เครือข่ายสร้างสุขปัตตานี : เดินหน้าจัดงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดปัตตานี "สุข สู่สุขภาวะคนตานีมีสุข"

 • photo , 1080x608 pixel , 68,855 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 172,239 bytes.
 • photo , 1906x859 pixel , 152,024 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 159,690 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 162,241 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 159,815 bytes.
 • photo , 1906x859 pixel , 192,682 bytes.
 • photo , 720x1280 pixel , 85,722 bytes.
 • photo , 720x1280 pixel , 76,687 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 151,174 bytes.
 • photo , 1000x451 pixel , 94,208 bytes.

เครือข่ายสร้างสุขปัตตานี : เดินหน้าจัดงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดปัตตานี "สุข สู่สุขภาวะ คนตานีมีสุข"

เมื่อวันที่18 กรกฎาคม 2566เวลา 0.00-15.00น.  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี


กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดย นางกัลยา เอี่ยวสกุล ผู้ประสานงานสมัชชาสร้างสุขปัตตานี

เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ "สุข สู่ สุขภาวะ คนตานีมีสุข" โดย นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ผู้บริหารองค์กรสุขภาพกล่าวทักทาย "เครือข่ายสร้างสุขปัตตานี"

1.ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีราวุฒิ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แหละยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2.นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

3.นายประดิษฐ นิจไตรรัตน์  สํานักพัฒนาภาคีสัมพันธ์สํานักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ

หลังจากนั้นเป็นการเสวนาขับเคลื่อนประเด็นงานสร้างสุข จ.ปัตตานี แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม

แลกเปลี่ยนให้ข้อเสนอแนะ รับฟัง มติ ข้อเสนอเชิงนโยบายโดยหน่วยงาน องค์กร ภาคีที่เกี่ยวข้อง

1.ประเด็น ความมั่นคงทางสุขภาพ:ภาวะโภชนาการเด็ก นำเสนอโดย นางสาวปัณณ์ญลินท์ ฉัตรจินดาพร

2.ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร:อาหารปลอดภัยนำเสนอโดย นางทรงสิริ มะนีวัน

3.ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ โดยนายวศิณ ศรีวิทยารัตน์

4.ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ : การจัดการปัจจัยเสี่ยง บุหรี่ นำเสนอโดยนายมุตตาร วาบา

ช่วงบ่าย นำเสนอข้อเสนอในการขับเคลื่อนงานสร้างสุข จ.ปัตตานี ใน 4 ประเด็น โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับมอบข้อเสนอเพื่อนำสู่การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ระดับภาค และส่งต่อในระดับชาติต่อไป


รายงานข่าวโดย  ยะห์ อาลี และทีมเครือข่ายสื่อสุขภาวะเขต12


ชมย้อนหลัง
Relate topics