"เติมสุขควนเนียง"

  • photo  , 1000x564 pixel , 106,840 bytes.
  • photo  , 1000x564 pixel , 106,539 bytes.
  • photo  , 1704x961 pixel , 203,350 bytes.

"เติมสุขควนเนียง"

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานัดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อหารือร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาระบบบริการเชิงรุกรับการถ่ายโอนฯรพ.สต.นำร่องอำเภอควนเนียง ณ รพ.สต.บ้านควนโส

โดยมีภาคีระดับจังหวัดได้แก่ สปสช.เขต 12 พมจ. สสจ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ มูลนิธิชุมชนสงขลา ทีมงานรพ.สต.อำเภอสิงหนคร​ ควนลัง​ และหน่วยงานในพื้นที่ได้แก่ สสอ. รพ.สต. ท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วม

ที่ประชุมสรุปเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกัน : ประชาชนอำเภอควนเนียง เข้าถึงระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และยั่งยืน

โดยมียุทธศาสตร์และแนวทางดำเนินการสำคัญ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ 1การพัฒนาระบบบริการสาธารณะ

1)พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพ มีการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย นำไปสู่การรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ มีการพัฒนาระบบการส่งต่อ และการแพทย์ฉุกเฉิน ดำเนินการร่วมกับศูนย์สร้างสุขชุมชน โพลีคลีนิค ธนาคารยืมคืนกายอุปกรณ์ ธนาคาร 1,000 เตียง การสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย บนฐานสภาพปัญหาในปัจจุบัน มีการทำแผนสุขภาพรายบุคคล ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี

2)พัฒนาระบบบริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ครอบคลุมมิติความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมในครัวเรือน การศึกษา การสร้างรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน การคุ้มครองทางสังคมและบริการภาครัฐ ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและบริการพื้นฐานที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ 2 การจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวตกรรม

1)การพัฒนาคน บุคลากร สนับสนุนระบบบริการให้มีคุณภาพ ทั้งในส่วนของแพทย์ พยาบาล อสม. แพทย์แผนไทย cg และแก้ปัญหาบุคลากรทางวิชาชีพที่ขาดแคลน

2)การวิจัย ร่วมกับสถาบันการศึกษามุ่งเน้นการวิจัยมีชีวิต มีส่วนร่วมกับชุมชน

3)การสร้างนวตกรรม นำทุนทางสังคมต่อยอดแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ 3.การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

1)มีการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการระดับอำเภอ ประสานทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอควนเนียงอย่างใกล้ชิด

2)พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ ใช้ระบบข้อมูลกลาง www.khonsongkhla.comในการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลทุกช่วงวัยบูรณาการงานทุกภาคส่วน

3)การจัดทำแผนปฏิบัติการ กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อน ตลอดจนสร้างข้อตกลงความร่วมมือ และสื่อสารกับประชาชน

4)การติดตามประเมินผล

การลงนามความร่วมมือ ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายหลักระดับอำเภอ :

1.อำเภอควนเนียง 2.สสอ. 3. ทต.บางเหรียง 4.ทต.ควนเนียง 5. อบต.ควนโส 6.อบต.รัตภูมิ 7.อบต.ห้วยลึก 8.สภาองค์กรชุมชน 9.รพ.ควนเนียง 10. กศน. 11.ประธานเครือข่ายสถานศึกษา 12.เจ้าหน้าที่เยียวยาระดับอำเภอ 13.ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 14.ประธานอสม.อำเภอ 15.ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ 16.ประธานศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับอำเภอ 17.สภาเกษตรอำเภอ 18.สหกรณ์อำเภอ 19.มูลนิธิวรวิทย์ ขาวทอง 20.ประธานกลุ่มพื้นที่รพ.สต.อำเภอควนเนียง 21.สภาวัฒนธรรมอำเภอ     


องค์กรความร่วมมือระดับจังหวัดมาร่วมเป็นที่ปรึกษา

1.อบจ. 2.ท้องถิ่นจังหวัด 3.สปสช.เขต 12, 4.สสจ. 5.พมจ. 6.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 3 7.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 8.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 9.กศน. 10.ยุติธรรมจังหวัด 11.ประธาน CSR 12.มูลนิธิชุมชนสงขลา 13.สมาคมอาสาสร้างสุข 14.สมาคมอสม.จังหวัด 15.สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ 16.สมาคมคนพิการจังหวัด 17.ม.ราชภัฎ  18.ม.อ.หาดใหญ่  19.รพ.จิตเวช

พร้อมนัดหมายประชุมเพื่อพิจารณาร่างบันทึกความร่วมมือ และจัดเวทีลงนามความร่วมมือในเดือนกันยายน สถานที่เป็นโรงแรมภายในจังหวัด ให้ทีมกลางประสานงานต่อไป

ทั้งนี้การถ่ายโอนรพ.สต.ในสงขลายังมีอีกหลายพื้นที่ ทางอบจ.สงขลาจะดำเนินการร่วมกันกับอำเภอสิงหนครเป็นพื้นที่ต่อไป โดยแต่ละอำเภอจะมีทิศทางของตนตามบริบทสภาพปัญหาและต้นทุนในการดำเนินการที่แตกต่างกันไป


ชาคริต โภชะเรือง เลขานุการคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12

บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1549
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง