"พื้นที่-เป็นฐาน ประชาชน-เป็นศูนย์กลาง"

 • photo , 1000x563 pixel , 109,270 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 108,705 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 110,639 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 115,937 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 122,711 bytes.
 • photo , 1000x564 pixel , 122,994 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 132,395 bytes.

"พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง"

อบจ.เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถถักทอเชื่อมโยงงานระดับพื้นที่ เป็นเจ้าภาพในการทำงานตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานไปถึงคุณภาพชีวิต เช่นเดียวกับพมจ.ที่ดูแลงานด้านสังคมให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ

ทั้งสองส่วนนี้ทำงานในพื้นที่เดียวกันระดับจังหวัด ด้านหนึ่งต้องสนองตอบภาระกิจนโยบายส่วนกลางหรือนโยบายทางการเมืองที่ได้หาเสียงไว้ แต่อีกภารกิจหนึ่งยังสามารถเชื่อมประสานภาคีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดในฐานะต่างเป็น "หุ้นส่วนทางสังคม" ต่อกัน

สงขลาเป็นจังหวัดใหญ่ มีหน่วยงานส่วนภูมิภาคจำนวนมาก ยังไม่นับส่วนท้องถิ่นท้องที่ ภาควิชาการ เอกชน ประชาสังคมอีกมากมาย เหล่านี้คือทุนทางสังคมสำคัญ การทำงานร่วมกันจึงจำเป็นที่จะต้องมี "เครื่องมือ" หรือ "กระบวนการ" ที่ดีในการสานพลังกันและกันด้วย

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2566) ภาคเช้าไปร่วมกับอบจ.สงขลาที่ส่งงาน "ศูนย์สร้างสุขชุมชน" เข้าประกวด ภาคบ่ายร่วมกับพมจ.หารือการทำโครงการนำร่องระดับจังหวัดที่ต้องประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ก็เห็นมิติการทำงานแบบการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเช่นนี้ทั้งสององค์กร

การกำหนดเป้าหมายร่วม แล้วแยกกันดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ บางเป้ามีการทำงานร่วมกัน บางเป้าแยกกัน ทั้งหมดนี้ควรจะมีระบบสนับสนุนกลางบางอย่างที่ควรสร้างขึ้นมารองรับ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับแต่ละภาคีที่กำลังดำเนินกิจกรรม อาทิ open data แผนงานโครงการต่างๆในแต่ละปีที่กำลังจะดำเนินการ หรือกำลังดำเนินการ เรามีกองทุนจำนวนมากกว่าร้อยกองทุน ต่างก็ลงมาดำเนินการในพื้นที่ แต่ไม่มีระบบกลางที่จะประมวลให้เห็นภาพรวม หรือเห็นภารกิจที่เชื่อมโยงกันและกัน

เป้าร่วม แผนงานร่วม กิจกรรมร่วม บวกกับกลไกกลาง ข้อมูลกลาง กติกากลาง บนฐานประโยชน์สาธารณะ จึงเป็นทิศทางสำคัญที่ควรนำมาใช้

เรียนรู้และพัฒนา ทดลองทำ ทำแล้วประเมินผล ประเมินแล้วปรับปรุง วงจรการพัฒนาจึงจะต่อเนื่องหมุนเกลียวไม่สิ้นสุด

ชาคริต โภชะเรือง  เลขานุการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12

บันทึกเรื่องราว

Relate topics