คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) สงขลา

 • photo , 1000x667 pixel , 128,379 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 136,470 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 161,120 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 144,266 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 167,135 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 153,728 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 166,552 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 182,939 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 177,803 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 161,509 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 136,026 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 122,695 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 153,162 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 182,173 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 164,716 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 144,594 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 136,287 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 148,209 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 155,665 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 121,237 bytes.

อบจ.สงขลา” ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.)

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหาร ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) นำโดย นางสาวปรินดา  ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุม

พร้อมด้วย นายปรีชัย  มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  นางปิยนันท์  สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางฐิตารีย์  เชื้อพราหมณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  นางสาวจตุพร  จตุรวิทย์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข  และ คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ) ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ร่วมประชุม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ประเมินผลการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ่ายโอน พิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ่ายโอน กำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบสาธารณสุข

คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ที่เข้าร่วมประชุม

-นายแพทย์พงศธร  อาสนศักดิ์

-ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

-นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลคูหา

-นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

-ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

-ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี

-นายกสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา

-ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหรียง

-ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าขาด

-ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนหลัง

-ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแต้ว

ภาพ/ข่าว เอญาดา  สกูลหรัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

Relate topics