สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะประเด็นความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงของมนุษย์

 • photo , 1567x1045 pixel , 129,157 bytes.
 • photo , 1109x1477 pixel , 124,543 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 93,517 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 133,096 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 132,982 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 112,534 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 135,601 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 121,480 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 132,982 bytes.
 • photo , 1477x1109 pixel , 135,568 bytes.
 • photo , 1477x1109 pixel , 133,477 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 515,989 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 399,532 bytes.
 • photo , 1000x500 pixel , 113,946 bytes.

สมัชชาเมืองฅนดีสุราษฎร์ธานีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปรเมษฐ์ จินา ประธานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการเปิดประชุม คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีชั้น 3  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 1554/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีทั้งกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  กรรมการด้านวิชาการ และกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการได้หารือแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะปี 2566 ใน 2 ประเด็นด้วยกัน คือ ความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงของมนุษย์ สืบต่อข้อมูลจากการประชุมองค์กรและภาคีเครือข่ายต่างๆกลุ่มย่อย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และข้อมูลจากเวทีสมัชชาเมืองคนดีสุขภาพถ้วนหน้าครั้งที่ 1 สุราษฎร์ธานีสู่ครัวโลก : เพียงพอ ปลอดภัย สมวัย สร้างเศรษฐกิจฐานราก จากภาคีเครือข่าย 17 องค์กรหุ้นส่วนพัฒนาสุราษฎร์ธานี ภายใต้ข้อคำถามดังนี้

1.เป้าหมายที่สมัชชาอยากไปให้ถึงคืออะไร

2.ใช้กลไกอะไรในการดำเนินงาน

3.มีกระบวนการ วิธีการอย่างไร

4.ภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อน


บทสรุป ทุกภาคส่วนรวมทั้งทุกภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนและระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนต่อไป

กรรณิการ์ แพแก้ว  บันทึกเรื่องราว

Relate topics