ประชุมกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 11 ครั้งที่ 1/2567

  • photo  , 1000x750 pixel , 87,509 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 131,578 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 105,209 bytes.

ประชุมกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 11 ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  ณ ห้องประชุมโรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี เวลา 09.00 – 16.00 น.

โดยมีข้อสรุป ดังนี้

1.ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ในไตรมาส 1  ดังนี้

1.1 เด็กและเยาวชน กำหนดจุดเน้นที่สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานกับภาคีเครือข่าย กำหนด action plan ขอสนับสนุนงบประมาณจาก สธ.

1.2 รองรับสังคมสูงวัยและกลุ่มเปราะบาง ดำเนินการ MOU หลักสูตรสร้างสุขศรีวิชัย เพื่อให้พม.และอปท.ได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ พร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางการของบประมาณกองทุน กปท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ

1.3 การจัดการขยะในพื้นที่สาธารณะ มีการลงพื้นที่ถอดบทเรียนการจัดการขยะของอบต.เสวียต อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี อนุกรรมการฯ กำหนดเป้าหมายเป็นพื้นที่ดำเนินงานของ สคพ.14 และสคภ.15 ที่ประชุมมีมติให้นำต้นแบบธรรมนูญตำบลการจัดการขยะ และพื้นที่ที่ได้ดำเนินการถอดบทเรียนไว้แล้วเป็นตัวแบบในการดำเนินงาน

1.4 วัยทำงาน(เกษตรสุขภาพ) ดำเนินการจัดทำแผนขับเคลื่อนเกษตรบูรณาการ โดยกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ Kick off เกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย โดยใช้เงิน PP ของสสจ.ชุมพร และมหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค ซึ่งจะได้ดำเนินการตามแผน Road map 3 ปี ที่วางไว้ต่อไป

  1. เลขาร่วม สธ. นำเสนอข้อมูล 13  Quick Win ของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์กับการทำงานร่วมกันในเขต 11

3.การขับเคลื่อนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) เขต 11 โดยมีมติให้ ม.แม่โจ้ ชุมพร เป็นหน่วยในการฝึกอบรม  โดยบูรณาการเป้าหมายของสปสช.กับเป้าหมายของกขป.ในแต่ละประเด็น แยกรายจังหวัด

4.มีมติทบทวนคำสั่งอนุกรรมการและให้กรรมการทุกคนมีประเด็นที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อน

ดร.วาสินี วงศ์อินทร์ เลขานุการร่วมสช. รายงาน

Relate topics