Node นราธิวาสจัดเวทีปฐมนิเทศโครงการขนาดเล็กและโครงการทั่วไป

 • photo , 1000x750 pixel , 149,302 bytes.
 • photo , 1000x697 pixel , 213,566 bytes.
 • photo , 1170x879 pixel , 130,777 bytes.
 • photo , 1170x657 pixel , 105,195 bytes.
 • photo , 1170x657 pixel , 108,679 bytes.
 • photo , 1170x879 pixel , 144,057 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 139,862 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 146,698 bytes.
 • photo , 1170x657 pixel , 97,585 bytes.
 • photo , 1170x657 pixel , 131,916 bytes.
 • photo , 1170x879 pixel , 126,963 bytes.
 • photo , 1170x657 pixel , 111,556 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 161,470 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 134,716 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 172,275 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 117,611 bytes.
 • photo , 1000x751 pixel , 190,039 bytes.

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 ทางทีม Node นราธิวาส ได้จัดเวทีปฐมนิเทศโครงการขนาดเล็กและโครงการทั่วไป

โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ให้เข้าใจกระบวนการทำงานของ สสส. เข้าใจโครงการของพื้นที่ วางแผนการดำเนินงาน คลี่โครงการพร้อมเชื่อมโยงกิจกรรมกับการตอบโจทย์ผลลัพธ์และตัวชี้วัดในโครงการฯ

แลกเปลี่ยนการเก็บข้อมูล ร่วมทั้งฝึกปฎิบัติการเก็บข้อมูล เพื่อให้ชุมชนเห็นความสำคัญ

ส่วนวันที่ 2 เป็นเรื่อง “ระเบียบการบริหารโครงการด้านการเงิน” มีการฝึกการทำเอกสารการเงิน ก่อนจะลงมือทำจริง

ขอบคุณทุกชุมชนที่ให้ความร่วมมือและร่วมเรียนรู้ด้วยกัน

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ  Node สสส. จังหวัดนราธิวาส

Relate topics