"ประชุม กขป.เขต 12 ครั้งที่ 2/2566"

 • photo , 1706x960 pixel , 126,943 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 184,637 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 92,653 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 89,679 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 198,940 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 101,493 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 114,541 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 91,105 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 118,978 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 124,922 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 107,221 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 108,880 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 81,149 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 159,389 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 108,625 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 121,775 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 108,871 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 98,035 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 127,888 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 129,974 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 71,856 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 142,813 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 106,063 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 88,734 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 117,062 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 129,803 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 190,524 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 129,049 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 143,570 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 152,990 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 126,492 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 129,030 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 130,324 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 165,368 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 152,243 bytes.
 • photo , 750x1624 pixel , 180,114 bytes.

"ประชุม กขป.เขต 12 ครั้งที่ 2/2566"

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566  ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12 โดยมีนพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ เป็นประธานการประชุม  เป็นการจัดประชุม ณ ห้องประชุมอว.ส่วนหน้า ม.ราชภัฎสงขลาวิทยาเขตสตูล อ.ละงู จ.สตูล มีผู้เข้าร่วม 26 คน และผ่านระบบประชุมทางไกล 40 คน โดยมีผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ รองอธิการบดีฯ ร่วมต้อนรับ

วาระสำคัญ ประกอบด้วย การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ที่มีการ MOU ความร่วมมือในด้านแม่และเด็ก สุขภาวะกลุ่มเปราะบางทางสังคม การขับเคลื่อนสวนยางยั่งยืน และเกษตรอัตลักษณ์ บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง จำนวนแผนงานโครงการปี 2566 ของภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระหลักประกอบด้วยความร่วมมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยผ่านโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(success)ประเทศไทยที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 3 จังหวัดและภาคอีสาน 3 จังหวัด โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป เสริมหนุนภาคประชาสังคมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กระทบกับเมืองและกลุ่มประชากรชายขอบ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย

โดยมี ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ชี้ประเด็นสำคัญ
1.ลดช่องว่าง : องค์ความรู้ ความเข้าใจ แผนและนโยบาย การปฎิบัติ

2.ลดผลกระทบด้านสุขภาพ เช่น อากาศร้อนขึ้น กลุ่มแรงงาน เกษตรกร ที่ต้องทำงานกลางแจ้ง ฝนตกมากขึ้น ยุงมากขึ้น แพร่เชื้อโรคมากขึ้น

3.การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ของกลุ่มคนที่แตกต่างกัน เช่น ประมงพื้นบ้าน กลุ่มรายได้น้อยในเมือง แรงงานนอกระบบ

4.การสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ถึงความเชื่อมโยง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคส่วนต่างๆ ไม่ใช่เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมแต่เกี่ยวโยงกับคุณภาพชีวิต

5.ปัญหาด้านน้ำ น้ำท่วม น้ำไม่พอใช้ จะรุนแรงมากขึ้น เกิดถี่ขึ้น จะต้องปรับเปลี่ยนแผนและการเตรียมตัว

และนำตัวอย่างเมืองบ่อยางที่มีการขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่ายพัฒนาเมืองแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย สุขภาพ รายได้ และการสร้างความเข้มแข็งขององค์กร โดยนางบุญย์บังอร ชนะโชติ และเมืองละงู นำผลการประเมินความเปราะบางของเมืองที่ดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำละงู มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนายเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน

ที่ประชุมเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะ

1)ในเชิงความร่วมมือกับกขป.เขต 12 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจเป็นประเด็นเพิ่มเติมหรือนำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ 5 ประเด็นขับเคลื่อน ประสานกขป.เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในพื้นที่ดำเนินการ 6 เมือง

2)ร่วมกับสคพ.16(สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ) ประสานให้เกิดการเชื่อมโยงในระดับจังหวัดกับการทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจก ที่มีทสจ.เป็นผู้รับผิดชอบ

3)ร่วมกับโครงการ success สื่อสารองค์ความรู้และผลการประเมินความเปราะบางหรือผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายผ่านเวทีสาธารณะที่มีของ 4 ส.(สช./สสส./สปสช./สธ.)ตามโอกาสที่เหมาะสม

4)เมืองนำร่อง 6 เมือง(เมืองหลัก/เมืองรอง/เมืองชายแดน/เมืองลุ่มน้ำ)ควรขยายผล หาเมืองที่มีบริบทใกล้เคียงเพื่อนำมาร่วมเรียนรู้ นำบทเรียนที่ได้ไปปรับใช้อย่างน้อยเมืองละ 1 แห่ง

นอกจากนั้นสมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูล ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานของ "รักจังสตูล" ในการมีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัด ซึ่งมีผลงานหลากหลาย โดยนางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง เสนอให้กขป.ช่วยเสริมหนุนการดำเนินงานของภาคีในการสังเคราะห์ความรู้ ขยายผล และร่วมกับอบจ.สตูลดำเนินการในส่วนของการสนับสนุนการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ทั้งการทำแผนพัฒนาจังหวัด การพัฒนากลไกจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้ำคลองดุสนและละงู

วาระอื่นๆ ประกอบด้วยการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)ชุดใหม่ และนัดประชุมครั้งต่อไป ณ จังหวัดยะลาในช่วงสิงหาคม 2566  มีการนำระบบ e-meeting มาใช้ในการประชุม


รับชมย้อนหลัง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 6218
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง