โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจําปี 2566 สงขลา

 • photo , 1000x667 pixel , 122,548 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 104,584 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 72,336 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 78,290 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,802 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 103,373 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 92,736 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 84,420 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 89,004 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 84,597 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,765 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,008 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 61,400 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 82,516 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 85,767 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 70,297 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 78,336 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 97,931 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 93,918 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,379 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 109,357 bytes.

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจําปี 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พร้อมเดินหน้าขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบในพื้นที่

วันนี้ (28 ก.พ. 66) นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจําปี 2566 เพื่อยกระดับบทบาทหน้าที่และศักยภาพของแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ในฐานะตัวแทนขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบในระดับพื้นที่ พร้อมเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคมมาตรา 40 สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมาย รวมทั้งเทคโนโลยีที่จำเป็นในการปฏิบัติงานประกันสังคมให้กับแกนนำเครือข่ายประกันสังคมสามารถนำไปขยายองค์ความรู้สู่แรงงานนอกระบบในระดับพื้นที่ โดยมีนายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา  กล่าวรายงานว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมา เครือข่ายประกันสังคมในจังหวัดสงขลา นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 อาทิ บัณฑิตแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลามีแกนน่าเครือข่ายประกันสังคม จํานวน 542 ราย ทําหน้าที่ในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวน โน้มน้าวจูงใจให้กับแรงงานภาคอิสระในพื้นที่เพื่อให้เข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแกนนำเครือข่ายประกันสังคมให้มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันสังคม หลักการกลยุทธ์ การตลาด เทคนิคการถ่ายทอด เทคนิคการสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากแกนนำเครือข่ายประกันสังคมด้วยกัน จึงได้ดำเนินการจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

28 ก.พ. 66

Relate topics