"ระบบสารสนเทศกลาง กขป.เขต 12" หนุนเสริมงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของภาคีเครือข่าย

 • photo , 1280x960 pixel , 121,593 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 88,324 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 169,389 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 113,555 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 201,655 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 140,541 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 164,092 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 124,387 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 116,081 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 104,874 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 185,812 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 61,297 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 102,645 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 133,165 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 179,498 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 96,364 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 75,364 bytes.

"ระบบสารสนเทศกลาง กขป.เขต 12"

วันที่ 27 มกราคม 2566 เขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12 นัดตัวแทนฝ่ายยุทธศาสตร์ของภาคีเครือข่ายกว่า 50 องค์กรมาประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของกขป.ใน 5 ประเด็น มีผู้เข้าร่วม 64 คน ณ ห้องประชุมเพิ่มพูน โรงแรมเบญจพร อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ประธานคณะกรรมการฯมาเปิดการประชุม

วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรม เพื่อประสานการทำงานตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี โดยเริ่มกิจกรรมในปี 2566 ด้วยการให้ภาคียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนำแผนงานโครงการปี 2566 ที่ตรงกับประเด็นและเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ มาบันทึกข้อมูลลงสู่ระบบสารสนเทศกลาง https://www.ahsouth.com/paper/1548 ซึ่งทีมกลางได้พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ กิจกรรมเริ่มจากการทำความเข้าใจงานของกขป.เขต 12 การวิเคราะห์ฺและชี้ให้เห็นช่องว่างการทำงาน และการใช้ระบบสารสนเทศกลางเพื่อลดช่องว่างการดำเนินงาน การเห็นภาพรวมของงาน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะปรับระบบหนุนเสริมภาคีเครือข่ายในการทำงาน และทดลองนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ ได้แก่ ชื่อโครงการ องค์กรรับผิดชอบ สถานการณ์/ความสำคัญของปัญหาหรือหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับประเด็น/เป้าประสงค์งานกขป.เขต 12 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ จำนวนคน รูปแบบกิจกรรม พื้นที่ดำเนินการ งบประมาณและแหล่งทุน

ระบบจะประมวลผลนำเสนอเพื่อให้สามารถเข้าถึง นำไปประกอบการวิเคราะห์ด้วยรายงานจำนวนโครงการเชิงพื้นที่ เชิงประเด็น กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบกิจกรรม และงบประมาณ

โดยมีจำนวนโครงการและภาคีแต่ละประเด็นนำเข้าข้อมูลดังนี้

1.การรับมือโควิด-19 จำนวน 9 องค์กร 9 โครงการ รวมงบ 7,342,600.00 บาท

2.บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง จำนวน 9 องค์กร 12 โครงการ รวมงบ 2,756,970.00 บาท

3.สุขภาวะแม่และเด็ก จำนวน 12 องค์กร 16 โครงการ รวมงบ 1,588,820.00 บาท

4.สุขภาวะกลุ่มชาติพันธ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคม 16 องค์กร 19 โครงการ รวมงบ 27,118,095.45 บาท

5.เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 6 องค์กร 8 โครงการ รวมงบ6,836,000.00 บาท

การประชุมรอบนี้เป็นการทดสอบระบบการใช้งานไปด้วย พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ อาทิ การทำงานเสริมหนุนโครงการ/องค์กรระดับจังหวัด การพัฒนาฐานข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงของกองทุนฟื้นฟูฯสงขลา แอพฯiMed@home องค์กรที่มาร่วมประชุม ที่มีจากระบบสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ศอบต. กระทรวงศึกษา กระทรวงเกษตร ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม แนะนำตัวเอง และให้ข้อเสนอแนะการทำงาน ซึ่งโดยรวมทุกองค์กรเห็นด้วยที่จะมีระบบดังกล่าวมาช่วยเสริมหนุนการทำงาน

ทั้งนี้มีข้อสรุปที่จะดำเนินการต่อไป

1)ในส่วนของระบบสารสนเทศนี้ ต้องการให้เพิ่มเติมในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นองค์กร ครอบครัว การแนะนำภาคีเครือข่ายและทุนทางสังคมที่สามารถนำมาสนับสนุนหรือแบ่งปันกันได้ การหาทางออกสำหรับบางโครงการที่ดำเนินการในหลายประเด็นเพื่อลดภาระการบันทึก การแสดงผลที่เกิดจากการดำเนินงาน

2)สร้างความต่อเนื่องในการทำงาน พัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายความร่วมมือ มีช่องทางการสื่อสารกลาง กลุ่มไลน์ "ทีมแผนกขป.เขต 12" มีการนัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายเชิงประเด็นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป เติมเต็มข้อมูลโครงการในส่วนของภาคี นำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาระบบการทำงานร่วมกัน และปลายทางจะนัดเครือข่ายทั้งหมดมาเติมเต็มในส่วนของผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการ

3)ความร่วมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง ในระดับจังหวัดเพื่อเสริมหนุนการดำเนินงานโครงการของภาคประชาสังคมหรือองค์กรที่ต้องการ โดยนำระบบที่มีใน www.happynetwork.org ไปใช้ประโยชน์ ระบบสารสนเทศกลางนี้จะอยู่ใน server เดียวกัน การทำงานระดับจังหวัดจะตอบสนองเป้าหมาย/ยุทธศาสตร์งานของจังหวัดในส่วนประเด็นที่ไม่ได้อยู่ในงานของกขป.เขต 12 และให้โปรแกรมเมอร์ดึงข้อมูลในกรณีที่เชื่อมโยงกับงานเขตหรืองานของเครือข่ายมาสู่ระบบการนำเสนอ เพื่อลดภาระการบันทึกซ้ำซ้อน

Relate topics