เครือข่ายสร้างสุขปัตตานี : เดินหน้าจัดงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดปัตตานี "สุข สู่สุขภาวะคนตานีมีสุข"

 • photo , 1080x608 pixel , 68,855 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 172,239 bytes.
 • photo , 1906x859 pixel , 152,024 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 159,690 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 162,241 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 159,815 bytes.
 • photo , 1906x859 pixel , 192,682 bytes.
 • photo , 720x1280 pixel , 85,722 bytes.
 • photo , 720x1280 pixel , 76,687 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 151,174 bytes.
 • photo , 1000x451 pixel , 94,208 bytes.

เครือข่ายสร้างสุขปัตตานี : เดินหน้าจัดงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดปัตตานี "สุข สู่สุขภาวะ คนตานีมีสุข"

เมื่อวันที่18 กรกฎาคม 2566เวลา 0.00-15.00น.  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี


กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดย นางกัลยา เอี่ยวสกุล ผู้ประสานงานสมัชชาสร้างสุขปัตตานี

เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ "สุข สู่ สุขภาวะ คนตานีมีสุข" โดย นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ผู้บริหารองค์กรสุขภาพกล่าวทักทาย "เครือข่ายสร้างสุขปัตตานี"

1.ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีราวุฒิ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แหละยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2.นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

3.นายประดิษฐ นิจไตรรัตน์  สํานักพัฒนาภาคีสัมพันธ์สํานักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ

หลังจากนั้นเป็นการเสวนาขับเคลื่อนประเด็นงานสร้างสุข จ.ปัตตานี แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม

แลกเปลี่ยนให้ข้อเสนอแนะ รับฟัง มติ ข้อเสนอเชิงนโยบายโดยหน่วยงาน องค์กร ภาคีที่เกี่ยวข้อง

1.ประเด็น ความมั่นคงทางสุขภาพ:ภาวะโภชนาการเด็ก นำเสนอโดย นางสาวปัณณ์ญลินท์ ฉัตรจินดาพร

2.ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร:อาหารปลอดภัยนำเสนอโดย นางทรงสิริ มะนีวัน

3.ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ โดยนายวศิณ ศรีวิทยารัตน์

4.ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ : การจัดการปัจจัยเสี่ยง บุหรี่ นำเสนอโดยนายมุตตาร วาบา

ช่วงบ่าย นำเสนอข้อเสนอในการขับเคลื่อนงานสร้างสุข จ.ปัตตานี ใน 4 ประเด็น โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับมอบข้อเสนอเพื่อนำสู่การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ระดับภาค และส่งต่อในระดับชาติต่อไป


รายงานข่าวโดย  ยะห์ อาลี และทีมเครือข่ายสื่อสุขภาวะเขต12


ชมย้อนหลัง
Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1549
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง