Mapping สุขภาวะกลุ่มช่วงวัย

by Little Bear @December,23 2018 10.35 ( IP : 171...123 )
photo  , 1000x563 pixel , 101,600 bytes.

ภาคีเครือข่ายประเด็นการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย (แม่และเด็ก)

@June,14 2019 10.53
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ ได้มีการMapping ภาคีเครือข่ายประเด็นการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย (แม่และเด็ก)ประกอบไปด้วยข้อมูลภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบทบาทภารกิจองค์กรโครงการที่ดำเนินการที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สามารถดาวน์โหลดได้ ตามเอกสารแนบ

เครือข่ายชุมชนสตูลร่วมขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

@June,06 2019 19.21
รายงานการประชุมเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ 28-05-621.นำเสนอยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากระดับประเทศลงสู่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อทำความเข้าใจและนำมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง2.คื

ศูนย์สร้างสุขชุมชน กลไกบูรณาการความร่วมมือเพื่อการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับตำบล

@May,31 2019 20.44
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทีมกลางกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา นัดคณะทำงานศูนย์สร้างสุขชุมชนที่ทำนำร่อง ๕ ศูนย์ติดตามความก้าวหน้าการทำงาน พร้อมกับหารือการวางมาตรฐานของศูนย์และคนทำงานโดยมีโครงการใหม่ๆที่เป็นงานกลางปี ๖๒ ประกอบด้วยโครงการพัฒนาระบบการรับส่งผู้ที่จำเป็นต้องได

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเข้มแข็งเพื่อชุมชนแข็งแรง@พัทลุง

@May,28 2019 22.27
เวทีพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จ.พัทลุงเราทีมวิทยากรในนาม "มนุษย์มดชุมชน" จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ไล่ระดับ เริ่มจากเรื่องง่าย ๆ จากวิธีคิดของตัวเอง ไปสู่การคิดแบบเหตุและผล เชื่อมโยงกับปัจจัยรอบตัว จนกระทั่งการจัดระบบคิดเป

ประชุมภาคีเครือข่ายประเด็นสุขภาวะทุกช่วงวัย(แม่และเด็ก)

@May,24 2019 09.35
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ จัดประชุมภาคีเครือข่ายความร่วมมือประเด็นสุขภาวะทุกช่วงวัย(แม่และเด็ก)มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ตัวแทน กขป.เขต ๑๒ ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ รองประธาน กขป.เขต ๑๒ พร้อมด้วยพร้อมด้วยอาจารย์บุญเรือง ขาวนวล คุณชาญวิทูร สุขส

ภาคีเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือพัฒนาตัวแบบเพื่อดูแลผู้สูงอายุ คนยากลำบากและกลุ่มเปราะบาง

@May,23 2019 22.29
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางเสาวนีย์ ประทีปทอง หรือป้าเสาว์ ประธานสาขาสภา ฯ ผู้สูงอายุ เป็นเจ้าภาพ นัดเครือข่ายในพื้นที่สงขลาหารือการทำงานในพื้นที่ตำบลบ่อยาง ๒ ชุมชน จึงถือโอกาสสรุปแนวทางการทำงานไปในตัวทิศทางการดูแลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ คนพิการ โดยภาพรวมจะเป็

ภารกิจกำจัดลูกน้ำยุงลายและการจัดการขยะโดย อสม.เชิงรุก และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ

@May,08 2019 18.37
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) เทศบาลเมืองกระบี่ จากชุมชนโภคาสามัคคี อสม.ชุมชนบ้านทุ่งโหลง อสม.ชุมชนศฤงคารพัฒนา อสม.ชุมชนเมืองเก่าพัฒนาร่วมกับ คลีนิคหมอครอบครัว โรงพยาบาลกระบี่ ร่วมกับกลุ่มงานโรคระบาดโรงพยาบาลกระบี่ลงจัดกิจกรรมพื้นที่สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังห

การดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากและเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

@May,02 2019 15.24
"การดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากและเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ต.ทับช้าง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอีกพื้นที่ต้นแบบที่จะดำเนินการดูแลผู้สูงอายุที่เปราะบางทางสังคมในพื้นที่เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ของจังหวัดสงขลาต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา มี 2,327 ครัวเรือน มีผู้คนพิการ 139 คน ผู้สูงอายุติด

