"ความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิรองรับการถ่ายโอน รพ.สต.จังหวัดสงขลา"

 • photo , 1000x667 pixel , 97,431 bytes.
 • photo , 2048x1366 pixel , 130,338 bytes.
 • photo , 2048x1366 pixel , 163,915 bytes.
 • photo , 2048x1366 pixel , 117,472 bytes.
 • photo , 2048x1366 pixel , 136,817 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 107,197 bytes.
 • photo , 2048x1366 pixel , 163,392 bytes.
 • photo , 1000x1414 pixel , 374,932 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 172,646 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 152,619 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 159,817 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 187,017 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 168,553 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 114,996 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 99,719 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 145,236 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 160,230 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 186,227 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 152,800 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 163,210 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 119,304 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 164,732 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 193,881 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 170,438 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 178,095 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 151,696 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 177,353 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 115,455 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 119,654 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 153,386 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 201,071 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 167,407 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 126,663 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 153,196 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 122,648 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 115,535 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 184,190 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 137,134 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 143,089 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 183,363 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 140,089 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 150,078 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 182,984 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 162,032 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 176,482 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 178,752 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 87,342 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 190,291 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 197,123 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 126,660 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 106,845 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 107,077 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 107,341 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 109,531 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 189,353 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 195,344 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 202,466 bytes.

"ความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิรองรับการถ่ายโอน รพ.สต.จังหวัดสงขลา"

วันที่ ๗-๘ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดสงขลา และเวทีสาธารณะจัดทำแผนขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมริมหาด ๒  โรงแรมหาดแก้ว จังหวัดสงขลา โดยมีนายกอบจ.สงขลา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวน ๑๔๐ คน

การดำเนินงานของจังหวัดสงขลา ใช้แนวคิด "เติมสุขโมเดล" ดำเนินการเชื่อมประสานระบบบริการตั้งแต่ระดับตำบล เชื่อมประสานอำเภอ และดูแลเสริมหนุนด้วยภาคีจังหวัด โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเติมเต็มระบบบริการสาธารณะ

เป้าหมายของสงขลา ในพื้นที่ถ่ายโอนทั้งอำเภอ คือ ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และยั่งยืน

ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์สำคัญ

๑.การพัฒนาระบบบริการสาธารณะที่ครอบคลุมมิติด้านสุขภาพ(๑.การคัดกรอง ๒)การทำแผนบริการส่งเสริมป้องกัน รักษา ฟื้นฟู) ด้านคุณภาพชีวิต(ด้านสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม)

๒.การจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวตกรรม

๓.การพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามประเมินผล

หัวใจสำคัญช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ คือ การรักษามาตรฐานการให้บริการโดยไม่กระทบต่อประชาชน รวมถึงโอกาสการพัฒนาระบบบริการให้สามารถประสานความร่วมมือ ลดช่องว่างระบบบริการ อบจ.สงขลาก็มีต้นทุนสำคัญ อาทิ การแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์บริบาล งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด แผนงานร่วมทุน(สสส.) นำมาต่อยอดเติมเต็ม

การทำแผนในพื้นที่นำร่องครั้งนี้นับเป็นการริเริ่มแนวทางทำงานใหม่ๆ ได้แก่ การคัดกรองร่วมที่จะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย(กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย)ทำงานเชิงรุกมากขึ้น นำผลการคัดกรองมาทำแผนบริการ-ส่งต่อ ที่จะมีหลาย center ประสานการทำงานระดับตำบลเป็นไปตามศักยภาพของพื้นที่ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมรับรู้ข้อมูลการคัดกรอง ร่วมทำแผนบริการ รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการผ่านกลไกระดับอำเภอ/ตำบล การติดตามประเมินผลผ่านระบบสารสนเทศกลาง การจัดการความรู้และเสนอเชิงนโยบาย

อุปสรรคสำคัญ คือการปรับตัวของหน่วยงานหลักได้แก่ รพ.สต./บุคลากร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมาจากต่างกระทรวง และระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่เอื้อ รวมถึงวัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่าง และการรับรู้ของประชาชน

กิจกรรมหลักในสองวันนี้ เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ผ่านโครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้บริบทการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย

๑)จัดทำแผนขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอควนเนียงและสิงหนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ นำร่อง (Sandbox) และ

๒)ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิอำเภอควนเนียง ๑๑ องค์กร อำเภอสิงหนคร๑๘ องค์กร จังหวัดสงขลา ๑๘ องค์กร

ขอบคูณภาพจาก เพจ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

Relate topics