ความคืบหน้า "ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลและภาคีเครือข่าย"

 • photo , 1000x750 pixel , 132,601 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 123,100 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 112,828 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 103,747 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 106,895 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 92,646 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 92,535 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 166,118 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 202,555 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 116,871 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 143,914 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 88,960 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 113,659 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 173,469 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 197,397 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 159,301 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 147,965 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 137,982 bytes.

วันที่  17 มีนาคม 2566 ประชุมร่วมกับ อบจ.สตูล  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด รองนายแพทย์สสจ. ผอ.รพ.อำเภอ สสอ.ในพื้นที่จังหวัด พมจ. กรรมการกขป.เขต 12 ที่อยู่ในจังหวัดสตูล มูลนิธิชุมชนสงขลา/โปรแกรมเมอร์ โดยมีนายกอบจ.สตูลเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบจ.สตูล

หารือการพัฒนาระบบข้อมูลกลางของอบจ.สตูลเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า 1.5 แสนคน

โดยนำเสนอตัวอย่างระบบข้อมูลเยี่ยมบ้าน iMed@home กับการบูรณาการงานข้อมูลกลางของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา

ที่ประชุมเห็นชอบ

1)การพัฒนาระบบข้อมูลกลางสนับสนุนการทำงานของอบจ.สตูล ลดช่องว่าง ข้อมูลใครข้อมูลมัน ดึงมาใช้ยาก ต้องการทำระบบกลางและเป็นปัจจุบัน เริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างอบจ. พมจ. สสจ. นำข้อมูลที่มีในระบบมาเชื่อมโยงการทำงาน ตั้งแต่ข้อมูลบุคคล....ข้อมูลพื้นฐาน MOU ความร่วมมือ 14 องค์กร เพื่อให้เกิดผลในเชิงนโยบาย เปิดช่องทางดึงข้อมูลมาสู่ระบบกลาง โดยมีอบจ.สตูลเป็นเจ้าภาพ

2)ทางเลือกระยะสั่้น ร่วมมือกับมูลนิธิชุมชนสงขลาและกขป.เขต 12 ใช้ server ของมูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นจุดพักข้อมูล หลัง MOU กับกองทุนฟื้นฟูฯสงขลาแล้วค่อยใช้คลาวด์ของกระทรวงดิจิตอล การขับเคลื่อนในสตูล MOU กันแล้วจัดตั้งคณะทำงาน ดึงทีมโปรแกรมเมอร์ของหน่วยงานความร่วมมือ พัฒนา API ในการส่งต่อข้อมูลมาสู่ระบบกลาง ออกแบบการทำงานให้ครบวงจร

3)พัฒนาแบบสอบถามสั้นๆ ข้อมูลเฉพาะด้านที่ต้องการเก็บเพิ่มเติม(หากมี)...อบรมการใช้ iMed@home จัดเก็บโดยอสม. 500 คน หรือท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ข้อมูลจาก iMedจะถูกส่งเข้าไปรวมกับหน่วยงาน ณ ระบบกลาง

หลังจากนี้ นำเสนอโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน 31 มีนาคม 2566

Relate topics