โครงการการพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมการแปรรูปปลาบ้านท้องโกงกาง ปากพนัง นครศรีธรรมราชเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

 • photo , 1000x750 pixel , 100,037 bytes.
 • photo , 600x450 pixel , 60,759 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 155,116 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 151,808 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 85,247 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 134,110 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 125,932 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 92,239 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 106,544 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 125,649 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 94,699 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 108,437 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 134,775 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 129,061 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 169,210 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 146,499 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 148,421 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 150,820 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 165,757 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 154,598 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 141,454 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 145,616 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 149,649 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 123,959 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 128,863 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 100,199 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 123,098 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 151,624 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 165,468 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 140,101 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 136,823 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 152,036 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 141,967 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 247,493 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 217,261 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 177,977 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 163,092 bytes.

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 หน่วยจัดการเรียนรู้ ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลเชิงผลลัพธ์ กลุ่มแปรรูปปลา กลุ่มทำอวน กลุ่มประมง และเยาวชน ณ กลุ่มแปรรูปปลาบ้านท้องโกงกาง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 หน่วยจัดการเรียนรู้ ร่วมกับพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมการแปรรูปปลา บ้านท้องโกงกาง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดสุชาโต อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 หน่วยจัดการเรียนรู้ ร่วมกับพี่เลี้ยง และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  โครงการการพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมการแปรรูปปลา บ้านท้องโกงกาง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนสอนศาสนา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

Relate topics