"รับการถ่ายโอน อบจ.สงขลาจับมือภาคีเครือข่ายระดับอำเภอพัฒนารูปแบบบริการปฐมภูมิเชิงรุกอำเภอควนเนียง"

  • photo  , 1000x564 pixel , 104,506 bytes.
  • photo  , 1000x564 pixel , 120,376 bytes.
  • photo  , 1706x960 pixel , 202,557 bytes.
  • photo  , 1000x564 pixel , 108,800 bytes.

"รับการถ่ายโอน อบจ.สงขลาจับมือภาคีเครือข่ายระดับอำเภอพัฒนารูปแบบบริการปฐมภูมิเชิงรุกอำเภอควนเนียง"

วันที่  25 กรกฏาคม 2566 ประชุมภาคีเครือข่าย รพ.สต.อำเภอควนเนียงถ่ายโอนไปยังอบจ.สงขลาทั้ง6แห่งเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อบจ.สงขลา โดยมีรองนายกอบจ.เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย กองสาธารณสุขอบจ. รพ.ควนเนียง สมาคมคนพิการ มูลนิธิชุมชนสงขลา ม.ราชภัฎสงขลา รพ.สต.ควนโส รพ.สต.บ้านกลาง รพ.สต.บ้านเกาะใหญ่ รพ.สต.ปากบาง อบต.ห้วยลึก อบต.รัตภูมิ และศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 3

วางเป้าหมาย พัฒนาระบบบริการสาธารณะในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอควนเนียงให้เข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม ครอบคลุม พอเพียง มีคุณภาพ และลดความซ้ำซ้อน

ที่ประชุมได้ระดมความเห็น ได้ข้อสรุปแนวทางดำเนินการร่วมกันดังนี้

1.การพัฒนาระบบบริการ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ การจัดการความรู้และนวตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ การติดตามประเมินผล

โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก ประกอบด้วย 1)ผู้ป่วย NCD แนวทางสำคัญ ได้แก่ การคัดกรอง วินิจฉัย รักษา ส่งเสริมป้องกัน และ2)ผู้สูงอายุ แนวทางสำคัญประกอบด้วยการคัดกรอง การให้ความรู้ การป้องกันการหกล้ม ภาวะสมองเสื่อม ดำเนินการผ่านศูนย์สร้างสุขชุมชน การบริการผ่านโพลีคลีนิค ธนาคารยืมคืนกายอุปกรณ์ ธนาคาร 1,000 เตียง

ทั้งนี้แผนสำคัญ ที่อบจ.จะดำเนินการร่วมกับเครือข่าย ประกอบด้วย

1)การคัดกรองเชิงรุก ร่วมกันจัดมหกรรมคัดกรองสุขภาพประชาชนอำเภอควนเนียงแบบ 100% ดำเนินการในช่วง 3 เดือนแรก ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระบบสาธารณสุข อปท.รับส่งกลุ่มเป้าหมายมาคัดกรอง และประชาสัมพันธ์ นำผลการคัดกรอง ไปทำแผนแก้ปัญหาให้ครบทั้งส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู พมจ./ยุติธรรมจังหวัด/อำเภอ/สมาคมอาสาสร้างสุข รับเรื่องความต้องการความช่วยเหลือ

เน้นกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย รวมถึงคนพิการ หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ พร้อมประสานรับข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือ ในด้านที่อยู่อาศัย การทำบัตรคนพิการ บัตรประชาชน ฯลฯ

2)การบริการรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ยกระดับรพ.สต.เกาะใหญ่ให้เป็นจุด center จัดให้มีโพลีคลินิกเพื่อรักษาพยาบาล โดยมีบุคลากรจากแต่ละรพ.สต.หมุนเวียนมาบริการ ร่วมกับแพทย์เฉพาะทางจากรพ.ควนเนียง และดำเนินการร่วมกับศูนย์สร้างสุขในการฟื้นฟู หากเกินศักยภาพให้ส่งต่อรพ.ควนเนียง

