ปลุกสันติภาพและสุขภาวะดีที่ชายแดนใต้

 • photo , 1000x750 pixel , 106,492 bytes.
 • photo , 1000x1000 pixel , 184,484 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 113,786 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,216 bytes.
 • photo , 1000x1000 pixel , 191,379 bytes.
 • photo , 1000x1414 pixel , 244,060 bytes.

ปลุกสันติภาพและสุขภาวะดีที่ชายแดนใต้

๑)สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๑๙ ปี เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมา ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้รวบรวมข้อมูลว่ามีเหตุการณ์จำนวน ๒๑,๘๑๕ ครั้ง ผู้เสียชีวิต ๗,๑๓๑ คน ได้รับบาดเจ็บ ๑๓,๘๑๑ คน ทำให้หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการร่วมสร้างกระบวนการสันติภาพ

๒)เวทีสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้ปาตานี จัดเป็นครั้งที่ ๔ ณ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี ว่าด้วย ตลาดนัดสันติภาพ พื้นที่กลางใหม่ Pattani Peace Assembly ๒๐๒๓ : Peace Market Place เป็นการรวมตัวกันของ ๑๐ องค์กรภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ เช่น สภาประชาสังคมชายแดนใต้ , สมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ CAP , วาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAOW) , เครือข่ายปกป้องเด็กชายแดนใต้ (CPN) , เครือข่ายชาวพุทธ , เครือข่าย PEACE SURVEY  เป็นต้น

๓)โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้อำนวยความสะดวกจากมาเลเซีย พล.อ.ตันศรี ซุลกิฟลี โซนัล อะบิดิน มาร่วมปาฐก โดยมีภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนเข้าร่วมกว่า ๕๐๐ คน

๔)เมื่อปี ๒๕๕๑ มีเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในครั้งที่ ๑ เครือข่ายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนมติ ที่ ๑.๓ ว่าด้วยนโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้มีการรายงานผลการขับเคลื่อนตามมติดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน ๖ ประเด็นย่อย ได้แก่

๑.การจัดรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นแบบใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๒.การปฏิรูประบบความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๓.นโยบายด้านการศึกษา

๔.ด้านเศรษฐกิจ

๕.นโยบายด้านการปฏิรูปสังคม ประเพณีและวัฒนธรรม

๖.นโยบายด้านสุขภาพการแพทย์สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

๕)มีรูปธรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีนั้น สช. เช่นได้ร่วมกับสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข พัฒนาระบบการแพทย์ที่สอดคล้องกับวิถีมุสลิม ได้สนับสนุนกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดไปยังสามจังหวัดชายแดนใต้ ได้ร่วมกันเคลื่อนทั้งในระดับชุมชนไปจนถึงระดับนโยบายนโยบาย ทั้งเรื่องพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้  สิทธิมนุษยชน  การสื่อสารที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  การพัฒนาศักยภาพเยาวชน  พื้นที่สาธารณะปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร และห้องเรียนสันติภาพ เป็นต้น

๖)การจัดสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้ปาตานีในปีนี้ มีมิติในการเสนอให้เปิดพื้นที่กลางใหม่ (New Common Space)  เพื่อให้เป็นนวัตกรรมกระบวนการพูดคุยสันติภาพจากประชาชนสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นภาพฝันของคนในพื้นที่ ที่อยากเห็นพื้นที่สาธารณะปลอดภัยการสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการพูดคุยการเปิดให้มีส่วนร่วมของคนทุกภาคส่วนในการแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างเสรีและการเปิดพื้นที่กลางใหม่จากประชาชนไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้

๗)บทของ สช. คงทำหน้าที่เชื่อมโยงกระบวนการสันติภาพที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่นโยบาย พื้นที่ทางสังคม พื้นที่ทางวิชชาการและพื้นที่ปฏิบัติการ ให้เสริมแรงกันไปสู่สันติสุขภาวะที่แท้จริงครับ


บันฑิต มั่นคง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  บันทึกเรื่องราว

ชมคลิป
Relate topics