งานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 13 : ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต สุข สู่สุขภาวะ

 • photo , 1000x750 pixel , 144,502 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 124,813 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 114,918 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 129,993 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 118,365 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 85,462 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 150,996 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 241,313 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 207,924 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 101,137 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 204,178 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 178,200 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 136,736 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 96,661 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 136,385 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 115,880 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 121,120 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 190,391 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 210,875 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 138,214 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 164,622 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 198,921 bytes.
 • photo , 1000x450 pixel , 115,088 bytes.
 • photo , 1000x450 pixel , 107,019 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 105,840 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 170,358 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 99,719 bytes.
 • photo , 1479x1109 pixel , 164,131 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 66,596 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 89,357 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 112,280 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 81,326 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 129,122 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 155,436 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 150,158 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 145,610 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 125,407 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 102,573 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 145,317 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 147,937 bytes.
 • photo , 1000x444 pixel , 91,152 bytes.
 • photo , 938x528 pixel , 68,465 bytes.
 • photo , 1000x590 pixel , 169,351 bytes.
 • photo , 1000x690 pixel , 200,045 bytes.
 • photo , 1000x810 pixel , 218,253 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 134,132 bytes.
 • photo , 1479x1109 pixel , 189,961 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 142,238 bytes.

งานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 13  : ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต สุข สู่สุขภาวะ

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน : โอกาสและความท้าทาย

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมฯ มอ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เป้าหมายในการจัดงาน

1)เผยแพร่องค์ความรู้รูปธรรมระดับพื้นที่ และผลงานวิชาการ

2)พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกในอีก 10 ปีข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง โรคระบาด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯ เราจะตั้งรับและเชิงรุกอย่างไร ภายใต้ความไม่แน่นอนเหล่านี้

ภายใต้การขับเคลื่อน 4 ประเด็นหลัก ที่เป็นเสาหลักของชีวิต คือ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางมนุษย์ ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางสุขภาพ ที่ขับเคลื่อนผ่านกลุ่ม องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมและทีมวิชาการ เพื่อนำมาสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับภาค ตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนถึงนราธิวาส ทั้งในเรื่องเกษตร สิ่งแวดล้อม กลุ่มวัยแม่และเด็ก บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง การเตรียมรองรับสังคมสูงวัย กลุ่มชาติพันธุ์ มันนิ/ชาวเล ฯ การสร้างความมั่นคงในมิติต่างๆ ทั้ง 4 มิติ ที่จะเป็นกรอบหรือเครื่องชี้วัดถึงคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขตามสถานะของแต่ละคน

ปราณี วุ่นฝ้าย บันทึกเรื่องราว


เวที "สร้างสุขภาคใต้" วนมาอีกครา ปีนี้เป็นครั้งที่ ๑๓

"สร้างสุขภาคใต้" ในยุดแรกๆ สสส. ริเริ่มจัดเวทีภาคด้วยเล็งเห็นว่า ภาคีเครือข่ายสุขภาวะมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และมีจำนวนมากที่กระจายอยู่ในภูมิภาค การจัดเวทีภาค จึงเป็นเวทีให้ภาคีเครือข่ายสุขภาวะได้มารู้จัก เห็นคน เห็นงาน เห็นทุน-ทรัพยากร และศักยภาพของเพื่อนภาคีเครือข่าย มีโอกาสเชื่อมโยงและขยายงานกันอย่างกว้างขวาง

การจัดเวทีในระดับภูมิภาค ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สร้างความเป็นเจ้าของในงานร่วมกัน เป็นความภูมิใจและได้รับประโยชน์ในงานร่วมกัน ซึ่งภาคใต้ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงเรื่องนี้ชัดเจน

ขอชื่นชมและขออนุญาตกล่าวถึงผู้ที่ริเริ่มทำให้มีเวทีภาคใต้ /เวทีสร้างสุขภาคใต้ ในครั้งแรก ราวปี พ.ศ.๒๕๔๘  คือ นพ.บัญชา พงษ์พานิช ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ท้้ง 3 ท่านถือเป็นผู้บุกเบิก เวทีภาคใต้ /เวทีสร้างสุขภาคใต้ และทำให้มีเวทีภาคใต้จนถึงครั้งที่ ๑๓ ปีนี้

จาก "วาระฅนใต้สร้างสุข" (บางคนคงจะจำกันได้) โดยชักชวนผู้คนมาร่วมทบทวนสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ ชี้ทางออก และกำหนดวาระร่วม  โดยมีการจัดเวทีต่อเนื่อง สร้างพลังการมีส่วนร่วม ขยายวง ชักชวนภาคียุทธศาสตร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆ  และปีนี้ลงตัวที่ "ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคน : สูข สู่ สุขภาวะ"

ที่พิเศษของปีนี้ คือ เวทีสร้างสุขภาคใต้ ได้จัดร่วมกับเวทีวิชาการเรื่อง การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Forum)  อีกด้วย

ดูจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ มีพลัง มีแนวโน้มจะสร้างผลกระทบต่อสังคมวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ

เวทีนี้เป็นของคนภาคใต้ โดยคนภาคใต้ และเพื่อคนภาคใต้จริงๆ

"Together We Can" ร่วมกัน เราทำได้

ประดิษฐ์ นิจไตรรัตน์  บันทึกเรื่องราว


งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 "

"ภาคใต้แห่งความสุข เพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต  สุข สู่ สุขภาวะ "

ที่มาและความสำคัญ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.(สสส)โดยสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ได้สนับสนุนให้สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนหลักซึ่งประกอบด้วย

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช)

กระทรวงสาธารณสุข(สธ)

และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชน(พอช)

ในการร่วมมือเพื่อจัดงานสร้างสุขภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง งานสร้างสุขภาคใต้สุขจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2549 ใช้ชื่องานว่าวาระสร้างสุขของคนใต้ "โหมเรายังอยู่ดีกันหม้ายพี่น้อง" จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา และหมุนเวียนไปตามจังหวัดในภาคใต้รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

สำหรับ การจัดงานการสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 ใช้ชื่องาน "ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต " สุข สู่ สุขภาวะ "
โดยกิจกรรมภายในงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 13 ประกอบด้วยการประมวลข้อเสนอเชิงนโยบาย และทิศทางสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข การเสวนา 2 ประเด็นในหัวข้อทิศทางการพัฒนาสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุขและความท้าทายในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผู้แทนจากสภาพัฒน์และ ส. อบต. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมอนามัยและคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพนอกจากนั้นยังมีการนำเสนอในห้องย่อย 4 ประเด็นของภาคใต้คือ

ความมั่นคงทางมนุษย์

ความมั่นคงทางสุขภาพ

ความมั่นคงทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ความมั่นคงทางอาหาร

โดยภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนงานทั้ง 4 ประเด็นสำคัญได้มีการ บูรณาการและสารพลังการทำงานข้ามพื้นที่ข้ามประเด็นและข้ามเครือข่าย มีการยกระดับงานสร้างสุขภาคใต้โดยใช้เครื่องมือและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการประสานและเชื่อมยกระดับการทำงานกับเพื่อนนโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่ มีกระบวนการทบทวนข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่ได้จากปีที่ผ่านมาเพื่อให้ข้อเสนอถูกกับเคลื่อนให้เกิดรูปประธรรมและบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันทั้งในระดับพื้นที่ท้องถิ่นระดับเขตและระดับภาคใต้เพื่อบรรลุเป้าหมาย "ภาคใต้แห่งความสุข"

นำเสนอ ข้อเสนอเชิงนโยบายงานสร้างสุขภาคใต้ ต่อ หน่วยงานกำหนดนโยบาย (policy Maker)ดังนี้

ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช)

ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)

และผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้


ห้องย่อยอีกห้องที่ได้ร่วมปักธงไว้ใน 4 นโยบายสาธารณะชาวเลในงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 13 ขอบคุณทีมงานที่ถอดความตอนพูดไว้ให้...

