แลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนธรรมนูญสูงวัยพื้นที่สงขลา สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช และตรัง

  • photo  , 1000x563 pixel , 87,474 bytes.
  • photo  , 1920x1080 pixel , 198,390 bytes.
  • photo  , 1920x1080 pixel , 170,480 bytes.
  • photo  , 1920x1080 pixel , 166,108 bytes.

นโยบายสาธารณะเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพภายใต้วิถีชีวิตใหม่

โดยการแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนธรรมนูญสูงวัยใน ๔ พื้นที่คือ จังหวัดสงขลา สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง เป็นการนำเสนอประสบการณ์ตรงจากพื้นที่ที่ใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในเรื่องของการจัดทำแผนสุขภาพ,ธรรมนูญสุขภาพ และกระบวนการรูปแบบอื่น รวมทั้งปรึกษาหารือในการติดตามเสริมพลังในระดับภาค ค้นหารูปแบบในการขับเคลื่อนแต่ละจังหวัด จากการแลกเปลี่ยนมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑)ทบทวนบริบทการทำงานสังคมสูงวัยในภาคใต้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

๒)ใช้ธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการทำงานเพื่อเป็นข้อตกลงในการรองรับสังคมสูงวัย

๓)วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อรองรับทุกกลุ่มวัย และเตรียมความสังคมสูงวัยในอนาคต

๔)เตรียมข้อมูลให้ทันสมัยปีต่อปีเพื่อใช้ในการวางแผนการทำงาน /ข้อมูลต้นทุนทางสังคม /ต้นทุนภาคีหุ้นส่วน /ต้นทุนทางวัฒนธรรม

๕)ใช้ฐานชุมชนเป็นตัวตั้งในการทำงาน ทำงานเชื่อมโยงทุกกลุ่มวัย ไม่ได้เฉพาะกลุ่มสูงวัยเท่านั้น

๖)รวบรวมชุดความรู้สำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยของภาคใต้

ประชุมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนนโยบายสังคมสูงวัย  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗  ผ่านระบบ Zoom

ปราณี วุ่นฝ้าย บันทึกเรื่องราว

Relate topics