เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

by Little Bear @23 ธ.ค. 61 10:36 ( IP : 171...123 )

เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

ตลาดเกษตร ม.อ.ปัตตานี ตลาดสีเขียวเพื่อสุขภาพของชาวปัตตานี

@20 ต.ค. 63 14:48
เพิ่งมา เป็นครั้งแรก ตลาดเกษตร ม.อ.ปัตตานีมีสินค้าสำหรับคนทำกับข้าว ทำของกินเล่น คนรักสุขภาพ และคนรักษ์โลกขอบคุณตลาดเกษตรจากการสนับสนุนพื้นที่ ของ ม.อ.ปัตตานี และอำนวยการโดยเกษตรอำเภอเมือง เกษตรจังหวัดปัตตานีสินค้า อาทิ : ผักพื้นบ้าน ผักสวนครัว. พืชเครื่องเทศ พืชอาหาร นม ไข่ ปลากุเลากุ

ชวนเที่ยว ‘ตลาดต้นไม้ชายคลอง’ พัทลุง

@11 ต.ค. 63 09:58
ชวนเที่ยว โตลาดต้นไม้ชายคลองโแตกต่างด้วยอัตลักษณ์ ต้นแบบจัดการตลาดเกษตรเพื่อชุมชนโตลาดต้นไม้ชายคลองโ ต้นแบบการจัดการตลาดเกษตรที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้ผลิต-ผู้บริโภค ช่วยรวมกลุ่มเกษตรกร ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ขายความต่าง สร้างสรรค์อัตลักษณ์ หวังขับเคลื่อนประเด็นเกษตรและอาหาร สู่ภาคใต้แห่งค

แผนพัฒนาที่จะต่อยอดของ 35 ฟาร์มตัวอย่างภาคใต้

@7 ต.ค. 63 12:12
แผนพัฒนาที่จะต่อยอดของฟาร์มตัวอย่างภาคใต้สภาพปัญหาและข้อมูลการลงพื้นที่รวมถึงกระบวนการ Workshop ทั้ง 35 ฟาร์มตัวอย่าง การพัฒนาแบ่งเป็น 7 กลุ่มฟาร์มโดยมี1)กลุ่มพัทลุง2)กลุ่มสงขลา3)กลุ่มปัตตานี 14)กลุ่มปัตตานี 25)กลุ่มยะลา6)กลุ่มนราธิวาส 17)กลุ่มนราธิวาส 2ซึ่งได้วางห้วงเวลาเป็น 3 ร

"เครือข่ายเกษตรสุขภาพสงขลา รับรอง SGS-PGS รอบ 3"

@6 ต.ค. 63 19:02
"รับรองSGS-PGS รอบ 3"วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา (สสจ. รพ.หาดใหญ่ เครือข่า่ยเกษตรสุขภาพจังหวัด บ.ประชารัฐ มูลนิธิชุมชนสงขลา) ประชุมรับรองแปลงที่ยื่นขอใบรับรอง SGS-PGS songkhla green smile ออร์แกนิค รอบที่3 จากการลงตรวจรวม 17 แปลงผ่านการรับรองทั้งแบ

"ปลูกได้ ขายเป็น จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค" การจัดการสินค้าเกษตรผ่านบทเรียนตลาดต้นไม้ชายคลอง พัทลุง

@3 ต.ค. 63 14:09
"ปลูกได้ ขายเป็น จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค" การจัดการสินค้าเกษตรผ่านบทเรียนตลาดต้นไม้ชายคลองความเป็นมาตลาดชายคลองจากจุดเริ่มต้นผลิตกล้าไม้ป่า สูธุรกิจรับปลูกป่า สู่ความท้าทายมองบริบทต้นไม้ ตลาดต้นไม้ ตามแนวคิดแนวกรีน มองอัตลักษณ์ ตอบโจทย์คนในพื้นที่ได้ประโยชน์ มุมมองสนองต่อ

มรภ.สงขลาและภาคีเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือพัฒนางานวิจัยภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลสตูล

@18 ก.ย. 63 16:24
เดินหน้าพัฒนางานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล จังหวัดสตูล ณ บ.ห้องเย็นสินภักดี จำกัดโดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการผลิตการบริหารจัดการการตลาดการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญในสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดคว

ศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงสีข้าวมาตรฐาน GMP แห่งแรกของจังหวัดตรัง

@16 ก.ย. 63 20:57
ศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงสีข้าวมาตรฐาน GMP แห่งแรกของจังหวัดตรังวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ตำบลนาหมื่นศรีนายอำเภอนาโยง และผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง สำนักงานพลังงานจังหวัด ค

จังหวะก้าว App กรีนสมาย เพื่อ "สวนยางยั่งยืน"

@1 ก.ย. 63 12:02
"สวนยางยั่งยืน"วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ทีมชุดเล็กประกอบด้วยธกส.ภาคใต้ตอนล่างฝ่ายกิจการพิเศษ โปรแกรมเมอร์แอพฯGreen smile มูลนิธิชุมชนสงขลา เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา เครือข่ายสวนยางพรีเมี่ยม สวนยางยั่งยืนนัดหมายประชุมเพื่อร่วมพัฒนาแอพฯ Green smile ในส่วนสวนยางยั่งยืน นำร่องการใช

ภารกิจภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา Platform : Green smile

@28 ส.ค. 63 10:22
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประชุมความร่วมมือกับธกส.ฝ่ายกิจการพิเศษ ภาคใต้ตอนล่าง ในฐานะงานนวตกรรม ร่วมกับพัฒนา Platform : Green smile ในกลุ่มสวนยางยั่งยืน โดยสำนักงานใหญ่สนับสนุนงบประมาณ ๒ แสนบาทมาพัฒนา๑.Big data ข้อมูลเกษตรกร ในกลุ่มธนาคารต้นไม้ พืช ผัก ปศุสัตว์ ผลไม้๒.App: Greensmile น

ภาคีเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลากับภารกิจร่วมขับเคลื่อนงานเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพคนสงขลา

@28 ส.ค. 63 10:16
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓มูลนิธิชุมชนสงขลา กขป.เขต ๑๒ สมัชชาสุขภาพจังหวัด อบจ.สงขลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สสจ. รพ.หาดใหญ่ ร่วมขับเคลื่อนเกษตรและอาหารสุขภาพ ประชุมคณะทำงานเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา หารือการทำงานในสงขลาสรุปการประชุม สำคัญดังนี้๑.การดำเนินงานผ่านตลาดรถเขียว ปัจจุบั

ตำบลท่าข้ามจังหวัดสงขลากับภารกิจการขับเคลื่อนร้านอาหารปลอดภัย/พืชผักอินทรีย์และไก่พื้นบ้านปลอดภัย

@24 ส.ค. 63 10:13
ท่าข้ามต้องห้ามพลาดโ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโฯ(อพ.สธ)โในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโ อบต.ท่าข้าม ร่วมกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดาวผ่อดีดีโ ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวโ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภารกิจการขับเคลื่อนร้านอาหารปลอดภัย/พืชผักอินทรีย์และไก่พื้นบ้านปลอดภัยสัตว์ศึกษา

Node Satun กับภารกิจการขับเคลื่อนงาน "คนสตูลสร้างสุข - สร้างสุขคนสตูล"

@21 ส.ค. 63 09:11
หน่วยจัดการระดับจังหวัดสตูล หรือ Node Satun ภายใต้โครงการ "คนสตูลสร้างสุข"ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนัก 6)ในฐานะน้องใหม่ ประชุมทีมพี่เลี้ยงตัวเป็นๆ ครั้งแรก หลังสถานการณ์ Covid19 เพื่อเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยงวางแผนการดำเนินงาน ติดตามสนับสนุนช

สานพลังขับเคลื่อนประเด็นเกษตรและอาหารสุขภาพด้วยการส่งเสริมและฟื้นฟูพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรณีการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

@19 ส.ค. 63 15:04
ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและฟื้นฟูพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรณีการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๖๓ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมธรรมชาติธาตุ ๔เรียนรู้กระบวนการจดทะเบียนคุ้มครองพันธูุ์พืชพื้นเมือง ร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ ,กรมวิชาการเกษตร,มหาวิทยาลั

นราธิวาสกับวาระขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้

@11 ส.ค. 63 14:23
นราธิวาสกับวาระขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้รับคำเชิญจากหัวหน้า อานัติ หวังกุหลำ. Node นราธิวาส และทีมงาน สนส.ม.อ. ไปก่อขบวนเกษตรและอาหารจังหวัดนราธิวาสโดยใช้ข้อมูลความรู้จากงานสร้างสุขภาคใต้ มิติความมั่นคงทางอาหารพบมิตรเก่าโรงเรียนชาวนาอำเภอแว้งครูมะยูนันหมอ

เครือข่ายเกษตรกรตำบลวังใหญ่ร่วมสร้างการปรับตัวที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยระบบเกษตรยั่งยืน

@30 ก.ค. 63 12:22
เกษตรกรร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีการฟื้นฟูการ ทำข้าวไร่ พืชร่วมยาง และอาชีพเสริมจากภาคเกษตร เป็นเครื่องมือในการฟื้นความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ เป็นฐานอาหารของชุมชน เป็นภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพกาย ใจรูปธรรมที่หลากหลายที่จะขยายผลและสร้างควา

เส้นทางสู่การเรียนรู้และพัฒนา "ข้าวตรัง" เพราะสุขภาวะคนตรังยั่งยืนด้วยการดูแลนาข้าว

@22 ก.ค. 63 14:51
(1) ก้าวย่างโฆทางเดิน ข้าวยอดม่วง สู่ข้าว GIคำบอกจาก คุณเอกราช แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา ต่อทีมนาข้าวจากจังหวัดตรัง ทั้งกลุ่มนาอินทรีย์ และนาแปลงใหม่ รวม 10 กลุ่มในพื้นที่ รวมถึงผู้แทนภาครัฐทั้งจากสำนักงานเกษตร และทีมสมัชชาส

35 ฟาร์มตัวอย่าง ร่วมพัฒนานวัตกรรมชุมชมอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรภาคใต้

@18 ก.ค. 63 14:16
35 ฟาร์มตัวอย่าง ร่วมพัฒนานวัตกรรมชุมชมอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรภาคใต้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาฟาร์ม โดย เน้น การพัฒนาคน พัฒนาพื้นที่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งการกำหนดกรอบเวลา ในอนาคต เป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวโดยการระดมความคิดทั้ง 35 ฟาร์ม ในการจัดทำแผนยุทธศา

รวมพลัง 3 เครือข่าย ศพก. เกษตรแปลงใหญ่ และ YSF ภาคใต้ ร่วมพัฒนาเกษตรภาคใต้

@16 ก.ค. 63 10:54
เกษตรกรเครือข่ายแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่

"ยุทธศาสตร์พืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สวนยางยั่งยืน"

@13 ก.ค. 63 19:30
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ชวนกันมาคุยเรื่องโ"ยุทธศาสตร์พืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สวนยางยั่งยืน" ที่โสนง.อบต.ท่าข้ามโ เน้นพืชร่วมยาง/สัตว์ร่วมยาง/ชีวภาพและภูมิปัญญาร่วมยางโดย ดร.จรัสศรีโ คณะทรัพยากรโฯโ ม.อ. ผู้ทำงานวิจัย ทุโรียนพื้นบ้านมีสารต้านอนุมูลอิสระ/ต้านมะเร็งสูงมาก

กขป.เขต ๑๒ ร่วมหนุนเสริมงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ภาคใต้

@9 ก.ค. 63 16:01
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลาชวนไปบรรยายเล่าประสบการณ์การทำตลาดเกษตรอินทรีย์ที่ดำเนินการในฐานะมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับ กขป.เขต ๑๒ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นรายย่อย มีการรวมกลุ่มกันบ้าง หลายคนเริ่มเป็นผู้ประกอบการ น่ายินดี

พอช.กับภารกิจหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนพื้นที่นราธิวาสร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง

@2 ก.ค. 63 13:07
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พอช.ร่วมกับภาคีพัฒนาและคณะทำงานพัฒนาผู้นำชุมชนภาคใต้ชายแดน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนจังหวัดนราธิวาสที่ห้องประชุมไร่แอลอง ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาสสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. ร่วมกับนักวิชาการจาก ม.นราธิวาสราชนครินทร์ , ม.สงขลานครินทร์ , ม.

