เครือข่ายสื่อสุขภาวะเพื่อประชาชน เขต 12

 • photo , 1000x563 pixel , 110,012 bytes.
 • photo , 2048x1024 pixel , 151,401 bytes.
 • photo , 1000x500 pixel , 87,148 bytes.
 • photo , 2048x1024 pixel , 192,134 bytes.
 • photo , 1000x500 pixel , 97,512 bytes.
 • photo , 1000x500 pixel , 100,252 bytes.
 • photo , 2048x1024 pixel , 186,609 bytes.
 • photo , 2048x1024 pixel , 199,652 bytes.
 • photo , 1000x500 pixel , 84,390 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 120,048 bytes.

เครือข่ายสื่อสุขภาวะเพื่อประชาชน เขต 12  จัดเวทีประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อ 7 จังหวัดภาคใต้

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม มูลนิธิชุมชนสงขลา  อาคารชิดตายาแมนชั่น เลขที่ 73 ซอย 5 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เครือข่ายสื่อสุขภาวะเพื่อประชาชนเขต 12 ได้จัดเวทีประชุม เชื่อมโยง เครือข่าย สื่อสุขภาวะเพื่อประชาชนเขต 12 ในโครงการ ผลิตสื่อ สุขภาวะเพื่อประชาชน เขต 12 เครือข่าย 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างในการขับเคลื่อน นโยบาย สาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ตอนล่าง ปัตตานียะลานราธิวาสสตูลตรังพัทลุง และสงขลา ครั้งที่ 1/2566

ได้รับสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)และ เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12มีตัวแทนจากเครือข่ายสื่อ7จังหวัด ปัตตานียะลา นราธิวาส พัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา จำนวน ผู้เข้าร่วม 19 คน

การต้อนรับและเปิดการประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย สื่อ สุขภาวะเพื่อประชาชนเขต 12 โดย คุณชาคริต โภชะเรือง จากมูลนิธิชุมชนสงขลา ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12  ได้กล่าวชี้แจงและทำความเข้าใจบทบาทการดำเนินงานของ สช. แนะนำให้รู้จักสช.และงานที่สช.ขับเคลื่อนตามพรบ.สุขภาพแห่งชาติ(สช.) คือ ธรรมนูญสุขภาพที่มีทั้งระดับชาติและพื้นที่ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ-พื้นที่และประเด็นต่างๆ โดยสมัชชาสุขภาพเป็นกระบวนการผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ HIA การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ก่อนที่จะทำดำเนินโครงการใหญ่ต้องประเมินผลกระทบด้านสุขภาพก่อน และมีเรื่องของสิทธิทางสุขภาพที่เกี่ยวโยงกับสิทธิการตาย ประเด็นสุขภาพหรือสุขภาวะ สุขภาพกาย ใจ สังคม ปัญญาหรือจิตวิญญาณ วิถีที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งแวดล้อม/สภาพแวดล้อม ระบบบริการ เรื่องสุขภาพไม่ได้มีแค่เรื่องสาธารณสุข มิติด้านระบบบริการ ซึ่ง สช.ได้เปิดมิติความคิดใหม่ว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนโดยทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลตัวเอง

ประเด็นงานของ สช. งานระดับภาค งานสร้างสุขภาคใต้ ภาคีร่วม สสส. สนส.สช.พอช. และเครือข่ายระดับพื้นที่  งานระดับเขต

-งานระดับเขต / งานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 มี 5 ประเด็นคือ โควิด๑๙ บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง สุขภาวะแม่และเด็ก สุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

-งานระดับจังหวัด 4PW หรือสมัชชาสุขภาพจังหวัด

-งานระดับอำเภอ เชื่อมประสานกับกลไก พชอ.

