เวทีรับฟังความเห็นคนรุ่นใหม่นราธิวาสต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุขกับการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน

 • photo , 960x720 pixel , 96,326 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 171,912 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 186,338 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 126,749 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 313,715 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 215,318 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 209,398 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 188,359 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 181,891 bytes.

“เวทีรับฟังความเห็นคนรุ่นใหม่นราธิวาส ต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุข จชต. กับการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน”

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ประมาณ 65 คน ประกอบด้วย

1.คณะทํางานเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน (ขสย.) พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

2.คณะทํางานคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่ (คพท.) จังหวัดนราธิวาส

3.เครือข่ายองค์กร / คนทํางานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

เวทีอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระ สนุกสนานกันเอง เปิดโอกาสให้เด็กกล้าคิด กล้าออกแบบ กล้าทำ รับรู้สถานการณ์กระบวนการพูดคุยสันติสุขในพื้นที่

ยอมรับเลยว่าเด็กเยาวชนรุ่นนี้มีความกล้าที่จะถาม กล้าโต้ตอบ กล้าเสนอในสิ่งที่ตนเองคิด ตนเองเห็น

เพราะทุกการสะท้อนคือกระบอกเสียงที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม

ขอบคุณต้นทางข้อมูลจาก Facebook Youyou Soc-anth

Relate topics