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพเขต ๑๒

@30 มิ.ย. 63 20:33
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓มูลนิธิชุมชนสงขลา/๔PWสงขลา/กขป.เขต ๑๒ และเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาหารือความร่วมมือกับธกส. ใต้ล่าง ดูแลงานใน ๘ จังหวัด โดยมีคุณกำพล วรรณสมาน เป็นตัวแทนเริ่มด้วยการบอกเล่าแนวคิด แนวทางของ ธกส. ที่มีวิสัยทัศน์ "พัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับคนใน

ตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง กับการพัฒนาผังคุณภาพชีวิตตำบลแบบ New Normal หลังประสบภัยโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

@30 มิ.ย. 63 11:38
สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง จัดทำผังคุณภาพชีวิตตำบล แบบ New Normal หลังประสบภัยโคโรน่า 2019 (โควิด-19)วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกม่วง กองทุนสวัสดิการชุมชน อสม. ร่วมกันออกแบบผังพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมวางแผนฟื้นฟูชุมชนจากต้นทุนที่มีในพื้นที่ การพัฒ

ธรรมนูญ ON AIR ครั้งที่ ๒๖ เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นตำบลน่าอยู่ปัตตานีกับการรับมือโควิด๑๙

@27 มิ.ย. 63 12:55
"สถานการณ์โควิดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ยังประมาทไม่ได้ ควรดูข้อมูลจากมาเลเซียประกอบการตัดสินใจมากกว่าข้อมูลในประเทศ และการพัฒนาควรผสานหลักศาสนาไปด้วยกันบนฐานวิถีชีวิต..."คือบทสรุปธรรมนูญ ON AIR ครั้งที่ ๒๖ ประจำวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่มีประเด็นหลักคือ บทบาทเครือข่ายสภาผู้นำชุมชนกับการทำงานในสถานกา

"ประกาศใช้ธรรมนูญเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา"

@26 มิ.ย. 63 14:59
"ประกาศใช้ธรรมนูญเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา"วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ไปอีกก้าวสำหรับงานเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ กขป.เขต ๑๒ มูลนิธิชุมชนสงขลา/สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา คณะกรรมการเครือข่ายฯนัดหมายเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาที่ผ่านการรับรองมาตรการแบบมีส่วนร่วม SGS-PGS ทั้งรุ่น ๑ และรุ่น ๒ จ

พัทลุงโกกรีน ธงนำชัดเจนคนเมืองลุงและเครือข่าย Node Flagshipพัทลุง

@20 มิ.ย. 63 20:05
วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ปฐมนิเทศโครงการ Node flagship จัดขึ้น ณ โรงแรมวังโนราห์ อบจ.พัทลุงมีผู้เข้าอบรมจาก 25 พื้นที่ อาทิ ประเด็นการจัดการขยะ , ประเด็นเกษตรอินทรีย์ , พลังงาน , พืชร่วมยางเพื่อขับเคลื่อนเป้ายุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง ให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดีขอบคุณข้อมูลจากเพจ ชุมชนน่าอยู่พัทลุง

ตัวแบบการขับเคลื่อนประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ เขต ๑๒

@17 มิ.ย. 63 14:22
ตัวแบบการขับเคลื่อนประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ เขต ๑๒ กรณีเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาเขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองกรอบคิดดังกล่าว กำลังดำเนินการให้ครบวงจร ประกอบด้วยกลไกและกระบวนการดังต่อไปนี้๑.กลไกการขับเคลื่อน๑.๑ ระดับจังหวัด จ.สงขลาประกอบด้วยคณะกรรมการเกษตรและอาหารสุขภาพจังหวัด

ส้มจุกจะนะกับการพัฒนาชุมชนเป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่แข็งแรง

@13 มิ.ย. 63 13:51
วิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะตำบลแคได้ดำเนินการโครงการพัฒนาโทักษะโอาชีพโการโขยายพันธุ์โและโดูแลโสวนโส้มโจุกโ ชุมชนโบ้าโนแคโเหนือสนับสนุนโงบประมาณโโดยโกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)โดยมีกิจกรรมดังนี้1.กิจกรรมฝึกโอบรมการขยายพันธุ์โและโดูแลโสวนโส้มโจ

เยี่ยมชมสวนผักผู้นำขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุเสริมกำลังใจคนทำงานพลเมืองอาสาตรัง

@12 มิ.ย. 63 09:31
เยี่ยมสวนผักหลังจากปิดประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยที่เทศบาลแล้วทีม Node Flagship Trang เราถือโอกาสไปเยี่ยมสวนผักบ้านคุณลุงสุธน แกนนำสำคัญขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลควนกุนเรื่องหนึ่งที่คุณลุงสุธนเสนอการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย มิติด้านเศรษฐกิจ คือการลด

จากข้อมูลสู่ 3 เป้าหมายของกลุ่มเครื่องแกงบ้านขาม

@10 มิ.ย. 63 12:40
จากข้อมูลสู่ 3 เป้าหมายของกลุ่มเครื่องแกงบ้านขามเชียร์ไว้แล้ว ต้องตามไปดู ไก่บ้านขามและทีมงานกลุ่มเครื่องแกงบ้านขาม ลำสินธ์ุหลังจากเก็บข้อมูลพบว่า คนบ้านขามกินเครื่องแกงถึงปีละ 540,000 บาท กลุ่มเครื่องแกงจึงเกิดขึ้นเป้าแรกคือต้องไม่ปล่อยให้เงินก้อนนี้ไหลออกจากหมู่บ้านเป้าสองคือต้องสร้างงานให