พี่น้องเครือข่ายชาวเล หน่วยงานภาคีทุกท่านครับ ผมฟังพี่หญิงได้สะท้อนความรู้สึกนับว่าเป็นการเติมพลังให้พวกเราทุกคนรับรู้ว่า กระบวนการทำงานของพวกเราที่ผ่านมาปรียบเหมือนการร่วมแผ้วถางถนนอีกสายหนึ่งที่จะได้พาผู้คนที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นเส้นทางเดินไปสู่การร่วมสร้างสุขภาวะที่ดีของพี่น้องชาวเลร่วมกันได้จริงครับ

ความเสมอภาค ความเท่าเทียมด้านสิทธิ โอกาสที่จะเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดี รวมถึงการมีศักยภาพและความสามารถกำหนด ออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อและไม่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ที่เรียกว่ากระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะนั้น ไม่สามารถเป็นนโยบายที่ดีได้ถ้าทำเพียงหน่วยงานเดียว องค์กรเดียว หรือความคิดของผู้บริหารบ้านเมืองเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียว การมีส่วนร่วม การเป็นเจ้าของร่วม ในทุกช่วงของกระบวนการนโยบายสาธารณะ ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยพลังรวมหมู่ ทั้งความรู้ กระบวนการ ทรัพยากร เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน เช่นงานครั้งนี้เราร่วมลงขันทรัพยากรถึง 3-4 หน่วยงานครับ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นอีกองค์กรที่มีภารกิจหลักคือการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพสู่การปฏิรูปสังคม ชุมชนสุขภาวะ มีหัวใจหลักๆ ในการทำงานได้แก่ 1. สานพลังสร้างสุขภาวะ 2. แขนขวาขยับนโยบาย แขนซ้ายเคลื่อนไหวสังคม และ 3. สนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทุกระดับ ผ่านเครื่องมือสำคัญภายใต้ พรบ. สุขภาพแห่งชาติ ๒๕๕๐ เช่น ธรรมนูญสุขภาพ/ธรรมนูญชุมชน สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ซึ่งมีการนำไปประยุกต์ใช้และเกิดการยอมรับในกระบวนการดังกล่าวในหลายภาคส่วนของสังคม

ผมเองได้ร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะว่าด้วยสุขภาวะชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน อยู่ในกระบวนการปรึกษาหารือ ร่วมในการจัดทำข้อมูลและมีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมในการสร้างสุขภาวะให้กับพี่น้องชาวเลอันดามัน เห็นในความตั้งใจ แน่วแน่ มุ่งมั่น ในการใช้กระบวนการที่เรียกว่า “สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น” มาเป็นแนวทางสำคัญของถนนสายนี้

ขอทวนเป้าหมายร่วมที่ได้วางไว้ นั่นคือ เกิดกระบวนการสร้าง ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิชาติพันธุ์ ร่วมผลักดันเชิงนโยบาย ขยายพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมสุขภาวะชาวเล  ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ระดับนโยบายและในพื้นที่ โดยมีประเด็นย่อยๆ  ที่เราจะร่วมกันผลักดัน ได้แก่ สถานะบุคคลสิทธิในระบบสุขภาพ พัฒนานักปกป้องสิทธิชุมชน รวมถึงการส่งเสริมพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรม

สช. ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมของการสร้างนโยบายสาธารณะที่ดี ของคนที่เป็นเจ้าของประเด็น เจ้าของปัญหา เป็นคนที่อยู่กับเรื่องราวนั้นๆ มาตลอดชีวิต เพื่อร่วมกันสร้างและหาทางออกในการจัดการกับปัญหา หาทางเลือกในการพัฒนาที่เอื้อต่อการมีสุขภาพ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้จะร่วมกับภาคีเครือข่ายหนุนเสริมสุขภาวะพี่น้องชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน ดังนี้

1.ยินดีที่จะสนับสนุนกระบวนการ การใช้ข้อมูล ความรู้ ภายใต้บทบาทหน้าที่และความรู้ความสามารถของทีมงานที่มี

2.ยืนยัน ที่จะสนับสนุนการสร้างนโยบายสาธารณะให้ครบกระบวนการ ร่วมผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เครือข่ายชาวเลอันดามัน และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับพี่น้องชาวเล

3.ย้ำทิศ การพัฒนาสาธารณะที่มาจากล่างขึ้นบน มีพื้นที่ปฏิบัติการ เน้นการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

4.ยกระดับ คนทำนโยบายสาธารณะให้มีศักยภาพร่วมกันในทุกมิติพร้อม จะร่วมเป็นภาคีหนุนเสริมเครือข่ายชาวเลให้สามารถจัดการตนเองได้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ

บัณฑิต มั่นคง  บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7832
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง