กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) เขต 12

ก. ประเภทผู้แทนองค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคม หรือเครือข่าย

(1) ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่การจัดการศึกษาด้านสุขภาพ

(2) ผู้แทนบุคลากรสาธารณสุข

(3)ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในพื้นที่

ด้านสตรี

ด้านคนพิการ

ด้านผู้สูงอายุ

ด้านเด็กและเยาวชน

ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่

กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มอาชีพ

กลุ่มเฉพาะที่นอกเหนือออกไป

กลุ่มอื่น ๆ

(4) ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข

(5) ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย องค์กรสื่อมวลชน

(6) ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน

(7) ผู้แทนกลุ่มชมรม สมาคม เครือข่ายร้านยา

ข. ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