"ประชุมทีม กขป.เขต 12 ชุดเล็ก"

photo  , 1706x960 pixel , 135,331 bytes.

"ประชุมทีม กขป.เขต 12 ชุดเล็ก"

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)ชุดเล็ก ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการ เลขานุการ และผู้แทนกรรมการเชิงพื้นที่/ประเด็น ผ่านระบบประชุมทางไกล มีวาระสำคัญดังนี้

1)รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในรอบสองเดือน

2)การเตรียมการประชุมกขป.ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

3)การดำเนินกิจกรรมในช่วงเดือนกันยายน

ข้อสรุปสำคัญ

1.ที่ประชุมร่วมเติมเต็มข้อมูลเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนการทำงานกับอีก 12 เขตในวันที่ 30-31สิงหาคม โดยเฉพาะในส่วนที่จะต้องปรับปรุง และมุมที่เป็นจุดเด่นของเขต

2.การประชุมกขป.ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 จะมีขึ้นวันที่ 19 กันยายน เวลา 09.00-14.00 น. สถานที่(สงขลา)จะประสานอีกครั้ง

วาระสำคัญ คือการรายงานความก้าวหน้า นำเสนอความร่วมมือกับงานสร้างสุขภาคใต้ โดย นายประดิษฐ์ นิจไตรรัตน์ เลขาในส่วนของสสส. และอ.ไพฑูรย์ ทองสม ต่อด้วยการประมวลภาพรวมการทำงานของกขป.เขต 12 ที่ผ่านมา โดยนายชาคริต โภชะเรือง เลขานุการ และกขป.ที่เกี่ยวข้องกับงานประเด็นช่วยกันรายงานความก้าวหน้าของงาน(บทบาท/ภารกิจ ผลการประสานการขับเคลื่อน/การขับเคลื่อนงาน/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป) ในส่วนนี้ให้แจ้งกับกขป.ล่วงหน้าเพื่อเตรียมข้อมูลมานำเสนอ

วาระพิจารณาจะเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ Open Data โดยก่อนให้ข้อเสนอแนะ ทีมกลางจะนำเสนอระบบสารสนเทศที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการและใช้งานมาระดับหนึ่งแล้ว ให้กขป. และทีมงานที่ดูแลเรื่องแผนงานโครงการ ได้เติมเต็มข้อมูลและลองใช้งาน เพื่อเสนอแนะการพัฒนาต่อไป

ที่ประชุมเสนอให้ดำเนินการประชุมกขป.ที่เกี่ยวข้องในส่วนของกขป.กับเครือข่ายให้ชัดเจนอีกด้วย

3.แนวทางดำเนินงานปีต่อไป เน้นการพัฒนาความร่วมมือระดับจังหวัด/กขป.จังหวัด โดยมีระบบสารสนเทศกลางนี้ช่วยสนับสนุนการประสานการขับเคลื่อน

4.กิจกรรมในช่วงกันยายน จะมีการประชุมที่จังหวัดยะลาในส่วนของงานปัจจัยเสี่ยง/อาหาร/กองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อสร้างความพร้อมการทำงานร่วมกับกขป.ระดับจังหวัด

Relate topics