"กขป.เขต 12 สร้างความร่วมมือกับสภาพัฒน์ฯสนง.ภาคใต้"

 • photo , 1000x563 pixel , 109,559 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 112,074 bytes.
 • photo , 960x1706 pixel , 131,264 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 125,088 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 136,872 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 118,808 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 174,513 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 148,105 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 123,563 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 194,270 bytes.

"กขป.เขต 12 สร้างความร่วมมือกับสภาพัฒน์ฯสนง.ภาคใต้"

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12 นำโดยนพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ประชุมร่วมกับสนง.พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สนง.ภาคใต้ โดยมีนางพรรณทิพา รัตนะ ผู้อำนวยการและทีมงานร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสนง.สภาพัฒน์ฯภาคใต้ อ.เมือง จ.สงขลา

สภาพัฒน์ฯทำหน้าที่นำนโยบายระดับชาติมากำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาของภาคใต้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แผน 5ปี) พิจารณาร่วมกับปัญหาและศักยภาพของพื้นที่ ให้ความรู้ กลั่นกรองให้ความเห็นและติดตามผลการใช้งบประมาณโครงการ 2.8 หมื่นล้านของกลุ่มจังหวัด (สัดส่วน)30% และจังหวัด(สัดส่วน) 70% ว่าสอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่ และชี้ว่าจังหวัดจะใช้แผนพัฒนาจังหวัดเป็นแผนแม่ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่รับฟังมาจากท้องถิ่น/ชุมชน เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการ

ที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการบูรณาการ ช่องว่าง ปัญหาอุปสรรคในการประสานการบูรณาการ การพัฒนาและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการทำแผนของหน่วยงาน โดยมีแนวทางความร่วมมือกับกขป.เขต 12 ดังนี้

1)ส่งข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณที่ผ่านการกลั่นกรองของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อประกอบรายงานในภาพรวมของงาน 4 ประเด็น

2)พัฒนาระบบข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการทำงาน โดยสภาพัฒน์ฯ มีข้อมูลแผนงานโครงการของภาครัฐ/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด กขป.มีข้อมูลแผนงานโครงการภาคประชาสังคม(ตระกูลส.) และร่วมกันเติมเต็มข้อมูลแผนงานโครงการผ่านกองทุนต่างๆของภาครัฐที่อยู่ส่วนกลางและมีโครงการมายังพื้นที่(115 กองทุน) ร่วมกันวิเคราะห์และเติมเต็มระบบการทำงานต่อไป

3)การผลักดันเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-ร่วมเป็นภาคีเข้านำเสนอข้อมูลและประเด็นนโยบายให้กับหน่วยงานระดับจังหวัด เช่น กบจ. หรือร่วมกับกลไกการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้การใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัดและจังหวัดสอดคล้องกับความต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

-การผลักดันให้หน่วยงานที่รับงบพัฒนาระบบข้อมูลกลาง open data ให้กับสาธารณะถึงโครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณที่ดำเนินการในแต่ละปี รวมถึงผลการดำเนินงาน

Relate topics