ความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลกลางประชากรในพื้นที่จังหวัดสตูล

 • photo , 1000x563 pixel , 108,805 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 62,283 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 78,493 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 201,506 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 91,120 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 132,618 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 130,501 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 71,218 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 94,509 bytes.

"MOU งานข้อมูลกลางจังหวัดสตูล"

วันที่  12 พฤษภาคม 2566 อบจ.สตูลและกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล เป็นแม่งานชวนเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ 15 องค์กรร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลกลางประชากรในพื้นที่จังหวัดสตูล ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัด

โดยมีตัวแทนคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 มูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมลงนามความร่วมมือ

ข้อมูลที่นำเข้าจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการเข้าถึงบริการ และความต้องการของคนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยระยะเฉียบพลัน

ในช่วงต้น มูลนิธิชุมชนสงขลาและโปรแกรมเมอร์ของกองทุนฯสงขลา นำบทเรียนและแนวทางของการพัฒนาระบบข้อมูลกลางของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาไปแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัย การนำข้อมูลเข้าระบบ ร่วมตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่ายที่ร่วมลงนาม อาทิ สสจ. พมจ. ผอ.รพ.แต่ละอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด ฯลฯ และมีตัวแทนสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังมาร่วมสังเกตุการณ์

หลังจากลงนามความร่วมมือแล้วจะมีการจัดตั้งคณะทำงานชุดเล็ก กำหนดเป้าหมาย การจัดระบบข้อมูลที่ต้องการ และ MOU ร่วมกันกับอบจ.ทั้ง 7 จังหวัดเพื่อการขอใช้พื้นที่คลาวน์ของกระทรวงดิจิตอลร่วมกัน

Relate topics