พร้อมพัฒนาระบบการส่งต่อ และการแพทย์ฉุกเฉิน ปัจจุบันอปท.ในพื้นที่มีเพียง ทต.บางเหรียงที่มีรถบริการ 1 คัน จะประสานหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นที่มาทำงานร่วมกัน

3)การสร้างเสริมสุขภาพ แม้จะเน้นผู้สูงอายุ แต่ให้หาจุดคานงัดสำคัญเพราะความสัมพันธ์ในแต่ละช่วงวัยส่งผลถึงกันและกัน บนฐานสภาพปัญหาในปัจจุบัน ได้แก่ เด็กเล็ก ปัจจุบันมีภาวะซีดและอ้วน วัยรุ่นมีปัญหายาเสพติด วัยทำงาน พบโรคNCD ผู้สูงอายุมีการหกล้มและสมองเสื่อม

แต่ละกลุ่มวัยจะมีการโดยการทำแผนบริการตามสภาพปัญหา​ รักษา​ ฟื้นฟู​พัฒนาระบบส่งต่อ เปิดคลินิกผู้สูงอายุร่วมกับศูนย์บริบาลดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับพมจ.ปรับสภาพบ้าน สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมราวปันสุข มีDaycareเป็นจุดศูนย์รวมทำกิจกรรมที่ต้องการ ทุกช่วงวัย

และทำแผนสุขภาพรายคน ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงพร้อมบันทึกกิจกรรมปรับพฤติกรรม

2.ในด้านยาสามารถเบิกจากแม่ข่ายตามบัญชียา กายอุปกรณ์ เบาะลม เตียง
และวัสดุที่จะมีการจัดหามาเพิ่มเติม :อัลตร้าซาวด์ ชุดตรวจอัจฉริยะ เตียงตรวจ

3.ร่วมกันพัฒนาบุคลากร ทั้งอสม. แพทย์แผนไทย cg และแก้ปัญหาบุคลากรทางวิชาชีพที่ขาดแคลนด้วยการร่วมผลิตหรือให้ทุน หรือประสานทุน/คน/งาน/เงินมาทำงานร่วมกัน

4.ด้านการเงิน จะมีงบลงทุน(อุดหนุนจากอบจ.) งบจากสำนักงบประมาณในส่วนเงินเดือนและสวัสดิการ งบจากสปสช.จากการบริการ ค่าเสื่อม งบOP,PP กองทุนสุขภาพตำบลและงบจากภาคีเครือข่าย

5.ระบบสารสนเทศ อบจ.จะใช้ระบบข้อมูลกลาง www.khonsongkhla.com ในการเชื่อมโยงบูรณาการงานทุกภาคส่วน โดยไม่เป็นภาระในการบันทึกซ้ำซ้อน และเพิ่มกลุ่มช่วงวัยเข้ามาสู่ระบบ

6.ความร่วมมือกับเครือข่าย ได้แก่ ม.ราชภัฎฯสงขลาที่ได้รับงบจากสวรส.ร่วมวิจัยแบบมีชีวิต และนำนักศึกษามาฝึกงาน

มูลนิธิชุมชนสงขลา ใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนา(DE)ในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิชุมชน ด้วยการจัดทำแผนสุขภาพรายคน ปรับสภาพแวดล้อม-สวนผักคนเมือง-เมนูสุขภาพ และพัฒนาผู้ดูแลที่บ้านร่วมบริการปฐมภูมิ

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับงบจากสปสช. วช. และร่วมกับอบจ. พัฒนาศักยภาพทีมงานรพ.สต.บ้านเกาะใหญ่และบางเหรียงดูแลผู้ป่วยจิตเวช

7.ก้าวต่อไป​ สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วม เตรียมทำmou ระดับอำเภอประสานผู้รับผิดชอบของหน่วยงานสำคัญ ประกอบด้วยภาคีในพื้นที่และระดับจังหวัดมาร่วมรับรู้ สร้างความร่วมมือ พร้อมสื่อสารทางสังคมให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง​ และจัดตั้งคณะทำงานตามยุทธศาสตร์

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1549
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง