"ประชุม กขป.เขต 12 ครั้งที่ 2/2566"

 • photo , 1706x960 pixel , 126,943 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 184,637 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 92,653 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 89,679 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 198,940 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 101,493 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 114,541 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 91,105 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 118,978 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 124,922 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 107,221 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 108,880 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 81,149 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 159,389 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 108,625 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 121,775 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 108,871 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 98,035 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 127,888 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 129,974 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 71,856 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 142,813 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 106,063 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 88,734 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 117,062 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 129,803 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 190,524 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 129,049 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 143,570 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 152,990 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 126,492 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 129,030 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 130,324 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 165,368 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 152,243 bytes.
 • photo , 750x1624 pixel , 180,114 bytes.

"ประชุม กขป.เขต 12 ครั้งที่ 2/2566"

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566  ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12 โดยมีนพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ เป็นประธานการประชุม  เป็นการจัดประชุม ณ ห้องประชุมอว.ส่วนหน้า ม.ราชภัฎสงขลาวิทยาเขตสตูล อ.ละงู จ.สตูล มีผู้เข้าร่วม 26 คน และผ่านระบบประชุมทางไกล 40 คน โดยมีผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ รองอธิการบดีฯ ร่วมต้อนรับ

วาระสำคัญ ประกอบด้วย การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ที่มีการ MOU ความร่วมมือในด้านแม่และเด็ก สุขภาวะกลุ่มเปราะบางทางสังคม การขับเคลื่อนสวนยางยั่งยืน และเกษตรอัตลักษณ์ บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง จำนวนแผนงานโครงการปี 2566 ของภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระหลักประกอบด้วยความร่วมมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยผ่านโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(success)ประเทศไทยที่ดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 3 จังหวัดและภาคอีสาน 3 จังหวัด โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป เสริมหนุนภาคประชาสังคมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กระทบกับเมืองและกลุ่มประชากรชายขอบ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย

โดยมี ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ชี้ประเด็นสำคัญ
1.ลดช่องว่าง : องค์ความรู้ ความเข้าใจ แผนและนโยบาย การปฎิบัติ

2.ลดผลกระทบด้านสุขภาพ เช่น อากาศร้อนขึ้น กลุ่มแรงงาน เกษตรกร ที่ต้องทำงานกลางแจ้ง ฝนตกมากขึ้น ยุงมากขึ้น แพร่เชื้อโรคมากขึ้น

3.การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ของกลุ่มคนที่แตกต่างกัน เช่น ประมงพื้นบ้าน กลุ่มรายได้น้อยในเมือง แรงงานนอกระบบ

4.การสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ถึงความเชื่อมโยง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคส่วนต่างๆ ไม่ใช่เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมแต่เกี่ยวโยงกับคุณภาพชีวิต

5.ปัญหาด้านน้ำ น้ำท่วม น้ำไม่พอใช้ จะรุนแรงมากขึ้น เกิดถี่ขึ้น จะต้องปรับเปลี่ยนแผนและการเตรียมตัว

และนำตัวอย่างเมืองบ่อยางที่มีการขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่ายพัฒนาเมืองแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย สุขภาพ รายได้ และการสร้างความเข้มแข็งขององค์กร โดยนางบุญย์บังอร ชนะโชติ และเมืองละงู นำผลการประเมินความเปราะบางของเมืองที่ดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำละงู มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนายเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน

ที่ประชุมเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะ

1)ในเชิงความร่วมมือกับกขป.เขต 12 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจเป็นประเด็นเพิ่มเติมหรือนำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ 5 ประเด็นขับเคลื่อน ประสานกขป.เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในพื้นที่ดำเนินการ 6 เมือง

2)ร่วมกับสคพ.16(สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ) ประสานให้เกิดการเชื่อมโยงในระดับจังหวัดกับการทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจก ที่มีทสจ.เป็นผู้รับผิดชอบ

3)ร่วมกับโครงการ success สื่อสารองค์ความรู้และผลการประเมินความเปราะบางหรือผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายผ่านเวทีสาธารณะที่มีของ 4 ส.(สช./สสส./สปสช./สธ.)ตามโอกาสที่เหมาะสม

4)เมืองนำร่อง 6 เมือง(เมืองหลัก/เมืองรอง/เมืองชายแดน/เมืองลุ่มน้ำ)ควรขยายผล หาเมืองที่มีบริบทใกล้เคียงเพื่อนำมาร่วมเรียนรู้ นำบทเรียนที่ได้ไปปรับใช้อย่างน้อยเมืองละ 1 แห่ง

นอกจากนั้นสมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูล ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานของ "รักจังสตูล" ในการมีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัด ซึ่งมีผลงานหลากหลาย โดยนางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง เสนอให้กขป.ช่วยเสริมหนุนการดำเนินงานของภาคีในการสังเคราะห์ความรู้ ขยายผล และร่วมกับอบจ.สตูลดำเนินการในส่วนของการสนับสนุนการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ทั้งการทำแผนพัฒนาจังหวัด การพัฒนากลไกจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้ำคลองดุสนและละงู

วาระอื่นๆ ประกอบด้วยการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)ชุดใหม่ และนัดประชุมครั้งต่อไป ณ จังหวัดยะลาในช่วงสิงหาคม 2566  มีการนำระบบ e-meeting มาใช้ในการประชุม


รับชมย้อนหลัง

Relate topics