อบรมพัฒนาศักยภาพอิหม่าม/ผู้นำศาสนา (อาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำมัสยิด-อสม.) ขั้นต้นพื้นที่ปัตตานี มุ่งเป้ามัสยิดรอบรู้ด้านสุขภาพ

 • photo , 1000x750 pixel , 110,703 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 107,346 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 125,686 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 100,382 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 133,919 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 88,237 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 98,045 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 108,804 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 166,750 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 174,436 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 148,785 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 143,492 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 100,317 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 172,244 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 83,578 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 122,760 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 95,246 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 151,075 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 122,009 bytes.

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โดยกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลยะรัง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอิหม่าม/ผู้นำศาสนา (อาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำมัสยิด-อสม.) ขั้นต้น

โดยได้รับเกียรติจากนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวเปิดการอบรม นายซอลาฮุนดีน หะยียูโซ๊ะ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี (กอจ.ปัตตานี) และ นางเปรมจิต หงษ์อำไพ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กล่าวให้ความสำคัญในการจัดอบรมครั้งนี้

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

-การออกกำลังกาย/ ทำแผล/ วัดความดัน- จับชีพจร/ วัดไข้ -เช็ดตัวลดไข้ /เจาะเลือด

-บรรยาย : การใช้ยาตามหลักศาสนาอิสลาม

-บรรยาย : เรื่องการเกิดโรคและการดูแลสุขภาพ

-บรรยาย : การพัฒนามัสยิดส่งเสริมสุขภาพสู่มัสยิดรอบรู้ด้านสุขภาพ

-บรรยาย/ ฝึกปฏิบัติ : การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและCPR การกู้ชีพ

พิธีมอบเกียรติบัตร และกล่าวปิดการโครงการ โดย ประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดปัตตานี กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยอิหม่าม/ผู้นำศาสนา (อาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำมัสยิด-อสม.) จำนวน 60 คน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ  ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

Relate topics