สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะประเด็นความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงของมนุษย์

 • photo , 1567x1045 pixel , 129,157 bytes.
 • photo , 1109x1477 pixel , 124,543 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 93,517 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 133,096 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 132,982 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 112,534 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 135,601 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 121,480 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 132,982 bytes.
 • photo , 1477x1109 pixel , 135,568 bytes.
 • photo , 1477x1109 pixel , 133,477 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 515,989 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 399,532 bytes.
 • photo , 1000x500 pixel , 113,946 bytes.

สมัชชาเมืองฅนดีสุราษฎร์ธานีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปรเมษฐ์ จินา ประธานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการเปิดประชุม คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีชั้น 3  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 1554/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีทั้งกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  กรรมการด้านวิชาการ และกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการได้หารือแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะปี 2566 ใน 2 ประเด็นด้วยกัน คือ ความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงของมนุษย์ สืบต่อข้อมูลจากการประชุมองค์กรและภาคีเครือข่ายต่างๆกลุ่มย่อย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และข้อมูลจากเวทีสมัชชาเมืองคนดีสุขภาพถ้วนหน้าครั้งที่ 1 สุราษฎร์ธานีสู่ครัวโลก : เพียงพอ ปลอดภัย สมวัย สร้างเศรษฐกิจฐานราก จากภาคีเครือข่าย 17 องค์กรหุ้นส่วนพัฒนาสุราษฎร์ธานี ภายใต้ข้อคำถามดังนี้

1.เป้าหมายที่สมัชชาอยากไปให้ถึงคืออะไร

2.ใช้กลไกอะไรในการดำเนินงาน

3.มีกระบวนการ วิธีการอย่างไร

4.ภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อน


บทสรุป ทุกภาคส่วนรวมทั้งทุกภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนและระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนต่อไป

กรรณิการ์ แพแก้ว  บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4077
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง