"ประชุมทีมประธานและเลขาฯ กขป.เขต 12"

 • photo , 1000x563 pixel , 90,413 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 100,717 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 172,040 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 91,696 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 101,638 bytes.
 • photo , 1000x564 pixel , 101,639 bytes.

"ประชุมทีมประธานและเลขาฯ กขป.เขต 12"

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน รองประธานทั้ง 2 ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ และเลขานุการสธ. สปสช. และสช.ร่วมหารือแนวทางดำเนินการงานในระยะต่อไป ณ ห้องประชุมสนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เขต 12

1)ความร่วมมือการพัฒนาระบบข้อมูลกลางกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการ วางเป้าจะ MOU ทั้ง 7 จังหวัด วันที่ 12 พค.นี้สตูลจะดำเนินการก่อน แนวทางต่อไป สปสช.กับกขป.จะประสานอบจ./กองทุนฯทั้ง 7 มา MOU ร่วมกัน ในการพัฒนาระบบนั้นขยายผลจากงานของกองทุนฯสงขลาและขอขยายพื้นที่ในคลาวน์ของกระทรวง DE ให้กับ 7 จว.ดำเนินการ จุดเน้นระยะแรก ให้สามารถดำเนินการได้ทุกจังหวัด ก่อนที่จะเชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูลระดับเขตต่อไป

การพัฒนาระบบข้อมูลจะทำให้เห็นภาพรวมของงาน เห็นกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่น ลดความซ่้ำซ้อน ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ และทำให้เกิดประสิทธิภาพงบประมาณ

2)การพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง ให้พัฒนาระบบต่อไปเพื่อให้สามารถสะท้อนข้อมูลภาพรวมของแต่ละประเด็น ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร พร้อมวิเคราะห์ช่องว่างที่จะเติมเต็มระบบ รวมถึงการพัฒนาระบบวัดผลปลายทางเพื่อให้สามารถตอบสนองการทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกัน

3)เตรียมการประชุมกขป.ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสตูล มีวาระพิจารณาเรื่องความร่วมมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยผ่านโครงการ success การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กระทบต่อเมืองและกลุ่มเปราะบาง

ทีมเลขาร่วมจะนัดประชุมนอกรอบเพื่อแบ่งบทบาทการทำงานร่วมกันอีกครั้ง

Relate topics