ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

 • photo , 1000x667 pixel , 102,788 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 110,135 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 124,851 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 121,077 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 138,596 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 126,124 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 135,504 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 151,669 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 157,367 bytes.

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม หาดใหญ่ชีวาสุข เทศบาลนครหาดใหญ่ สวนสาธารณะ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดังนี้

๑)แนวทางการดำเนินงานกขป.เขต ๑๒
-ภารกิจในการดำเนินงานของเขตสุขภาพ คือ ๑.ร่วมประสาน ๒.ร่วมแลกเปลี่ยน ๓.ร่วมชี้ทิศทาง ๔.ร่วมบูรณาการ ๕.ร่วมระดมสรรพกำลัง/ขับเคลื่อน

-บทบาทหน้าที่ กขป. ๑) กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ ในการดำเนินการและพัฒนาระบบสุขภาพในเขตฯ โดยบูรณาการภารกิจ อำนาจหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ๒)ดำเนินการหรือประสานงานให้เกิดการขับเคลื่อนตาม ๑) ๓)เสนอแนะและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง ๔)ประสานงานกับ กขป.ในเขตพื้นที่อื่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานด้านสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ ๕)ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ๖)รายงานผลการดำเนินการต่อ คสช.อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

-เป้าหมาย คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เขต ๑๒

-ยุทธศาสตร์หลัก ๑.จัดการความรู้ ๒.บูรณาการระดับพื้นที่ ๓.ขยายผลเชิงนโยบาย

-กระบวนการดำเนินงาน ศึกษาสถานการณ์สุขภาพของเขต กำหนด ๔ ประเด็นร่วม ได้แก่ ๑.บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง ๒.สุขภาวะตามช่วงวัย ๓.สุขภาวะกลุ่มเปราะบางและกลุ่มชายขอบ ๔.เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ วิเคราะห์ปัจจัยกำหนดคุณภาพชีวิตประเด็นร่วม(ปัจเจก/สภาพแวดล้อม/ระบบและกลไก) จัดตั้งคณะอนุกรรมการ ๔ ประเด็น Mapping องค์กร/ภาคี ภาครัฐ ท้องถิ่น วิชาการ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน กำหนดกรอบการดำเนินงาน บูรณาการแผน/ทบทวนแผน พื้นที่ปฎิบัติการร่วม สร้างพื้นที่ต้นแบบ การสื่อสารสาธารณะ ติดตามผล รายงานผล ขยายผลเชิงนโยบาย

-ระบบสนับสนุน ปี ๖๑ สช.สนับสนุนการประชุมกขป./อนุกรรมการ สสส.สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลกลาง และการพัฒนาศักยภาพ เขต ๑๒ ได้ดำเนินการจัดทำเวปไซด์กลาง www.AHsouth.com และต่อไปจะต่อยอดเป็นแอพพลิเคชั่น รวมงบประมาณปี ๖๑ ประมาณ ๓ ล้านบาท
-ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑.หน้าที่ของกขป มี๕ ประสาน กขป.ไม่ได้ดำเนินการเอง แต่อาศัยต้นทุนของทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายต่างๆ เป็นตัวขับเคลื่อน มีหน้าที่คือการเชื่อมโยงกันว่าใครทำอะไรที่ไหนและหนุนเสริมกันได้อย่างไร โดยมีกลไกการประสานงานโดยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๒.อยากเห็น ๔ ประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกัน รวมไปถึงการสื่อสารสาธารณะ และการผลักดันเชิงนโยบาย  ๓.พัฒนากรอบปัจจัยกำหนดคุณภาพชีวิต เปลี่ยนระบบบริการสุขภาพมาเป็นระบบสุขภาพ เชื่อมโยงไปสู่ความปลอดภัย ความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันทางสุขภาพ

๒)การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดคุณภาพชีวิต ๔ ประเด็นร่วม

-ปัจจัยกำหนดคุณภาพชีวิต ประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง บุหรี่และปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวข้องกับทุกคน มีการจำแนกเป็นบุหรี่มือหนึ่งมือสองและมือสาม รวมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ไปด้วย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลได้แก่พฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดจากความเชื่อ ปัจจัยสภาพแวดล้อมเกิดจากความยากจน สภาพจิตใจที่ต้องพึ่งพายาเสพติด เรื่องของปัจเจกบุคคลแก้ได้ยาก แต่ต้องควบคุมในเรื่องของสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การเป็นกลไกในพื้นที่เกิดจากการรวมพลัง ไม่สามารถแก้ไขเชิงปัจเจกได้ การแก้ไขสภาพแวดล้อม ครอบครัวและระบบมีความสำคัญค่อนข้างมาก รวมไปถึงการให้ผู้นำศาสนาสามารถบูรณาการความรู้ทางสุขภาพเข้ากับหลักศาสนาเข้ามีบทบาทในการปรับเปลี่ยนทัศนะและเติมเต็มทางจิตวิญญาณ

-ปัจจัยกำหนดคุณภาพชีวิต ประเด็น สุขภาวะตามช่วงวัย ในระบบสุขภาพแบ่งคนเป็น ๕ ช่วงกลุ่มวัย กลุ่มที่ ๑ วัยแรกเกิด กลุ่มที่ ๒ กลุ่มปฐมวัย กลุ่มที่ ๓ กลุ่มวัยเรียน กลุ่มที่  ๔ กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มที่ ๕ คือ กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านของเราที่มีปัญหามากคือ กลุ่มวัยแรกเกิดและกลุ่มวัยสูงอายุ ซึ่งสภาพปัญหาแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไป วิธีการแก้ไขปัญหา วิธีคิดในการแก้ไขปัญหาก็แตกต่างกันไป แต่ระบบการแก้ไขปัญหาต่างๆ ก็จะเชื่อมร้อยกันหมด

-ปัจจัยกำหนดกลุ่มเปราะบางและชายขอบ เป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลที่มีบางกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงระบบการบริการด้านสุขภาพ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี  คำว่ากลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนชายขอบ คนชาติพันธุ์ เป็นกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ซึ่งต้องทำให้กลุ่มดังกล่าวเข้าถึงการคุ้มครองด้านคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งที่เป็นปัจเจกบุคคลมีเรื่องที่เกี่ยวข้องคือ วิถีชีวิต วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความเชื่อ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชายขอบอื่นๆ เช่น กลุ่มที่ย้ายถิ่นไประกอบอาชีพ หรือข้ามแดนไปอยู่ในพื้นที่ชายขอบ หรือแม้แต่ประเด็นเรื่องของเกษตรกรชาวสวนยางชายขอบ

-ปัจจัยกำหนดประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ ปัจจัยหลักได้แก่ ตัวเกษตรกรที่จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้พออยู่พอกิน ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลผลิตที่มีคุณภาพ มีจุดเชื่อมโยงคือเรื่องของอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตและผู้บริโภค อาหารมีตั้งแต่ข้าว ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารแปรรูป สัมพันธ์กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเรื่องเทคโนโลยี การตลาดการลงทุน คุณภาพดิน น้ำ การสร้างเศรษฐกิจฐานราก แล้วก็มีเชิงระบบที่เป็นเรื่องของที่ดิน ปัจจัยการผลิต มาตรฐานการผลิต
-จุดเน้นสำคัญ สร้างความฝันที่เป็นเป้าหมายร่วมกันคือคุณภาพชีวิตประชาชน เชื่อมประสานลดช่องว่างในการดำเนินงาน บูรณาการจนเกิดความรู้ใหม่ในการปฎิบัติ ใช้ทุนเดิมที่มีในการขับเคลื่อน ทำจากจุดเล็กสะสมความรู้และเกาะเกี่ยวกับจุดใหญ่ เชื่อมโยงกับวิถี วัฒนธรรม ผู้บังคับใช้กฎหมาย ท้องถิ่น

-การดำเนินการต่อไป จะให้แต่ละประเด็นเชิญภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยแลกเปลี่ยน ตกผลึกร่วมกันว่าจะขับเคลื่อนเรื่องอะไร  ซึ่งจะจัดประชุมกันในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เมื่อประเด็นชัดขึ้นก็จะมีการตั้งอนุกรรมการ ร่วมกันค้นหาภาคีต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ต้นเดือนกุมภาพันธ์จะมีคณะอนุกรรมการที่ชัดเจนมากขึ้น โดยการขับเคลื่อนอาจเคลื่อนจากสิ่งเล็กๆที่เราทำอยู่แล้ว หรือมองภาพรวมแล้วหาจุดคานงัด หรือจะทดลองทำในภาพจังหวัดแล้วค่อยขยายผล ทั้งนี้ในแต่ละประเด็นขอให้มีตัวแทนผู้ประสานงานหลักอย่างน้อย ๒ คนเพื่อช่วยประสานงานอย่างต่อเนื่อง

๓)Time lineการดำเนินงานปี ๒๕๖๑ -เดือนธันวา ประชุมกขป ครั้งที่ ๔
-มกราคม ประชุมอนุกรรมการวิเคราะห์ประเด็นร่วม พัฒนาระบบข้อมูลกลาง -กุมภาพันธ์ ประชุมกขป ครั้งที่ ๕ -มีนา-เมษา-พฤษภา บูรณาการแผนแต่ละภาคี (บูรณาการงาน งบประมาณ หรือพื้นที่ปฏิบัติการร่วม)  Kickoff ทั้ง ๔ ประเด็น สื่อสารสาธารณะ
-มิถุนา –กันยายน ประชุมกขป.ครั้งที่ ๖ และ ๗ การติดตามผลและสนับสนุนการดำเนินงาน -ตุลา รายงานผลการดำเนินงาน

๔)นัดประชุมกขป.ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สถานที่จะกำหนดอีกครั้ง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9316
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง