กขป.เขต 11 สานพลังทีมจัดการความรู้และทีมสื่อสารประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ปี 2566

 • photo , 1000x562 pixel , 127,363 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 71,611 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 63,650 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 82,985 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 79,497 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 90,189 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 111,906 bytes.
 • photo , 1024x576 pixel , 92,297 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 92,536 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 126,303 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 119,469 bytes.
 • photo , 1024x576 pixel , 130,940 bytes.
 • photo , 1024x576 pixel , 98,459 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 93,957 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 71,581 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 77,257 bytes.
 • photo , 2048x1153 pixel , 191,002 bytes.

วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2566  ณ โรงแรมแก้วสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

กขป.เขต 11 สานพลัง ทีมจัดการความรู้และทีมสื่อสาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ รองรับสังคมสูงวัย การจัดการขยะ เกษตรสุขภาพ และเด็กและเยาวชน

กำหนดพื้นที่ดำเนินการ วิธีการ โดยใช้ เทคนิค Social impact pathway เป็นเครื่องมือในการถอดบทเรียน แกนหลัก พร้อมเคลื่อนไปด้วยกัน ภายใต้การบูรณาการงบประมาณของภาคส่วนต่างๆ  อาทิเช่น กองทุนสิ่งแวดล้อม สมาคมประชาสังคมชุมพร สสว.10

ทั้งนี้ทีมอนุสื่อสาร ยกทัพมาบูรณาการ สอดรับกับงานอนุจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และการสื่อสารสาธารณะ ในมิติของการขยายผลองค์ความรู้ให้เกิดการนำไปใช้ของพื้นที่อื่นๆ เกิดคลังความรู้ของเขต 11 ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ และสื่อสารภาระกิจของกขป.ให้เป็นที่รู้จัก

next step : ลงพื้นที่ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของกรรมการ และ AAR ปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางกลางของเขตต่อไป

knowledge is power


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คณะอนุกรรมการได้ลงพื้นที่ อบต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมเรียนรู้และถอดบทเรียน การขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ โดยมีทีมนักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดร.วิรัตน์  ทองแก้ว  ได้กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยมาช่วยส่งเสริมงานด้านกระบวนการและส่งเสริมกิจกรรม ในลักษณะโครงการวิจัย หลังจากที่เสร็จสิ้นโครงการ ผลจากงานวิจัย ทางชุมชนเองได้นำมาต่อยอด โดย อสม. เป็นหน่วยที่สานงานต่อด้วยการช่วยเหลือด้านการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุและช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี


ทีมเลขานุการและทีมสื่อสารสาธารณะ กขป.เขต 11 บันทึกเรื่องราว

Relate topics