การประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทยและการสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 4 น้อมรำลึก “100 ปี กรมหลวงชุมพรฯกับการแพทย์แผนไทยสู่นวัตกรรมสังคม”

 • photo , 1479x771 pixel , 174,778 bytes.
 • photo , 1000x700 pixel , 163,428 bytes.
 • photo , 1479x884 pixel , 203,668 bytes.
 • photo , 1000x800 pixel , 123,819 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 159,922 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 153,396 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 131,692 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 134,295 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 144,609 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 128,243 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 134,087 bytes.

นายแพทย์สุวัฒน์  วิริยพงษ์สุกิจ ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 ได้รับเชิญจากคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสาธารณสุข”  ในการประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทยและการสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่  4 ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤจิกายน 2566 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา โดยมีคณะวิทยาการสุขภาพและการการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพหลัก และเจ้าภาพร่วมอีก 25 สถาบัน

การประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทยและการสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่  4 มีวัตถุประสงค์หลัก คือการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและศาสตร์ทางสุขภาพอื่นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่วงการสุขภาพไทย

ทั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยาย 3 หัวข้อ คือ "พลวัตสุขภาพโลกและความมั่นคงทางสุขภาพ”  “เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสาธารณสุข”  และ “การขับเคลื่อนงานการแพทย์แผนไทย ต้นแบบของประเทศสำหรับ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปยัง อบจ.”

ในงานมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 580 คนทั้งออนไซต์และออนไลน์ มีการนำเสนอผลงาน จำนวน 90 เรื่อง และมีผลงานนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร และมหาวิทยาลัยทักษิณ มาร่วมแสดงและแข่งขัน รวมกัน 30 รายการ

เนื่องด้วยเป็นวาระครบรอบ 100 ปี แห่งวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในพระสถานะ “หมอพร” ผู้ทรงเป็น “บิดาแห่งการแพทย์บูรณาการ” อันหมายถึงการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและแผนตะวันตก

การประชุมวิชาการการแพทย์แผนไทยครั้งนี้จึงเป็นการน้อมรำลึก 100 ปี พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้มีคุณูปการต่อการแพทย์แผนไทยและสาธารณสุขไทย  ภายใต้หัวข้อ “100 ปี กรมหลวงชุมพรฯ กับการแพทย์แผนไทยสู่นวัตกรรมสังคม” มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระกรณียกิจของพระองค์ด้านการแพทย์แผนไทย โดยมูลนิธิราชสกุลอาภากร

บุญเรือง ขาวนวล คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12

บันทึกเรื่องราว

Relate topics