เปลี่ยนเสียงสะท้อน(ร้องเรียน)เป็นเสียงดนตรีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการสุขภาพเขต 11

  • photo  , 1000x750 pixel , 136,109 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 136,038 bytes.

เปลี่ยนเสียงสะท้อน( ร้องเรียน) เป็นเสียงดนตรี

วันที่ 19 มิถุนายน 2567  ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลชุมพร จ.ชุมพร

สปสช.เขต 11 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการสุขภาพ  โดยมีอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการสุขภาพ (อคม)นพ.บรรจบ  ประธานกรรมการ (ผอ.รพ.ทักษิณ. สุราษฎร์ฯ)  นพ.สุเมธ  ประธานคุ้มครองสิทธิฯ และเจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 11

เวทีนี้มีผู้เข้าร่วมหลักคือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมพรฯ,ผู้แทนงานหลักประกันสุขภาพ สสจ.ชุมพร.,ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาล,ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองจังหวัด/อำเภอ หรือศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดชุมพร  ซึ่่งได้สะท้อนอุบัติการณ์  ประสบการณ์ บทเรียนการดำเนินงาน จัดการเรื่องร้องเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการสุขภาพ

สถานการณ์และปัญหาอุปสรรคที่สำคัญของ จังหวัดชุมพร

1.การจัดการเรื่องร้องเรียนร่วมกันระหว่างหน่วยบริการกับศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ มักถูกจัดการเมื่อเป็นข่าว.

2.ความเชื่อมโยง/ร่วมมือกันระหว่างกลไกทั้ง 2 หน่วยข้างต้น

3.การสื่อสารทั้งช่องทาง/ความถี่ระหว่างกัน ทั้งจากส่วนกลาง  ระดับเขต  จังหวัดและเครือข่ายหน่วยบริการ

4.อัตราการเพิ่มขึ้นของเรื่องร้องเรียน ในหกเดือนแรก 54 เคส ต้องจ่ายเงินชดเชยเยียวยา  ม.41 จำนวน 11.59 ล้านบาท  ปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ถึง 1.5. เท่า

5.ประเภทของเรื่องร้องเรียน  สถิติ/ลำดับต้น มาจาก

1)การเรียกเก็บเงินจากหน่วยบริการ

2)ความผิดพลาดจากการวินิจฉัยโรค/การรักษา

3)การไม่ได้รับความสะดวก/มาตรฐานบริการสุขภาพ

4)การไม่ได้รับบริการตามสิทธิประโยชนที่ประกาศไว้


มีข้อสรุปดังนี้

1)การปรับกระบวนทัศน์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะ จนท.งานหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลและกลไกศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ  เปลี่ยนเสียงสะท้อน(เรื่องร้องเรียน) เป็นเสียงดนตรี  ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพ

2)มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ กับ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาล และภาคีเครือข่ายทางสุขภาพ. ในระดับจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล  สถานการณ์/อุบัติการณ์  ประสบการณ์ ระหว่างกัน ในรูปแบบการจัดการความรู้และความร่วมมือจัดการปัญหาร่วมกัน และเป็นการเสริมศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่

3)การใช้ข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ ข้อเท็จจริงในการจัดการข้อร้องเรียน/พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ

4)การพัฒนาระบบสนับสนุนโดย สปสช.เขต 11 ต้องเริ่มก่อการ สานพลังเครือข่ายในระยะต้น. ก่อนที่จะให้ทีมจังหวัดเป็นเจ้าภาพจัดการให้มีเวทีพบปะในระยะต่อไป พร้อมการสนับสนุนทรัพยากรและการพัฒนาทักษะ จัดข้อร้องเรียน/ไกล่เกลี่ย/พัฒนาคุณภาพฯ  แบบต่อเนื่อง เป็นระบบ

5)เพิ่มประสิทธิภาพสื่อสาร  ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัล  ทั้งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ  ช่องทางที่หลากหลายและความถี่ในการสื่อสาร สำคัญคือการประเมินผลลัพธ์การสื่อสารเพื่อพัฒนา เป็นระบบ

มีข้อสรุปจากเวทีเพื่อรอการออกแบบการปฏิบัติการ  การติดตามประเมินผลลัพธ์

อย่าประชุมเพื่อให้ได้ประชุม หรือตั้งคณะทำงาน อย่างเดียว

#ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดชุมพร

#ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองจังหวัดชุมพร

#สมาคมประชาสังคมชุมพร

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สมาคมประชาสังคมชุมพร

Relate topics