จังหวะก้าว Phuket: Health for Future of Life ภูเก็ต: สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต

 • photo , 1000x628 pixel , 118,720 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 164,800 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 45,254 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 164,206 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 146,000 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 195,696 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 148,316 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 134,626 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 179,421 bytes.
 • photo , 1000x738 pixel , 105,402 bytes.
 • photo , 1000x666 pixel , 99,652 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 112,803 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 141,195 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 197,423 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 172,164 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 169,703 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 151,505 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 165,801 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 154,369 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 194,748 bytes.
 • photo , 2048x1364 pixel , 184,091 bytes.

Phuket: Health for Future of Life  ภูเก็ต: สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต


อบจ.ภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สสส. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อเดินหน้าบูรณาการกลไกความร่วมมือเสริมสร้างสุขภาวะชาวภูเก็ต เดินหน้าขับเคลื่อนงานกันต่อ  วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต


นายเรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  และ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่โอกาสของชาวภูเก็ตในการเป็นต้นแบบด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้การบูรณาการกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย คณะกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ นายสมพร เนติรัฐกร เลขาธิการ ศอ.บต. ดร.ซอฟียะห์ นิมะ อาจารย์จากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นายประดิษฐ์ นิจไตรรัตน์  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสร้างสุขภาพ (สสส.)

ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งจากหน่วยงานในเครือข่ายของ อบจ.ภูเก็ต ภาคเอกชน ประชาสังคม ประชาชน ภาควิชาการ สื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โดยนายเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว จากสมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต หนึ่งในคณะทำงานฯ ได้กล่าวว่าการจัดเวทีในครั้งนี้ว่า เป็นผลสืบเนื่องจากเวที Kick Off เปิดตัวโครงการ Phuket: Health for Future of Life เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมามาในวันนี้

ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานอย่างเป็นทางการ และมีแผนงานที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนเสมือนจริง ในการเปิดโอกาสให้กับภาคประชาสังคม ประชาชนได้เข้าถึงกองทุนฯ โดยการสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการที่มุ่งสร้างเสริมสุขภาวะคนภูเก็ตลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ต่อจากนี้จะเห็นผลเป็นรูปธรรม และจะเกิดเครือข่ายการร่วมทุน และเครือข่ายการทำงานที่เพิ่มขึ้น

ดร.เพ็ญ สุขมาก จากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนเบื้องต้นจาก สสส. จาก อบจ.ภูเก็ต เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายและจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานภาคใต้แห่งความสุข คนภูเก็ตจะมีสุขภาพ สุขภาวะที่ดีขึ้น เกิดความเข้มแข็ง และก็จะได้รับโอกาสที่ดีต่อไปในอนาคตเพิ่มมากขึ้นด้วย

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สื่อสร้างสุขภาคใต้

Relate topics