ประชุมกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11 ครั้งที่ 3/2565

 • photo , 828x543 pixel , 100,396 bytes.
 • photo , 1000x1000 pixel , 118,633 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 93,295 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 97,422 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 102,099 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 122,796 bytes.
 • photo , 1000x591 pixel , 81,317 bytes.

กขป.เขต 11 จัดประชุมกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเขาสกเรนฟอเรส รีสอร์ท อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน  31 ท่าน พร้อมด้วยเลขานุการร่วม 4 ส

วาระการประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มวัย การจัดการขยะ และกลไกเครื่องมือการสื่อสารที่จะเชื่อมการทำงานในเขตสุขภาพที่ 11 นำไปสู่หมุดหมายของการทำงานที่ตั้งไว้ร่วมกัน

ครบ 1 ปี ของจังหวะก้าวของกรรมการชุดนี้  กลไกการเชื่อมร้อยชัดเจนขึ้น วิธีการทำงานร่วมกันในรูปแบบ "อนุ" กรรมการ ทำให้เกิดโครงข่ายการทำงานที่ขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการปฏิบัติการในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ประเด็นเด็กและเยาวชน มุ่งเน้นการการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ ปลอดภัยสำหรับเด็ก  โดยขับเคลื่อนให้เกิดกาลดปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่ สารเสพติด มีทักษะชีวิตเท่าทันภัยคุกคาม ตั้งครรภ์เมื่อพร้อม และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต

ประเด็นรองรับสังคมสูงวัยและกลุ่มเปราะบาง มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ต้นแบบธรรมนูญตำบล ขยายผล หลักสูตร "โรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุขศรีวิชัย" สู่ภาพพึงประสงค์ ไม่ล้ม ไม่หลง ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย"

ประเด็นเกษตรสุขภาพ มุ่งเน้นการบูรณาการภาคีเครือข่าย ให้เกิดกลไกในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  ภายใต้จุดมุ่งหมาย "อธิปไตยทางอาหาร มีหลักประกันในชีวิต ปรับความสัมพันธ์ใหม่"

ประเด็นการจัดการขยะ ขยายพื้นที่ดำเนินการครบวงจร ใช้แนวทางการสร้างธรรมนูญตำบลเข้ามาเป็นตัวแบบในการสร้างกติกา และความเข้มแข็งของชุมชนจัดการขยะ

ทั้งนี้ "สื่อ" เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเชิงกลไก ซึ่งล้อมวงย่อย คุยกัน ได้ประเด็นเห็นพ้อง สร้าง "กองทุน กปท." เชื่อม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์  เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว และนำไปสู่การปฏิบัติ

ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบางเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุย ซึ่งจะเป็นอีกประเด็นที่จะมีการเชื่อมงานในปีงบ 66

คุณค่าในงานจะเกิดขึ้น เมื่อทีมมีความเข้าใจและเป็นพวกเดียวกัน กลไกกรรมการ 45 คน ที่เป็นเจ้าของงาน ทรัพยากรที่หลากหลาย จึงเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และเป็นคำตอบของวิธีการทำงานเชิงบูรณาการอย่างแท้จริง

#กขป.ขุมพลังในการจัดการปัญหาสุขภาพ

ดร.วาสินี วงศ์อินทร์ รายงาน

Relate topics