โปรแกรมเมอร์นำเสนอระบบสารสนเทศกลางที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายประเด็น ให้สมาชิกใหม่สมัครสมาชิกและบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการงบปี 66 ระบบสารสนเทศนี้จะทำให้หน่วยงานต่างๆเห็นภาพรวมของงานประเด็น เห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยกำหนดสุขภาพต่างๆ และเป็นฐานให้สามารถนำไปประสานการทำงาน บูรณาการงานร่วมกัน

ระบบสารสนเทศกลางนี้ นำเสนอผ่าน https://www.ahsouth.com/paper/1548 โดยมีฐานการดำเนินงานอยู่ที่ https://www.happynetwork.org/org/891 ที่จะอำนวยความสะดวกให้ภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะภาคประชาสังคม ใช้ประโยชน์ ข้อมูลที่นำเสนอจะเป็นทั้งเครื่องมือช่วยเอื้อในการดำเนินงานโครงการ และสามารถดึงข้อมูลมานำเสนอในเว็บกลางของเขตฯอีกด้วย

ช่วงที่สอง แบ่งกลุ่มย่อยรายประเด็น คืนข้อมูลจากระบบสารสนเทศกลาง ประกอบด้วย สถานการณ์ปัญหา เป้าประสงค์ จำนวนโครงการต่อพื้นที่ รูปแบบกิจกรรมของแต่ละองค์กร กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ งบประมาณและแหล่งทุน สมาชิกร่วมแลกเปลี่ยน เสนอแนะแนวทางประสานการทำงานร่วมกันในปี 2566

โดยสรุปแล้ว การดำเนินงานสมาชิกเห็นความสำคัญของระบบข้อมูลที่จะช่วยกันเติมเต็ม บนฐานการรับรู้และสร้างความไว้วางใจในการทำงานกันและกัน ด้วยตระหนักว่ามีภาคีมีเพื่อนอีกมากที่จะมาทำงานร่วมกัน แต่ยังต้องการเวทีหรือฟอรัมกลางที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือกัน และนำบทเรียนหรือสิ่งดีๆอันเป็นดอกผลของงานสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง บางประเด็นก้าวไปถึงการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการสร้างต้นแบบการทำงานเชิงรุก การมีพื้นที่ทำงานระดับชุมชน ควบคู่กับการประสานความร่วมมือ การผลักดันเชิงนโยบาย

หลังจากนี้ทีมกลางจะได้นำผลที่ได้ไปนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการฯเพื่อร่วมเติมเต็มให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน และนำแนวทางที่ได้ไปขับเคลื่อนงานต่อไป

Relate topics