"ประชุมทีมเล็ก กขป.เขต 12"

 • photo , 1706x960 pixel , 149,245 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 183,355 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 159,229 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 111,951 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 91,692 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 122,302 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 194,926 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 151,785 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 194,403 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 199,169 bytes.

"ประชุมทีมเล็ก กขป.เขต 12"

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ทีมเล็ก กขป.เขต 12 ประกอบด้วยประธาน รองประธาน กรรมการ เลขานุุการ ทีมวิชาการ ตัวแทนพื้นที่ ภาคียุทธศาสตร์ ประชุมร่วมกัน 23 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน และผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมีนพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ เป็นประธานการประชุม

มีผลสรุปสำคัญดังนี้

1)สรุปผลการประเมินจากส่วนกลางกับงานของเขต 12 ที่มีข้อเสนอแนะในการเพิ่มบทบาทและความรู้สึกเป็นเจ้าของงานของกขป. รวมถึงการนำบทเรียนในชุดแรกมาปรับใช้

2)ภาพรวมงานปี 67 แนวทางดำเนินการ เน้นการใช้กลยุทธ์สำคัญคือการพัฒนาระบบสนับสนุน โดยเฉพาะข้อมูลกลางและระบบสารสนเทศ open data การเรียนรู้ การสื่อสารและการเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะ

มีข้อเสนอแนะในการทำงานเสริม...การทำงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในการเสริมงานประเด็น การใช้ระบบกลุ่ม imed@home ในการรองรับการขับเคลื่อนการปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง

3)ในส่วนอนุกรรมการ 4 ประเด็น มีเพิ่มอนุด้านข้อมูลมาอีก 1 ชุด นำระบบสนับสนุนไปรองรับเป้าหมายสำคัญและชัดเจนของงาน 4 ประเด็น/ตัวชี้วัดกลางที่จะเน้นใน 2 ปีจากนี้

4)การประชุมเชิงปฎิบัติการภาคียุทธศาสตร์และอนุกรรมการ เริ่มจากประชุมอนุกรรมการแ่ต่ละประเด็นที่จะประกอบด้วย เลขา ตัวแทนกขป. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทีมวิชาการ ทีมสื่อ กำหนดเป้าหมายของประเด็น/ภาคีและความต้องการระบบสนับสนุน แล้วจึงนัดภาคีความร่วมมือมาทำแผนปฎิบัติการร่วมกันให้แล้วเสร็จก่อนสงกรานต์

5)นัดหมายการประชุมกขป.ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 24 เมษายน 2567

Relate topics