ประชุมกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11 ครั้งที่ 3/2565

 • photo , 828x543 pixel , 100,396 bytes.
 • photo , 1000x1000 pixel , 118,633 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 93,295 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 97,422 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 102,099 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 122,796 bytes.
 • photo , 1000x591 pixel , 81,317 bytes.

กขป.เขต 11 จัดประชุมกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเขาสกเรนฟอเรส รีสอร์ท อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน  31 ท่าน พร้อมด้วยเลขานุการร่วม 4 ส

วาระการประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มวัย การจัดการขยะ และกลไกเครื่องมือการสื่อสารที่จะเชื่อมการทำงานในเขตสุขภาพที่ 11 นำไปสู่หมุดหมายของการทำงานที่ตั้งไว้ร่วมกัน

ครบ 1 ปี ของจังหวะก้าวของกรรมการชุดนี้  กลไกการเชื่อมร้อยชัดเจนขึ้น วิธีการทำงานร่วมกันในรูปแบบ "อนุ" กรรมการ ทำให้เกิดโครงข่ายการทำงานที่ขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการปฏิบัติการในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ประเด็นเด็กและเยาวชน มุ่งเน้นการการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ ปลอดภัยสำหรับเด็ก  โดยขับเคลื่อนให้เกิดกาลดปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่ สารเสพติด มีทักษะชีวิตเท่าทันภัยคุกคาม ตั้งครรภ์เมื่อพร้อม และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต

ประเด็นรองรับสังคมสูงวัยและกลุ่มเปราะบาง มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ต้นแบบธรรมนูญตำบล ขยายผล หลักสูตร "โรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุขศรีวิชัย" สู่ภาพพึงประสงค์ ไม่ล้ม ไม่หลง ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย"

ประเด็นเกษตรสุขภาพ มุ่งเน้นการบูรณาการภาคีเครือข่าย ให้เกิดกลไกในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  ภายใต้จุดมุ่งหมาย "อธิปไตยทางอาหาร มีหลักประกันในชีวิต ปรับความสัมพันธ์ใหม่"

ประเด็นการจัดการขยะ ขยายพื้นที่ดำเนินการครบวงจร ใช้แนวทางการสร้างธรรมนูญตำบลเข้ามาเป็นตัวแบบในการสร้างกติกา และความเข้มแข็งของชุมชนจัดการขยะ

ทั้งนี้ "สื่อ" เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเชิงกลไก ซึ่งล้อมวงย่อย คุยกัน ได้ประเด็นเห็นพ้อง สร้าง "กองทุน กปท." เชื่อม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์  เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว และนำไปสู่การปฏิบัติ

ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบางเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุย ซึ่งจะเป็นอีกประเด็นที่จะมีการเชื่อมงานในปีงบ 66

คุณค่าในงานจะเกิดขึ้น เมื่อทีมมีความเข้าใจและเป็นพวกเดียวกัน กลไกกรรมการ 45 คน ที่เป็นเจ้าของงาน ทรัพยากรที่หลากหลาย จึงเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และเป็นคำตอบของวิธีการทำงานเชิงบูรณาการอย่างแท้จริง

#กขป.ขุมพลังในการจัดการปัญหาสุขภาพ

ดร.วาสินี วงศ์อินทร์ รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1889
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง