กลไกสภาองค์กรชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่ กรณีเมืองคลองแห สงขลา

 • photo , 1000x450 pixel , 113,371 bytes.
 • photo , 1000x450 pixel , 115,046 bytes.
 • photo , 1000x450 pixel , 117,175 bytes.
 • photo , 1907x858 pixel , 192,126 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 295,463 bytes.
 • photo , 1000x450 pixel , 115,356 bytes.

สภาองค์กรชุมชนเทศเมืองคลองแหแม้จะปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่..ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไปแล้ว แต่ภาระกิจของทืมขับเคลื่อนกิจกรรมยังต้องเดินหน้าเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยึนต่อไป ด้วยการร่วมระดมสมองเพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน พบว่า

๑.สามารถพัฒนาด้านข้อมูลกลาง  ได้แก่

๑.๑ข้อมูลกลุุ่มผู้ด้อยโอกาส

๑.๒ข้อมูลกลุ่มอาชืพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น(ที่เป็นปัจจุบัน)

๒.การจัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น(ครูในพื้นที่) เป็นหลักสูตรกลางของชุมชนได้แก่

๒.๑ หลักสูตรการปลูกผักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน

๒.๒ หลักสูตรประดิษฐ์ดอกไม้และเครื่อใช้ครัวเรือนจากใบเตยหอม ใบมะพร้าวและใบตาลโตนด

๒.๓ หลักสูตรการเพาะเห็ด

๒.๔ หลักสูตรการเลี้ยงชันโรง

๒.๕ หลักสูตรการติดตั้งโซล่าเซลล์(พลังงานทดแทน)ในครัวเรือน

ผลการพัฒนาในพื้นที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ได้ทำแบบสอบถามสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อสมัครเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรกลางได้ ๒ หลักสูตรได้แก่ การติดตั้งโซล่าเซลล์พลังงานทดแทนในครัวเรือนและ การปลูกผักตามตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน

โดยจัดอบรมเชิงปฎิบัติการและการศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำหริ. ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริงทั้ง๒ หลักสูตร รู้ เข้าใจ และสามารถนำสู่การปฎิบัติจริงในระดับครัวเรือนส่งผลให้ครัวเรือนสามารถลดรายจ่ายและเพื่มรายในครัวเรือนได้จริง(แต่ทั้งนี้ยังต้องใช้เวลาในการบันทึกผลความเปลี่ยนแปลงอีกระยะ ๖ เดือนและครบรอบ ๑ ปีต่อไป)

สิ่งที่กำลังดำเนินการต่อ

๑.ขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นทึ่

๒.ประสานหน่วยงานรับรองมาตรฐานเป็นรายครัวเรือนพร้อมออกใบรับรองคุณภาพ

๓.จัดตั้งตลาดเขียวในชุมชนเพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายผลผลิตที่ผ่านการับรองของชุมชน


ในการดำเนินงานทั้งหมดนี้ขอขอบคุณพันธมิตรทึ่ร่วมเดินเคียงคู่และสนับสนุนการทำกิจกรรมอย่างดีตลอดมาได้แก่คณะทีมผู้บริหารและกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองคลองแห วัดคลองแห เครือข่ายฅนรักษ์แห  พี่น้องคณะทำงานกองเลขาทุกคน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)ผู้สนับสนุุนงบประมาณโครงการปีนึ้ผ่านสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองคลองเห

นิมิตร แสงเกตุ บันทึกเรื่องราว

Relate topics