เด็ก ๆ ชุมชนปัตตานีกับภารกิจปลูกผักสวนครัวสู้โควิด 19

@9 มิ.ย. 63 20:43
ความสุขเล็กๆในช่วงปิดเทอม ชวนเด็ก ๆ ปลูกผักสวนครัวสู้โควิด19สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า "ความสุข"สุขที่ได้เริ่มเพาะปลูกสุขที่ได้ดูแลรักษาสุขที่ได้รดน้ำเช้า-เย็นเด็กๆ จดบันทึกวันเจริญเติบโตเด็กๆ นับวันที่ได้เฝ้ารอวันที่ผักเริ่มงอกเด็กๆ ตื้นเต้น "เมื่อไหร่จะได้กินผัก"ขอบคุณการสนับสนุนจากสำ

สสส.ร่วมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตาและภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

@4 มิ.ย. 63 14:43
กิจกรรมโครงการระบบอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในจังหวัดสงขลาวันที่ 4 มิถุนายน 2563 คณะทำงานโครงการจัดกิจกรรมพื้นที่อำเภอจะนะ เพื่อทำความเข้าใจโครงการและทำ Workshop เพื่อดูความต้องการชุมชน จุดเด่น จุดด้วย อุปสรรค โอกาส ในการเขื่อมการทำงานแบบภาคีครบระบบห่วงโซ่ย ต้นน

มหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้าน ๔ ภาค ON Zoom เสวนา ผึ้งกับการฟื้นฟูพันธุกรรมพืชพื้นบ้าน

@4 มิ.ย. 63 11:03
มหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้านออนไลน์ เสวนา ผึ้งกับการฟื้นฟูพันธุกรรมพืชพื้นบ้านโ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.เชื่อมสัญญาณจากลานชุมชนบ้านหูแร่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาในเวทีร่วมแลกเปลี่ยนโดย๑.นายสัญญา ชิตมณี หัวหน้าโครงการวิจัยผึ้งและชันโรง๒.นางอุด

บ้านรามง จ.ปัตตานี สร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยพลังสตรี พัฒนาสู่การเป็นนักสื่อสารในยุคโควิด -19

@3 มิ.ย. 63 14:31
บ้านรามง จ.ปัตตานี สร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยพลังสตรี พัฒนาสู่การเป็นนักสื่อสารในยุคโควิด -19ภาพการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อไลฟ์สด ถ่ายทอดเรื่องราวๆต่างๆที่เกิดขึ้นของกิจกรรมในชุมชน นี่คือส่วนหนึ่งที่อาจเรียกได้ว่ากำลังจะกลายเป็นวิถีของบรรดากลุ่มสตรีที่บ้านรามง ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งพวกเธอเร

แจกต้นกล้าผักร่วมขับเคลื่อนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

@2 มิ.ย. 63 15:36
เรื่องเล่าจากชุมชนพื้นที่ ม.4 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลาชุมชนร่วมดำเนินการโครงการขับเคลื่อนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้เข้าอบรมจำนวน 30 ครัวเรือน ให้เตรียมพื้นที่เพื่อเพาะปลูกต้นผักพันธ์ุต่างๆเช่น ต้นกล้าพริกเหลือกทอง มะเขือยาวมัน เป็นต้นขอบคุณเรื่องราวจากกลุ่มไลน์ พลเมือง ม.4 ต.ควนรู

มหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้าน ๔ ภาค ON Zoom เสวนา”ผักพื้นบ้านในสวนยางยั่งยืน ฟื้นคลังยาและอาหารให้ชุมชน”

@2 มิ.ย. 63 12:00
มหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้าน ๔ ภาควันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓เสวนาโผักพื้นบ้านในสวนยางยั่งยืน ฟื้นคลังยาและอาหารให้ชุมชนโ ผ่านโปรแกรม ZOOMโดยนายสินธพ อินทรัตน์ นายกอบต.ท่าข้าม กล่าวแนะนำสถานที่และชี้แจงวัตถุประสงค์อาชีพหลักของชุมชนตำบลท่าข้าม คือการทำสวนยางพารา โดยการขายน้ำยางเป็นหลัก

New normal พลเมืองอาสาตรัง กับภารกิจร่วม ​"แบ่งกันปลูก"

@25 พ.ค. 63 22:26
New normalโ"แบ่งกันปลูก"วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 หลังจากชวนพี่ ๆ ผู้ใหญ่ใจดีของทีมสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง พี่ตุ้มโ ศรีหัทยาโ ชูสุวรรณโ พี่โสภาโ คงมาโ พี่โกเมนโ รอดโกมิล ร่วมเสริมพลังโพื้นที่โ ต.ทุ่งต่อในการเตรียมขับเคลื่อนงานรองรับสังคมสูงวัย ต่อด้วยจากเยี่ยมพื้นท

"ตลาดรถเขียว"

@23 พ.ค. 63 22:09
"ตลาดรถเขียว"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองตลาดรถเขียว เป็นส่วนหนึ่งของต้นแบบการขับเคลื่อนเกษตรและอาหารสุขภาพของสงขลา และกขป.เขต ๑๒ เกิดขึ้นโดยมีพัฒนาการของกลไกและกระบวนการดังนี้๑.ปี๒๕๕๖-ปัจจุบัน ร่วมกับโครงการเครือข่ายเมืองในเอเซียเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่และมูลนิธิรอกกีเฟ

"ธรรมนูญเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา"

@13 พ.ค. 63 20:40
"ธรรมนูญเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา"ตลาดเคลื่อนที่ "รถเขียว" green smile mobile เริ่มเปิดบริการแล้ว โดยมีปลา-ณัฐฤกตา อารมณ์ฤทธิ์ ลุงยูร ป้าทุม ปู-วัลลภ ป้าๆในเครือข่ายมาร่วมขับเคลื่อน เสริมกับกิจกรรมซื้อขายอื่นๆทั้งในกลุ่ม line สวนผักคนเมือง การจำหน่ายในตลาดของสมาชิกที่ตนเองมีช่องทาง หรือจำหน

ปฎิบัติการ "เกลอกรีน"

@12 พ.ค. 63 20:04
ปฎิบัติการ "เกลอกรีน"เชื่อมเครือข่ายใต้-อีสาน แบ่งปันแลกเปลี่ยนสินค้าชุมชนและหนุนเสริมช่วยเหลือกัน โดยแนวคิดเรื่องการทำฐานทรัพยากร การเฝ้าระวังสุขภาพ เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตด้วยกัน ดำเนินการภายใต้เครือข่าย โเกลอกรีนโเป็นการผูกความสัมพันธ์ "เกลอ" ที่มีหัวใจเดียวกันในการจัดการผลผลิตทางการเกษ

ธรรมนูญออนแอร์ครั้งที่ ๑๖ : "ตลาดแบ่งปัน" บทสรุปของการรับมือและปรับตัวของเครือข่ายตลาดชุมชน

@12 พ.ค. 63 19:50
"ตลาดแบ่งปัน" : บทสรุปของการรับมือและปรับตัวของเครือข่ายตลาดชุมชนวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เครือข่ายกขป.๑๑ และกขป.เขต ๑๒ ภาคใต้ร่วมวงธรรมนูญ on air ครั้งที่ ๑๖ เผยให้เห็นว่าภายใต้วิกฤตคือโอกาส ต่างอาศัยพื้นฐานความเป็นเครือข่ายและแนวคิดการแบ่งปัน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การรับมือและ

"รถเขียว" greensmile mobile

@12 พ.ค. 63 15:07
"รถเขียว" greensmile mobileชาวหาดใหญ่ให้ความสนใจต้อนรับ "รถเขียว" greensmile mobile เกินคาด สร้างกำลังใจให้กับเครือข่ายเกษตรกรที่ได้นำความแปลกใหม่ของตลาดเคลื่อนที่มาสู่คนเมืองฤกษ์ดีวันพืชมงคล ประเดิมเส้นทางแรก ควนลัง-ไปกลับรถที่วงเวียนน้ำพุแล้วย้อนกลับมาจอดที่หน้าอำเภอหาดใหญ่ ผู้สนใจสามารถเรียกจ

พลเมืองอาหาร (Food Citizen) : ส่งต่อปัจจัยการผลิต

@2 พ.ค. 63 10:21
พลเมืองอาหาร (Food Citizen) : ส่งต่อปัจจัยการผลิต"สวนผักคนเมืองหาดใหญ่ เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา และภาคีต่างๆ เรากำลังเสนอทางเลือกอื่นๆในช่วงสถานการณ์โควิด ที่จะให้เมืองได้มีทางออกพึ่งตนเองในการผลิต๑.ส่งต่อเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่น โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่สามารถปลูกต่อได้ มีทั้งรูปแบบการแจกจ่ายให้ก

เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานผ่านแอป zoom เตรียมความพร้อมจัดทำตลาดเคลื่อนที่ผ่านรถโมบาย

@20 เม.ย. 63 16:12
เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา SGS-PGSประชุมคณะทำงานผ่านแอป zoom เตรียมความพร้อมจัดทำตลาดเคลื่อนที่ผ่านรถโมบาย เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.มีเรื่องสำคัญๆ ดังนี้๑.การจัดการตลาดเคลื่อนที่จำหน่ายผลผลิตในเขตเมืองรับมือโควิด จัดทำในนามของเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา (Songk

"ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom" ครั้งที่ ๒

@20 เม.ย. 63 12:17
"ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom" ครั้งที่ ๒นัดหมายกันทุกวันอาทิตย์ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. เปิดห้องตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น.รอบนี้เรียนรู้การปลูกผักสลัด โดยมีคุณเล็ก-จงกลณี สวนผักภูธาร เป็นวิทยากรหลัก ถ่ายทอดประสบการณ์การปลูกผักสลัดในพื้นที่ริมรั้วบ้าน ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อม การจัดการดิน เตรีย

ห้องเรียนสวนผักคนเมืองสัญจร on zoom ครั้งที่ ๑

@20 เม.ย. 63 12:14
"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองสัญจร on zoom ครั้งที่ ๑"อาหารคือปัจจัยสำคัญยิ่งในช่วงรับมือโควิดที่ไม่รู้จะยาวนานเพียงใด ขอบคุณทุกท่าน ๒๘ ชีวิตที่เข้ามาร่วมสนุกกันเป็นครั้งแรกกับห้องเรียนสวนผักคนเมืองทางไกล ลุ้นกันพอควรในการใช้เทคโนโลยีในกลุ่มพี่ๆป้าๆ แต่ก็ผ่านไปด้วยดี ขอบคุณป้าทุม ลุุงยูรเป็นพิเศษสำหรับค

หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น งานขับเคลื่อนเพื่อเกษตรและอาหารสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน

@26 มี.ค. 63 18:54
วันที่ 26 มีนาคม 2563 ยุคโโควิดโCOVID-19โ กับการนั่งปรึกษาหารือโอย่างระมัดระวังโกับ "หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวัดเขากลอยโ ต.ท่าข้ามโ อ.หาดใหญ่ได้รับพระราชทานป้ายโสวนพฤกษศาสตร์โ รร. กับโ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ(อพ.สธ)โ อบต

ขยายสาขา "หลาดกรีนปั้นสุข" ร่วมขับเคลื่อนงานเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

@13 มี.ค. 63 15:40
ขณะนี้หลาดกรีนปั้นสุขได้ขยายสาขาเพื่อให้บริการพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอา ที่ประสงค์ซื้อหาผลผลิตเพื่อสุขภาพมีผลผลิตมากมายตั้งแต่ ข้าวอินทรีย์ ผักพื้นบ้าน ไข่ไก่ไข่เป็ด ผักเหนาะ ผักแกล้ม ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น ของกินเล่นของกินจริงลองแวะมาดูมาชม มาคุยมาพบปะกัน มาให้กำลังใจแม่ค้าหน้ามนโดยมีพี

ข้าวอินทรีย์ตรัง เรียนรู้ร่วมกันสู่ข้าวคุณภาพเพื่อสุขภาวะคนตรังยั่งยืน

@29 ก.พ. 63 14:57
ข้าวอินทรีย์ตรัง เรียนรู้ร่วมกันสู่ข้าวคุณภาพเพื่อสุขภาวะคนตรังยั่งยืนเขียนโดย Natthatida Phokaewกระแสการตื่นตัวของอาหารปลอดภัย ได้สั่นสะเทือนให้ทุกวงการหันมาจับกระแส Organic อย่างไรก็ตามการทำเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่าย ปัจจุบันยังพบปัญหาข้าวอินทรีย์ถูกปนเปื้อนเคมี ผู้ที่ได้รับผลกระทบคือผู้บริ

ตรังร่วมรักษาพัฒนาข้าวอินทรีย์พันธ์ุพื้นเมือง คงอยู่คู่เมืองตรัง

@27 ก.พ. 63 22:29
เก็บข้าว เก็บรักตรังนาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 พระมหาสุวรรณ วิชชาธโร เจ้าคณะอำเภอเมือง/พระคิลานุปัฎฐาก เมตตามอบข้าวอินทรีพันธุ์พื้นเมือง "เบายอดม่วง" แก่ประธานและตัวแทนกลุ่มข้าวตำบลโคกสะบ้า นาหมื่นศรี นาข้าวเสีย และวังวิเศษ รวม 6 กลุ่มสุวณี สมาธิ รายงาน

ภาคีเครือข่ายสงขลาร่วมพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SGS-PGS

@27 ก.พ. 63 21:03
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SGS-PGS เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยตัวแทนเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา รพ.หาดใหญ่บริษัทประชารัฐฯ ร่วมพิจารณาให้การรับรองเกษตรกรจำนวน 20ราย จา

ทำสิ่งที่มีรอบตัวเป็นอาชีพ

@12 ก.พ. 63 12:22
"ทำสิ่งที่มีรอบตัวเป็นอาชีพ"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองจากงานกองทุน SIF ทำให้เห็นโอกาสต่อยอดมาเป็นศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านท่ามะขาม และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี คุณแม่ทิวาพร ศรีวรกุล อบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ให้สามารถเก็บปัจจัยการผลิตเอาไว้ พื้นฐานงานเกษตรถูกยกระดับโดยคุณยุทธการที่เป็นลูกชาย

การจัดการข้อมูลผู้ผลิตผ่านกลไกคณะทำงานเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

@6 ก.พ. 63 09:45
ประชุมคณะทำงานเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ (การจัดทำข้อมูลผู้ผลิต)วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาเรื่องสำคัญคือข้อมูลกลาง๑)การจัดทำข้อมูลกลาง คณะทำงานได้จัดทำแบบสอบถามกลางเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐาน และกำหนดรูปแบบเป็นไฟล์ excel ส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ นำข้อมูล

ทีมตรวจแปลงหัวใจสำคัญของการพัฒนามาตรฐานเกษตรแบบมีส่วนร่วม

@1 ก.พ. 63 21:09
สุดยอดทีมตรวจแปลง SGS-PGSปู-วัลลภ ปลา ตานูน พี่อุดม พี่ฉลวย จากเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาพี่เป็ด น้องออยจาก รพ.หาดใหญ่แหม่มจากมูลนิธิชุมชนสงขลาลงตรวจแปลงเกษตรกรที่ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน SGS-PGS ที่จะเปิดรับและลงตรวจแปลงร่วมกันปีละ ๓ รอบรอบนี้ลงพื้นที่พะตง เทพา ทุ่งตำเสา คูเต่า ฯลฯ กา

สงขลากับก้าวย่างสู่การเป็น "เมืองสมุนไพร"

@28 ม.ค. 63 20:50
วันนี้ ( ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓) สวนเบญจพฤกษ์ร่วมกับเกษตรสุขภาพสงขลา ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ปี ๒๕๖๓ ระดับประเทศประเภทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยมีคลีนิค

Small Peace Area โครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กร่วมพัฒนาส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

@28 ม.ค. 63 16:04
Small Peace Area โครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กร่วมพัฒนาส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การดำเนินงานโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก Small Peace Area เพื่อสร้างชุมชนน่าให้น่าอยู่และเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งทางองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จัง

เกษตรอินทรีย์ตำบลนาท่อม : 1 คน 1 กลุ่ม 1 มาตรฐาน สู่ตำบลจัดการสุขภาพ

@21 ม.ค. 63 11:40
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลนาท่อมกับการก้าวข้ามสู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ครบวงจรพวกเราจะเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลนาท่อม1 คน 1 กลุ่ม 1 มาตรฐาน สู่ตำบลจัดการสุขภาพถาวร คงศรี รายงาน

เครือข่ายโรงพยาบาลกับกระบวนการพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล

@20 ม.ค. 63 15:32
ตลาดอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมแลกเปลี่ยนผลการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ได้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่โรงพยาบาลสงขลาโรงพยาบาลรัตภูมิโรงพยาบาลนาหม่อมโรงพยาบาลจะนะโรงพยาบาลควนเนียงโรงพยาบาลปาดังเบซาร์โรงพยาบาลบางกล่ำสรุปการดำเนินงานจุดเด่นสำคัญ ได้แก่๑)โรงพยา

ระบบข้อมูลกลางเกษตรและอาหารสุขภาพสงขลา

@18 ม.ค. 63 09:26
"ระบบข้อมูลกลางเกษตรและอาหารสุขภาพสงขลา"วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ นัดทีมเล็กหารือเรื่องการปรับฐานข้อมูลเกษตรกรที่จะร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกษตรและอาหารสุขภาพ จ.สงขลา โดยการประสานของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลามีข้อสรุปดังนี้๑.กส.ปรับแบบฟอร์มรอบสุดท้าย เน้นข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรรายบุคคล

รถกับข้าว เชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคหัวใจสีเขียว

@16 ม.ค. 63 11:56
"รถกับข้าว"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองเมื่อเมืองของเราปราศจากระบบผังเมืองที่ดีรองรับ ไม่สามารถจัดระบบการขนส่ง ตลาด การผลิต ให้สอดคล้องกับวิถีประกอบกับสภาพสังคมที่หลากหลายกระจัดกระจาย ทั้งความคิด ช่วงวัย สถานะ เป็นไปในรูปแบบต่างคนต่างเก่ง ไม่มองภาพใหญ่ บวกกับทุนใหญ่ที่กุมสภาพอยู่ทำให้คนตัวเล็กๆ หรื

ภาคีความร่วมมือพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

@13 ม.ค. 63 22:50
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ทีมคณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ นัดหมายเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมกับกขป.เขต ๑๒ ประเด็นเกษตรและอาหารสุขภาพ บ.ประชารัฐฯ พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเริ่มจากความสนใจส่วนตัวของทีมคณะอาจารย์แล้วไปชักชวนเครือข่ายแต่ละคณะมาร่ว

แตงโมอินทรีย์เพื่อคุณภาพชีวิตชาวเกาะสุกร

@11 ม.ค. 63 10:53
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจแตงโมเกาะสุกรจัดทำแปลงสาธิตการปลูกแตงโมอินทรีย์ โดยเวลา๐๙.๓๙ น. ปลูกแตงโมจำนวน ๙ หลุม.โดยมีหมอเล็กจากศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดพัทลุงเป็นผู้สอน ร่วมเรียนรู้และลงมือทำร่วมกัน เพื่อชาวเกาะสุกรยั่งยืนชนิตา บุรีรักษ์ รายงาน

ชวนเด็กปลูกผักยืนต้นที่พัทลุง

@8 ม.ค. 63 10:32
เริ่มต้นปี 2563 ด้วยกิจกรรมดีดีวันที่ 8 มกราคม 2563 เครือข่ายกินดีมีสุขพัทลุงจัดกิจกรรมฉันจะปลูกต้นไม้ในหัวใจของเด็กน้อยณ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) ควนพนางตุง/ทะเลน้อยมีความสุขกับเด็ก ๆ และร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารไปด้วยกันประไพ ทองเชิญ รายงาน

เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสตูล ภายใต้วาระจังหวัดสตูล วาระที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

@7 ม.ค. 63 19:08
วันที่ 7 มกราคม 2563 นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ร่วมนำเสนอทางวิชาการประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงคุณภาพ ในเวทีการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสตูล ภายใต้วาระจังหวัดสตูล วาระที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ทรัพยากรธร

ระบบสอบย้อนผลผลิตและแปลงผลิตร่วมสร้างความมั่นใจของผู้บริโภคต่อผู้ผลิต

@25 ธ.ค. 62 21:16
ระบบสอบย้อนผลผลิตและแปลงผลิต ผ่าน Qrcode นอกจากจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์เกษตรกรหรือกลุ่มของตนป้าเถี้ยน กลุ่มเกษตรอินทรีย์คูเต่า นำQrcode จากแอพพลิเคชั่น Green smile มาแปะติดที่ผัก ผลไม้นำมาจำหน่าย ณ ตลาดหาดใหญ่กรีนสมายวันหนึ่งก็มีลูกค้าไปหา

DEPA ร่วมคิกออฟฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สร้างมิติใหม่ Big Data ด้านเกษตร

@25 ธ.ค. 62 21:11
ดีป้า ร่วมคิกออฟฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สร้างมิติใหม่ Big Data ด้านเกษตร25 ธันวาคม พ.ศ. 2562, ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานครดร.อภิชาติบุตร รอดยัง หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ร่วม

เกษตรและอาหารสุขภาพจังหวัดสงขลา

@25 ธ.ค. 62 14:55
"เกษตรและอาหารสุขภาพจังหวัดสงขลา"ก้าวไปทีละก้าว หลังเข้าพบผู้ว่า เพื่อประสานการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สงขลา 2570 ในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์: ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เกษตรและอาหารสุขภาพวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพนัดเครือข่ายหารือการทำงานร่วมกันในด้านเก

ตลาดหาดใหญ่กรีนสมาย Hatyai Green Smile Market

@13 ธ.ค. 62 19:37
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เปิดแล้ว ตลาดหาดใหญ่กรีนสมาย Hatyai Green Smile Marketจำหน่ายพืชผักเกษตรอินทรีย์ ของเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและมีระบบตรวจสอบย้อนผลผลิตผ่าน Qr codeเฉพาะมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SGS - PGS Organic หรือ PGS อื่นๆ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

Application : Green smile

@11 ธ.ค. 62 21:35
"Application : Green smile"อีก Platform ที่โปรแกรมเมอร์ภาณุมาศ นนทพันธ์และมูลนิธิชุมชนสงขลา รังสรรค์ขึ้นเพื่อการหนุนเสริมการทำงานด้านเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพร่วมกับกขป.เขต๑๒โดยรองรับการนำเสนอข้อมูลของผู้ผลิตทั้งในแง่ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าแปรรูป ผู้ผลิตสามารถลงข้อมูลพื้นฐานของตนหรือกลุ่มทั้ง

ก้าวย่างสู่ "เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดสตูล"

@11 ธ.ค. 62 10:29
"เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดสตูล"เริ่มขับเคลื่อนสู่ระดับจังหวัด กขป.เขต ๑๒ นัดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าหารือความร่วมมือกับจังหวัดสตูลประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนัดแกนนำประเด็น และ กขป.ในพื้นที่จังหวัดสตูล ณ ร้านบุหงารัมปัยเตรียมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีแนวทางส

สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลาพร้อมสนับสนุนงานด้านเกษตรปลอดภัยร่วมกับ สสส.และภาคีเครือข่าย

