ประชุมกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11 ครั้งที่ 2/2567

 • photo , 1000x750 pixel , 115,897 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 105,544 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 82,994 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 90,781 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 65,985 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 75,181 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 78,243 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 101,270 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 108,416 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 101,425 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 121,504 bytes.

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567  คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11 จัดประชุมกรรมการครั้งที่ 2/2567 Onsite ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี และ Online Zoom meeting

มีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน  27 คน  ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน

พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา ประธานฯ ได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบ 3 เรื่อง ดังนึ้

1.การอบรมหลักสูตร นักจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ 11

2.การสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11 (เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง) เนื่องจากมีกรรมการเกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ ในประเภท ผู้แทนสถาบันการศึกษา และผู้แทนสภาวิชาชีพ

3.เรื่องการนำเสนอผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11 ต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ช่วงเวลา: - เดือนพฤศจิกายน 2567

ผู้แทนประเด็นได้รายงาน ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน สรุปความก้าวหน้าประเด็นผู้สูงอายุ มีการจัดอบรมนักจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ และวางแผนการขับเคลื่อนงานร่วมกับ พมจ. และท้องถิ่นในพื้นที่

2.นายทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์    ผู้แทนประเด็นการจัดการขยะในพื้นที่สาธารณะ เสนอความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวชุมชน กับการจัดการขยะในพื้นที่สาธารณะ และนางชุติมาพร วงษ์หล้า เสนอประเด็นจัดการขยะในพื้นที่เขตเมือง จังหวัดระนอง ที่มีความยากในการจัดการกลุ่มต่างด้าวที่เข้ามาอาศัย ซึ่งกำลังดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ประธานได้เพิ่มเติมประเด็นผ้าอ้อมของผู้สูงอายุที่เป็นขยะที่ต้องจัดการ เชื่อมโยงกับประเด็นผู้สูงอายุ ซึ่งทาง สสว. 10 ได้เสนอ model ผ้าอ้อมที่ย่อยสลายง่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย ที่ทำร่วมกับ สสว.11 สุราษฎร์ธานี

3.นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้แทนประเด็นเด็กและเยาวชน นำเสนอการขับเคลื่อนประเด็นเป็นไปตามแผนที่ทางอนุกรรมการได้วางไว้ ถึงขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณเพื่อให้พื้นที่ดำเนินการเรื่องสุขภาพจิตในโรงเรียน

4.ผศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรี ชุมพล อังคณานนท์  ผู้แทนประเด็นวัยทำงาน(เกษตรสุขภาพ) นำเสนอความเชื่อมโยงของการดำเนินงานให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ ยกตัวอย่าง พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขาร่วม สธ. นางสาวรุ่งฤดี แก้วชลคราม ได้นำเสนอการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่เป็นจุดเน้น และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกขป. ในเขต 11 ได้แก่ สถานชีวาภิบาล จิตเวชและยาเสพติด และ health for wealth

ระหว่างทาง : นัด Online แต่ละประเด็น เพื่อติดตามความก้าวหน้า ทำฐานข้อมูล สรุปการเรียนรู้ ของทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้

เด็กและเยาวชน : ความเข้มแข็งด้านสุขภาพจิต

ผู้สูงอายุ : โรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างสุขศรีวิชัย นักจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ

วัยทำงาน : เกษตรกร ปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดภัย

การจัดการขยะ : การไม่มีขยะในพื้นที่สาธารณะ

โดยมีกลไกสื่อสาร : ใช้สื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะ และกลไก KM: รวบรวมผลการเรียนรู้ ในการประสานคณะทำงานต่างๆ สนับสนุนให้เกิดการสรุปบทเรียน

นัดหมายประชุมครั้งต่อไป : ต้นเดือนกันยายน 12 -13 กันยายน onsite เพื่อสรุปการดำเนินงาน 67 และทำแผน 68

Relate topics