งานผู้สูงอายุเป็น ๑ ในประเด็นร่วมของงานสร้างสุขภาคใต้

@April,23 2019 21.00
งานผู้สูงอายุเป็น ๑ ในประเด็นร่วมของงานสร้างสุขภาคใต้เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองรวมพลังกขป.เขต ๑๑ และเขต ๑๒ ขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุเป็น ๑ ในประเด็นร่วมของภาคใต้ ทั้งผู้สูงวัยที่พึ่งตนเองได้และเปราะบางทางสังคมวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ แกนนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชนและภาคีเครือข่ายทีม ๒ เขต (เขต ๑๑

สมัชชาสุขภาพตรังร่วมขับเคลื่อนประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง

@April,19 2019 19.27
สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังร่วมขับเคลื่อนประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงเล่าโดย สุวณี สมาธิวันที่ 19 เมษายน 2562 ร่วมกิจกรรมถวายความรู้ปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อแก่พระสงฆ์และสามเณร วัดไร่พรุเรื่องเล่าประสบการณ์ตรงจากลุงวิชิต คงจันทร์ เกือบตายจากบุหรี่หากย้อนเวลากลับได้ ไม่สูบบุหรี่แ

โรงเรียนครอบครัว พื้นที่กลางสำหรับครอบครัวที่นาท่อม

@April,18 2019 21.18
โรงเรียนครอบครัว พื้นที่กลางสำหรับทุกครอบครัวที่นาท่อมเขียนโดย ถาวร คงศรีงานปฐมนิเทศโรงเรียนครอบครัว(พื้นที่กลางครอบครัว) เทศบาลตำบลนาท่อมกลุ่มเป้าหมายเป็นครอบครัวที่มีผู้สูงอายุทำงานที่บ้าน(ผู้สูงอายุติดบ้าน)เพื่อเสริมสร้างคุณค่า ห่วงใย สุขภาพ กาย ใจ ไม่ทิ้งใครใว้ข้างหลังเน้นต่อยอดอาชีพเดิมเ

ตรังเตรียมพร้อมสู่ "สังคมสูงวัยแข็งแรงและเข้มแข็ง"

@March,15 2019 14.51
ตรังเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยเขียนโดย สุวณี สมาธิ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังวันที่ 14 มีนาคม 2562จังหวัดตรังมีการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่ออกแบบระบบกลไกรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดตรังปี 2560 จังหวัดตรังผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 14.37 และปี 61 ร้อยละ 15.23 หมายถึง คนอายุยืนขึ้น

ตรังอ่านยกกำลังสุข ร่วมสร้างเสริมสุขภาวะทุกช่วงวัยจากการวางรากฐานการอ่าน

@February,26 2019 08.41
บันทึกจากวง "ตรังอ่านยกกำลังสุข"เขียนโดย เพ็ญนภา ทิพทองวงเล็กแต่สาระไม่เล็กใจใหญ่มาก : คิดพลิกภูเขาน้ำแข็งด้วยความรักและความสุขวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562อ่านยกกำลังสุขตรัง จัดเสวนาภาคีเครือข่าย "ร่วมมือร่วมใจพัฒนาเด็กปฐมวัยตรัง ด้วยการใช้หนังสือนิทานและการอ่าน"สรุปสาระเยอะ ยาว จึงขอเล่าเบาๆ

ศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน

@January,29 2019 13.07
"ธรรมะสร้างคนคนสร้างสังคม"ศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน เป็นรูปธรรมความสำเร็จจากตัวอย่างต้นแบบเล็กๆ ที่คนในชุมชนร่วมมือร่วมใจกัน สร้างสำนึก สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เริ่มจากมิติครอบครัว ชุมชน สังคม โดยอาศัยวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นตัวหล่อหลอมเข้าด้วยกันกับแนวคิดของศาสนาพุทธ-มุสลิ

ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายประเด็นสุขภาวะทุกช่วงวัย (แม่และเด็ก)

@December,21 2018 14.29
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ชวนภาคีเครือข่ายประเด็นการดูแลสุขภาวะตามกลุ่มวัยแม่และเด็ก ประกอบด้วยศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนใต้ ศอบต. รพ.สมเด็จฯนาทวี/รพ.สตูล/รพ.สะบ้าย้อย ทต.พะวง กขป.เขต ๑๒ (คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.ปัตตานี/สภาวัฒนธรรม) พมจ.สงขล

ข้อมูล