"ระบบสารสนเทศกลาง กขป.เขต 12" หนุนเสริมงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของภาคีเครือข่าย

 • photo , 1280x960 pixel , 121,593 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 88,324 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 169,389 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 113,555 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 201,655 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 140,541 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 164,092 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 124,387 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 116,081 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 104,874 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 185,812 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 61,297 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 102,645 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 133,165 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 179,498 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 96,364 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 75,364 bytes.

"ระบบสารสนเทศกลาง กขป.เขต 12"

วันที่ 27 มกราคม 2566 เขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12 นัดตัวแทนฝ่ายยุทธศาสตร์ของภาคีเครือข่ายกว่า 50 องค์กรมาประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของกขป.ใน 5 ประเด็น มีผู้เข้าร่วม 64 คน ณ ห้องประชุมเพิ่มพูน โรงแรมเบญจพร อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ประธานคณะกรรมการฯมาเปิดการประชุม

วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรม เพื่อประสานการทำงานตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี โดยเริ่มกิจกรรมในปี 2566 ด้วยการให้ภาคียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนำแผนงานโครงการปี 2566 ที่ตรงกับประเด็นและเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ มาบันทึกข้อมูลลงสู่ระบบสารสนเทศกลาง https://www.ahsouth.com/paper/1548 ซึ่งทีมกลางได้พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ กิจกรรมเริ่มจากการทำความเข้าใจงานของกขป.เขต 12 การวิเคราะห์ฺและชี้ให้เห็นช่องว่างการทำงาน และการใช้ระบบสารสนเทศกลางเพื่อลดช่องว่างการดำเนินงาน การเห็นภาพรวมของงาน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะปรับระบบหนุนเสริมภาคีเครือข่ายในการทำงาน และทดลองนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ ได้แก่ ชื่อโครงการ องค์กรรับผิดชอบ สถานการณ์/ความสำคัญของปัญหาหรือหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับประเด็น/เป้าประสงค์งานกขป.เขต 12 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ จำนวนคน รูปแบบกิจกรรม พื้นที่ดำเนินการ งบประมาณและแหล่งทุน

ระบบจะประมวลผลนำเสนอเพื่อให้สามารถเข้าถึง นำไปประกอบการวิเคราะห์ด้วยรายงานจำนวนโครงการเชิงพื้นที่ เชิงประเด็น กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบกิจกรรม และงบประมาณ

โดยมีจำนวนโครงการและภาคีแต่ละประเด็นนำเข้าข้อมูลดังนี้

1.การรับมือโควิด-19 จำนวน 9 องค์กร 9 โครงการ รวมงบ 7,342,600.00 บาท

2.บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง จำนวน 9 องค์กร 12 โครงการ รวมงบ 2,756,970.00 บาท

3.สุขภาวะแม่และเด็ก จำนวน 12 องค์กร 16 โครงการ รวมงบ 1,588,820.00 บาท

4.สุขภาวะกลุ่มชาติพันธ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคม 16 องค์กร 19 โครงการ รวมงบ 27,118,095.45 บาท

5.เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 6 องค์กร 8 โครงการ รวมงบ6,836,000.00 บาท

การประชุมรอบนี้เป็นการทดสอบระบบการใช้งานไปด้วย พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ อาทิ การทำงานเสริมหนุนโครงการ/องค์กรระดับจังหวัด การพัฒนาฐานข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงของกองทุนฟื้นฟูฯสงขลา แอพฯiMed@home องค์กรที่มาร่วมประชุม ที่มีจากระบบสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ศอบต. กระทรวงศึกษา กระทรวงเกษตร ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม แนะนำตัวเอง และให้ข้อเสนอแนะการทำงาน ซึ่งโดยรวมทุกองค์กรเห็นด้วยที่จะมีระบบดังกล่าวมาช่วยเสริมหนุนการทำงาน

ทั้งนี้มีข้อสรุปที่จะดำเนินการต่อไป

1)ในส่วนของระบบสารสนเทศนี้ ต้องการให้เพิ่มเติมในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นองค์กร ครอบครัว การแนะนำภาคีเครือข่ายและทุนทางสังคมที่สามารถนำมาสนับสนุนหรือแบ่งปันกันได้ การหาทางออกสำหรับบางโครงการที่ดำเนินการในหลายประเด็นเพื่อลดภาระการบันทึก การแสดงผลที่เกิดจากการดำเนินงาน

2)สร้างความต่อเนื่องในการทำงาน พัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายความร่วมมือ มีช่องทางการสื่อสารกลาง กลุ่มไลน์ "ทีมแผนกขป.เขต 12" มีการนัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายเชิงประเด็นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป เติมเต็มข้อมูลโครงการในส่วนของภาคี นำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาระบบการทำงานร่วมกัน และปลายทางจะนัดเครือข่ายทั้งหมดมาเติมเต็มในส่วนของผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการ

3)ความร่วมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง ในระดับจังหวัดเพื่อเสริมหนุนการดำเนินงานโครงการของภาคประชาสังคมหรือองค์กรที่ต้องการ โดยนำระบบที่มีใน www.happynetwork.org ไปใช้ประโยชน์ ระบบสารสนเทศกลางนี้จะอยู่ใน server เดียวกัน การทำงานระดับจังหวัดจะตอบสนองเป้าหมาย/ยุทธศาสตร์งานของจังหวัดในส่วนประเด็นที่ไม่ได้อยู่ในงานของกขป.เขต 12 และให้โปรแกรมเมอร์ดึงข้อมูลในกรณีที่เชื่อมโยงกับงานเขตหรืองานของเครือข่ายมาสู่ระบบการนำเสนอ เพื่อลดภาระการบันทึกซ้ำซ้อน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1325
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง