ปลุกสันติภาพและสุขภาวะดีที่ชายแดนใต้

 • photo , 1000x750 pixel , 106,492 bytes.
 • photo , 1000x1000 pixel , 184,484 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 113,786 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,216 bytes.
 • photo , 1000x1000 pixel , 191,379 bytes.
 • photo , 1000x1414 pixel , 244,060 bytes.

ปลุกสันติภาพและสุขภาวะดีที่ชายแดนใต้

๑)สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๑๙ ปี เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมา ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้รวบรวมข้อมูลว่ามีเหตุการณ์จำนวน ๒๑,๘๑๕ ครั้ง ผู้เสียชีวิต ๗,๑๓๑ คน ได้รับบาดเจ็บ ๑๓,๘๑๑ คน ทำให้หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการร่วมสร้างกระบวนการสันติภาพ

๒)เวทีสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้ปาตานี จัดเป็นครั้งที่ ๔ ณ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี ว่าด้วย ตลาดนัดสันติภาพ พื้นที่กลางใหม่ Pattani Peace Assembly ๒๐๒๓ : Peace Market Place เป็นการรวมตัวกันของ ๑๐ องค์กรภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ เช่น สภาประชาสังคมชายแดนใต้ , สมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ CAP , วาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAOW) , เครือข่ายปกป้องเด็กชายแดนใต้ (CPN) , เครือข่ายชาวพุทธ , เครือข่าย PEACE SURVEY  เป็นต้น

๓)โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้อำนวยความสะดวกจากมาเลเซีย พล.อ.ตันศรี ซุลกิฟลี โซนัล อะบิดิน มาร่วมปาฐก โดยมีภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนเข้าร่วมกว่า ๕๐๐ คน

๔)เมื่อปี ๒๕๕๑ มีเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในครั้งที่ ๑ เครือข่ายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนมติ ที่ ๑.๓ ว่าด้วยนโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้มีการรายงานผลการขับเคลื่อนตามมติดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน ๖ ประเด็นย่อย ได้แก่

๑.การจัดรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นแบบใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๒.การปฏิรูประบบความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๓.นโยบายด้านการศึกษา

๔.ด้านเศรษฐกิจ

๕.นโยบายด้านการปฏิรูปสังคม ประเพณีและวัฒนธรรม

๖.นโยบายด้านสุขภาพการแพทย์สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

๕)มีรูปธรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีนั้น สช. เช่นได้ร่วมกับสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข พัฒนาระบบการแพทย์ที่สอดคล้องกับวิถีมุสลิม ได้สนับสนุนกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดไปยังสามจังหวัดชายแดนใต้ ได้ร่วมกันเคลื่อนทั้งในระดับชุมชนไปจนถึงระดับนโยบายนโยบาย ทั้งเรื่องพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้  สิทธิมนุษยชน  การสื่อสารที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  การพัฒนาศักยภาพเยาวชน  พื้นที่สาธารณะปลอดภัย  ความมั่นคงทางอาหาร และห้องเรียนสันติภาพ เป็นต้น

๖)การจัดสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้ปาตานีในปีนี้ มีมิติในการเสนอให้เปิดพื้นที่กลางใหม่ (New Common Space)  เพื่อให้เป็นนวัตกรรมกระบวนการพูดคุยสันติภาพจากประชาชนสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นภาพฝันของคนในพื้นที่ ที่อยากเห็นพื้นที่สาธารณะปลอดภัยการสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการพูดคุยการเปิดให้มีส่วนร่วมของคนทุกภาคส่วนในการแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างเสรีและการเปิดพื้นที่กลางใหม่จากประชาชนไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้

๗)บทของ สช. คงทำหน้าที่เชื่อมโยงกระบวนการสันติภาพที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่นโยบาย พื้นที่ทางสังคม พื้นที่ทางวิชชาการและพื้นที่ปฏิบัติการ ให้เสริมแรงกันไปสู่สันติสุขภาวะที่แท้จริงครับ


บันฑิต มั่นคง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  บันทึกเรื่องราว

ชมคลิป
Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9926
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง