"ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 ครั้งที่ 1/2566"

 • photo , 1080x608 pixel , 71,665 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 82,432 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 77,441 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 68,869 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 81,911 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 84,327 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 65,117 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 78,005 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 85,379 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 99,073 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 43,598 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 64,047 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 138,233 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 78,854 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 81,672 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 67,291 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 107,247 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 81,407 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 98,565 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 82,386 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 101,501 bytes.

"ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 ครั้งที่ 1/2566"

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 12 ครั้งที่ 1/2566  (ชุดที่ 2 ครั้งที่ 6)

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566  เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมเพิ่มพูน โรงแรมเบญจพรแกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โดยมีนพ.สุวัฒน์ วิริยะพงษ์สุกิจ ประธานคณะกรรมการ รองประธาน คณะกรรมการ เลขานุการร่วมและภาคีเข้าประชุม 28 คน และผ่านระบบประชุมทางไกล 21 คน

เรื่องหลักๆ ประกอบด้วยการนำเสนอสถานการณ์ปัญหาและความก้าวหน้าการรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่เขต 12 โดย ดร.สมพร เนติรัฐกร ที่จะนำเสนอเป็นครั้งสุดท้ายด้วยสถานการณ์คลี่คลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้ว และแจ้งที่ประชุมรับทราบถึงโครงการปี 2566 ที่ได้การสนับสนุนงบประมาณจากสช.จำนวน 1.1ล้านบาท และประเด็น Quick Win ระบบข้อมูลกลางงานกองทุนฟื้นฟูฯ ความร่วมมือกับ EU ใน 3 จังหวัด และการใช้Platform iGreensmile ส่งผัก ผลไม้ ข้าว สู่รพ.

จากนั้นได้รายงานความก้าวหน้าการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ได้ดำเนินการ 2 ครั้ง ได้ระบบสารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเขต https://www.ahsouth.com/paper/1548 นำเข้าข้อมูลแผนงานโครงการภายใต้งบประมาณประจำปี 2566 ของแต่ละหน่วยงานเข้าสู่ระบบสารสนเทศกลาง ทำให้เห็นภาพรวมว่าใครทำอะไร ที่ไหน และทำแผนประสานการขับเคลื่อนมานำเสนอคณะกรรมการเห็นชอบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

1)ประเด็นการจัดการโควิด-19 มีโครงการดำเนินการจากภาคี 13 หน่วยงานและ13 โครงการ จากกองทุนสุขภาพตำบล 23 โครงการ รวมงบ 8,704,218.00 บาท กิจกรรมเน้นมาทางการเสริมสร้างรายได้ ลดผลกระทบ เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

2)ประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง จากภาคี 12 หน่วยงาน จำนวน 26 โครงการและจากกองทุนสุขภาพตำบล จำนวน 225 โครงการ งบ14,524,977.00 บาท

3)ประเด็นสุขภาวะแม่และเด็ก จาก 15 ภาคี 23 โครงการ และจากกองทุนสุขภาพตำบล 869 โครงการ รวมงบ27,446,118.00 บาท

4)ประเด็นสุขภาวะกลุ่มเปราะบางทางสังคม จาก 28 ภาคี 65 โครงการและจากกองทุนสุขภาพตำบล 498 โครงการ รวมงบ 66,252,147.45 บาท

5)ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ จาก 11 ภาคี 22 โครงการและจากกองทุนสุขภาพตำบล 287 โครงการ รวมงบ 21,704,749.00 บาท

แนวทางประสานการขับเคลื่อนโดยรวม

1)ประสานเครือข่ายและภาคียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมข้อมูลโครงการเข้าสู่ระบบให้ได้มากที่สุด

2)มีฟอรัมกลางที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้(กขป.0nline) บางประเด็นไปสู่การยกระดับการทำงาน เติมเต็มช่องว่าง พร้อมกับสื่อสารทางสังคม live สดร่วมกับเครือข่ายสื่อ

3)เสริมหนุนขบวนระดับจังหวัด ผ่านงานฐานข้อมูลกลาง www.happynetwork.org สร้างรูปธรรมและความร่วมมือกับภาคีในระดับพื้นที่

4)กขป.ร่วมเป็นเจ้าภาพประสานการขับเคลื่อนงานประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ประชุมครั้งต่อไป สัญจร ณ จังหวัดสตูล วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0419
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง