ปรึกษาหารือแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรทุกช่วงวัย พมจ.ชุมพร

  • photo  , 1000x750 pixel , 158,181 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 166,554 bytes.
  • photo  , 1000x696 pixel , 118,698 bytes.

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567  ปรึกษาหารือแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรทุกช่วงวัย  พมจ.ชุมพร

พมจ.ชุมพร และคณะ นำทีมมาร่วมปรึกษาหารือแผนด้านสังคม ปี 66-70 และแผนปฏิบัติการ ปี 68 ร่วมกับภาคประชาสังคมชุมพร & วิชาการ  ม.แม่โจ้ชุมพร

การพัฒนาสังคมชุมพร : คนชุมพรเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม  มีความมั่นคงในชีวิตทุกช่วงวัย

ร่วมมือหุ้นส่วนการพัฒนาสังคม  หุ้นส่วนทางสังคม  คุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม

#สมาคมประชาสังคมชุมพร

ทวีวัตร เครือสาย บันทึกเรื่องราว

Relate topics