“2024 Rakkaew EmpowerU Camp” เสริมสร้างพลังและพัฒนาทักษะให้กับทีมนิสิตนักศึกษาโครงการรากแก้วภาคใต้

 • photo , 1440x810 pixel , 159,761 bytes.
 • photo , 1440x960 pixel , 93,399 bytes.
 • photo , 1170x786 pixel , 71,004 bytes.
 • photo , 1440x960 pixel , 122,643 bytes.
 • photo , 1440x960 pixel , 133,688 bytes.
 • photo , 1440x960 pixel , 143,053 bytes.
 • photo , 1440x960 pixel , 111,391 bytes.
 • photo , 1440x960 pixel , 94,598 bytes.
 • photo , 1440x960 pixel , 88,958 bytes.
 • photo , 960x1440 pixel , 127,429 bytes.
 • photo , 1440x960 pixel , 90,058 bytes.
 • photo , 1440x960 pixel , 184,005 bytes.
 • photo , 1440x960 pixel , 147,283 bytes.
 • photo , 1440x960 pixel , 149,928 bytes.
 • photo , 1440x960 pixel , 153,556 bytes.
 • photo , 1440x960 pixel , 100,878 bytes.

วันที่  17 – 19 พฤษภาคม 2567  มูลนิธิรากแก้ว ร่วมกับเคพีเอ็มจี ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเอสซีจี  มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมจัดโครงการรากแก้ว “2024 Rakkaew EmpowerU Camp”

เพื่อเสริมสร้างพลังและพัฒนาทักษะให้กับทีมนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการรากแก้วภาคใต้ จำนวน 11 ทีม ให้สามารถนำความรู้ทางธุรกิจ ทัศนคติของผู้ประกอบการ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ไปสร้างผลกระทบที่ดีขึ้นทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งต่อพลังและความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป นอกจากนี้เพื่อสร้างให้เกิดกลุ่มเครือข่ายนิสิตนักศึกษาผู้นำรุ่นใหม่ที่สามารถร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและทำประโยชน์ให้สังคมได้ในอนาคต

ในงาน รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้เกียรตืบรรยายแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “เสริมพลังสร้างรากแก้วเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์” โดยได้กล่าวว่า “โครงการรากแก้ว กำลังจะสร้างเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะเจริญเติบโต และงดงาม ในทุกพื้นที่ ในเวลาที่เหมาะสม แต่กว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่กล่าวนั้น ต้องถูกบ่มเพาะ และสร้างจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม จนกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อุดมและงดงาม พร้อมเติมโตในทุกพื้นที่แม้พื้นที่ที่แห้งแล้ง”

คุณสิตะกาญจน์ อนันตศิลป์ กรรมการและเลขาธิการ กล่าวเสริมว่า “โครงการรากแก้ว เปรียบเสมือนเครื่องมือในการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง ผ่านการลงมือปฏิบัติโครงการจริง ไม่ใช่แค่การแผนธุรกิจ ขณะนักศึกษาทำโครงการร่วมกับชุมชน ก็จะได้พัฒนาทักษะสำคัญในอนาคตต่างๆ เช่น  ทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม  การคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา การบริหารจัดการ การสื่อสาร เป็นต้น ที่สำคัญคือการได้ตระหนักถึงปัญหาของชุมชนและประเทศ ประสบการณ์ ทักษะที่ได้รับจากการทำโครงการรากแก้วประกอบกับความรู้ในห้องเรียนจะหล่อหลอมให้นิสิตนักศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ และเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะทำประโยชน์ สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคม และประเทศชาติ“

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนการทำงานเชิงเครือข่ายฯ โดยได้จัดตั้งเครือข่ายนิสิตนักศึกษารากแก้ว ใน 3 ภูมิภาค ที่ผ่านมา เพื่อให้นิสิตนักศึกษารากแก้วได้ร่วมกันสร้างและออกแบบการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันฯ

ในกิจกรรมEmpowerU Camp ได้มีช่วง “Rakkaew Clinic “ เพื่อเปิดโอกาสให้ทีมรากแก้วได้เข้ารับคำแนะนำจากวิทยากรภาคธุรกิจ เพื่อนำไปพัฒนาโครงการและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างบูรณาการ

ขอขอบคุณนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาทีมรากแก้วภาคใต้ทุกคน สำหรับทุกโครงการ ในการมาแลกเปลี่ยนและแชร์ไอเดีย ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเราให้ดียิ่งขึ้น

มูลนิธิรากแก้วเชื่อมั่นในพลังอันยิ่งใหญ่ของเยาวชนที่จะนำพาสังคมให้ยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ  โครงการรากแก้ว

Relate topics