แนวทางการขับเคลื่อนพัฒนายกระดับแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

 • photo , 1000x750 pixel , 147,633 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 104,713 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 107,390 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 89,229 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 139,152 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 91,257 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 91,448 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 133,525 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 154,386 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 149,424 bytes.
 • photo , 1000x811 pixel , 146,810 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 143,540 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 123,377 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 121,126 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 176,140 bytes.

วันที่  21 พฤษภาคม 2567 สัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนายกระดับแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ณ ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ในเวทีได้มีการแลกเปลี่ยนสถานการณ์การขับเคลื่อนเรื่องการจัดทำแผนงานของขบวนองค์กรชุมชนภายใต้การขับเคลื่อนจังหวัดบูรณาการและประเด็นการขับเคลื่อนโครงการต่างๆของขบวนองค์กรชุมชนในจังหวัด รวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนโอกาสและข้อจำกัดเพื่อมาออกแบบแนวทางการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.)ภาคประชาชนร่วมกัน

และได้รับฟังแนวทางในการพัฒนาโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากผู้แทนสภาพัฒน์ ทั้งนี้ได้ช่วยหาช่องทางในการหนุนเสริมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดเพื่อการเรียนรู้และเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนภาคประชาชนร่วมกัน และได้ร่วมกำหนดจังหวะก้าวให้แต่ละจังหวัดได้มีเวทีในการประมวลแผนพัฒนาของสภาองค์กรชุมชนสู่แผนพัฒนาจังหวัดภาคประชาชน เพื่อนำสู่การเสนอแผนผ่านคณะคณะกรรมการบริหารจังหวัด(กบจ.)ในระยะต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook  Masly Omee

Relate topics