-งานระดับตำบล ได้แก่ การทำธรรมนูญสุขภาพเชิงพื้นที

หลังจากนั้นไดชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ “โครงการผลิตสื่อสุขภาวะเพื่อประชาชน กขป.เขต 12 ”โดยคุณยะห์ อาลี

วัตถุประสงค์

1)เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายกลไกการทำงานสื่อสุขภาวะเพื่อประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

2)เพื่อผลิตสื่อสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต 12 สามารถนำสื่อไปผลิตในเว็บสถานีกลางสื่อสุขภาพได้

3)เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนในพื้นที่เขต 12 ในการดูแลสุขภาพ

4)เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะทุกช่องทาง

5)เพื่อขับเคลื่อนงานในพื้นที่สู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

กลุ่มเป้าหมาย  เครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายสื่อ 7 จังหวัดภาคใต้ และประชาชนทั่วไป

กิจกรรมภายใต้โครงการ

1)ประชุมเชื่อมโยงคณะทำงานตัวแทนแต่ละจังหวัด

2)ผลิตสื่อสุขภาวะเพื่อประชาชน 7 จังหวัดภาคใต้

3)เวทีถอดบทเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1)เกิดการจัดทำสื่อ การสร้างการรับรู้

2)กลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้ง 7 จังหวัดภาคใต้

3)เกิดการเผยแพร่สื่อด้านสุขภาวะภาคใต้

ตัวชี้วัดด้านปริมาณ

-เกิดเครือข่ายกลไกการทำงาน

-ผลงาน 120 ชิ้นงาน

-งบประมาณสนับสนุน 150,000 บาท

หลังจากนั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคการจัดทำสื่อ ได้มีการแลกเปลี่ยนให้ข้อคิดเห็น ดังนี้

1)ทีมคณะทำงานระดับพื้นที่มีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหางานของ สช. หรือวิเคราะห์ได้ว่าเกี่ยวข้องกับงานสช.อย่างไร ทำให้ไม่สามารถผลิตเนื้อหาเชื่อมโยงการจัดทำสื่อให้เข้ากับประเด็นงานของ สช.ได้

2)เครือข่ายระดับพื้นที่ที่เป็นนักสื่อสารมวลชน มีความถนัดแต่ละด้านไม่เหมือนกัน บางคนถนัดในการเป็นนักพูด(ดีเจ) บางคนถนัดเขียน ซึ่งหากมีการพัฒนาทักษะการสื่อสาร พูด เขียน เนื้อหาในรูปแบบต่างๆ และเทคนิคต่างๆ จะทำให้นักสื่อสารสามารถสื่อสารได้ดีขึ้น

หลังจากนั้นนําเสนอผลงานที่ผลิตงานข่าว คลิปวีดีโอ สกูปข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ของแต่ละจังหวัดพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หลังจากนั้น เตรียมวางแผนการดำเนินงานผลิตสื่อมีตัวแทนจาก 7 จังหวัด 1.ปัตตานี  ยะห์  อาลี

2.สงขลา  พี่เอก/พี่พิกุล/ตั้ม

3พัทลุง    พี่สาว/พี่ไพโรจน์

4.ตรัง      พี่จอย

5.สตูล นันทวัฒน์

6.ยะลา น้องเย๊าะ

7.นราธิวาส น้องเจนนี่

ผลงานที่จะต้องผลิตมีดังนี้

1.วีดีทัศน์คลิปข่าวสั้น 40 ชิ้น  ชิ้นละ 1,000 บาท

2.วีดีทัศน์สกุ๊ปข่าว 10ชิ้น 1,000บาท

3.สกุ๊ปข่าวบทความ 10 ชิ้น  ชิ้นละ500ชิ้น

4.สกุ๊ปข่าว 40 ชิ้น  ชิ้นละ500 บาท

5.รายการวิทยุ 20 ตอนประชาสัมพันธ์  ตอนละ 500 บาท

รวมทั้งหมด 120 ชิ้น

งวดแรก  48  +  งวดสุดท้าย 72 ชิ้น

หลังจากนั้น เตรียมงานวางแผนการดำเนินงานผลิตสื่อรายการวิทยุ เสียงสุขภาวะน่ารู้ ผลิตโดยสื่อสุขภาวะเขต 12 สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการเขตสุขภาพแห่งชาติ สถานีในแต่ละจังหวัด

1.ปัตตานีเรดิโอ98.50 เวลาออกอากาศ 10.30 น. (ปัตตานี)

2.อัตต๊ะ เรดิโอ 104.0 เมกะเฮิรตซ์ /เสียงผ่านฟ้า 96.75 เมกะเฮิรตซ์  (นราธิวาส)

3.คลื่นวิทยุ ศอ.บต. (ยะลา)

4.สวท. 91.25 / ตรัง FM 92.75  เมกะเฮิรตซ์ (ตรัง)

5.พัทลุงซิตี้เรดิโอ 99.75 เมกะเฮิรตซ์ (พัทลุง)

6.สวท.สตูล 95.5 เมกะเฮิรตซ์ (สตูล)

รวม 7 สถานี

หลังจากนั้น แลกเปลี่ยน/เสนอแนะ

1)การผลิตสื่อควรผลิตด้วยตัวเอง ไม่ควรใช้เนื้อหาสื่อของคนอื่นมาสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ โดยเลือกกิจกรรมที่สช.เกี่ยวข้องทั้งโดยตรง คือ สนับสนุนงบประมาณ และโดยอ้อม คือ ประสานร่วมมือกับเครือข่าย หรือเกิดจากกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ สช.ไปมีส่วนร่วม

2)การพัฒนาศักยภาพในการเขียนข่าวให้กับแต่ละพื้นที่ เนื่องจากเครือข่ายสื่อส่วนใหญ่เป็นนักจัดรายการวิทยุ ไม่ได้ชำนาญในการผลิตสื่ออื่นๆ

3)ในการลงโลโก้ในสื่อรูปแบบต่างๆ โลโก้หลักก็คือของ สช. เพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการให้เครดิตแก่แหล่งสนับสนุนงบประมาณ หรือหากจะใส่โลโก้เพิ่มก็อาจมี กขป.อีกองค์กร เนื่องจากเครือข่ายสื่อเป็นองค์กรที่ทำงานภายใต้ กขป.อยู่แล้ว ส่วนจะมีโลโกขององค์กรอื่นใดอีก ให้พิจารณาความเป็นจริงว่าประเด็นงานที่เลือกมานำเสนอ เกี่ยวข้องกับองค์กรใด มีใครเป็นหลัก/รองในการดำเนินการ กรณีที่มีโลโกหลายหน่วยงาน สามารถเขียนเชิงพรรณาแทน

4)งาน 1 งานสามารถผลิตสื่อได้หลายชิ้น เช่น สัมภาษณ์ทำคลิปข่าว ทำสกู๊ปข่าว ทำรายงานข่าวออกรายการวิทยุ

5)การเชื่อมโยงเครือข่าย ในอนาคตอาจจะมีความร่วมมือการสื่อสารข้ามเครือข่ายพื้นที่ กรณีที่มี Event ในแต่ละจังหวัด เพื่อสื่อสารเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ข้ามพื้นที่

6)ชื่อเครือข่ายที่ใช้คือ เครือข่ายสื่อสุขภาวะเขต 12 โดยให้แต่ละพื้นที่ใช้ชื่อเพื่อสื่อสารรูปแบบเดียวกัน และควรระบุชื่อผู้ผลิต องค์กรของตนไปด้วย

7)ส่งงานงวดที่ 1 จำนวน 48 ชิ้น ปัจจุบันส่งงานให้สช.แล้ว 8 ชิ้น ที่เหลือให้แต่ละพื้นที่ผลิตผลงานจังหวัดละประมาณ 6 ชิ้น ส่งก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม 2566

8)ให้เครือข่ายสื่อแต่ละจังหวัดจัดทำข้อมูลพื้นฐาน แนะนำตัวเอง รายการวิทยุ ชื่อรายการ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลาออกอากาศ/ช่องทางเผยแพร่ ขอบเขตพื้นที่รับสัญญาณ เพื่อให้รู้ข้อมูลใช้เป็นฐานเครือข่าย และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายต่อไปในอนาคตได้

9)ร่วมมือกับกขป.เขต 12 จัดรายการ “กขป.เขต 12 onair” ผ่านระบบประชุมทางไกลและ live ผ่านเพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 เริ่ม 12 พฤษภาคมนี้ กิจกรรม”รองรับสังคมสูงวัย” โดยมีคุณนิพนธ์ และคุณเจนนี่ร่วมเป็นพิธีกร

ปิดประชุมโดย  คุณชาคริต โภชะเรือง และคุณยะห์ อาลี

ภาพ/ข่าว  ยะห์ อาลี

Relate topics