@9 ธ.ค. 62 19:40
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒คต๒ นัดหารือกับสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา เตรียมพร้อมรองรับการทำงานกับสสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) สำนัก ๓ ที่จับมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ สนับสนุนงานด้านเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ให้กับเครือข่าย โดยสงขลา ยะลา พัทลุง เป็นพื้นที่เป้าหมายพัทลุงเป็น ๑ ใน ๔ จั

ประชุมเชิงปฎิบัติการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒

@28 พ.ย. 62 21:31
"ประชุมเชิงปฎิบัติการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒"เข้าสู่ปีที่ ๓ ของการดำเนินงาน วันนี้ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) อนุกรรมการ คณะทำงานและเครือข่าย ๓ ประเด็น ประกอบด้วย๑)บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง๒)สุขภาวะกลุ่มเปราะบางทางสังคม๓)เกษตรและอาหารเพื่อสุข

จากผู้ผลิตก้าวย่างสู่การเป็นผู้ประกอบการ

@28 พ.ย. 62 20:57
จากผู้ผลิต ชาวนา ชาวประมง แม่บ้าน เปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการจากไม่กล้าพูด ไม่กล้าขาย ชวนมาผ่านกระบวนการเรียนรู้ฝึกทักษะการสื่อสารการตลาด ไปเรียนรู้ดูงาน ทดลองขายที่ห้างบิ๊กซี เซ็นทรัลวันนี้ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เครือข่ายมาบอกเล่ากระบวนการและดอกผลจากงานวิจัยการหนุนเสริมศักยภ

ก้าวย่าง "โรงพยาบาลหาดใหญ่สู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย"

@28 พ.ย. 62 18:34
ก้าวย่างโรงพยาบาลหาดใหญ่สู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562โ โรงพยาบาลหาดใหญ่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาออกตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองระโนดและวิสาหกิจผักปลอดภัยจะนะโ ที่ส่งผลผลิตเข้าสู่โรงครัวของโรงพยาบาลหาดใหญ่โเพื่อให้ผู้ป่วยได้บริโภคผั

เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพสงขลา

@19 พ.ย. 62 20:01
เกษตรและอาหารสุขภาพสงขลา"วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ผลสืบเนื่องจากการเข้าพบผู้ว่าสงขลา สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประสานเครือข่ายต่างๆมาร่วมหารือแนวทางส่งเสริมเกษตรและอาหารสุขภาพในจังหวัด มีข้อสรุปสำคัญยิ่งดังนี้๑.พัฒนากลไกคณะทำงานกลาง ที่ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ

กลไกการพัฒนาศักยภาพ พชอ.รือเสาะ สนับสนุนการดำเนินงาน พชต.โคกสะตอ นราธิวาส

@19 พ.ย. 62 15:06
ประชุมขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาศักยภาพ พชอ.สนับสนุนการดำเนินงาน พชต.มี นายกอบต.โคกสะตอ เป็น ปธ.ผอ.รพ.สต.โคกสะตอ เป็นเลขานุการ มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน สรุปผลการประชุม1.เห็นควรมี การแต่งตั้ง คกก.พชม. มีผญบ. เป็นประธาน จนท.รพสต.ที่ ผรช.หมู่บ้าน เป็นเลขานุการ และ ปธ.อสม. ประจำหมู่บ้าน เป็น ผช.เลขานุก

เครือข่ายรักจังสตูลกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านเวทีสมัชชาสุขภาพคนสตูล

@18 พ.ย. 62 13:38
เครือข่ายรักจังสตูลกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านเวทีสมัชชาสุขภาพคนสตูลวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดย ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งขาติ และทีมงานสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้เข้าร่

SGS-PGS Organic เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา

@16 พ.ย. 62 13:15
"SGS-PGS Organic เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอาหารคือต้นธารแห่งสุขภาพ โรคไม่ติดต่อรุนแรงหลายโรคเกิดจากอาหารและพฤติกรรมเสี่ยง เป็นปัญหาสำคัญของระบบสุขภาพกขป.เขต ๑๒ ร่วมกับเครือข่ายสร้าง Platform กลางที่จะให้แต่ละส่วนมาทำงานร่วมกัน๑.กลไกประสานงาน ภาคเกษตรกรเองจำเป

"เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ กขป.เขต ๑๒"

@14 พ.ย. 62 20:09
"เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ กขป.เขต ๑๒"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประชุมทีมวิชาการประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อเตรียมการประชุมเชิงปฎิบัติการระหว่างกขป. คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน วันที่ ๒๘ พฤศจิกายนนี้ร่วมเติมเต็ม ประสานการขับเคลือนแผนปฎิบัติการ

ขบวนการขับเคลื่อนงานเกษตรและอาหารสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้

@14 พ.ย. 62 19:11
7 นาทีทองกับการบอกเล่าขบวนการขับเคลื่อนงานเกษตรและอาหารสุขภาพให้คนสาธารณสุขฟังภาคใต้แห่งความสุข คือมติสมัชชาภาคใต้ ครั้งที่ 11 ที่ชูธงยุทธศาสตร์เกษตรและอาหารสุขภาพภาคใต้ สู่อธิปไตยทางอาหาร กระจายอำนาจ และผลักดันสู่นโยบาย ด้วยแนวทางสานพลังจากทุกกลไกสุขภาพชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กับพื้นที่ทับคริสต์ ท

เปิดพื้นที่นโยบายระดับเมือง

@13 พ.ย. 62 12:30
"การเปิดพื้นที่นโยบายระดับเมือง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองมิติการพัฒนาของประเทศเรายังไม่มีนโยบายสาธารณะระดับเมือง ซึ่งกินพื้นที่/ข้ามพรมแดน/เชื่อมโยงโดยวิถีชีวิต ภูมินิเวศ และอื่นๆที่มากระทบ ข้ามพ้นข้อจำกัดเชิงโครงสร้างการปกครองแบบเดิมที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเมื่อโครงสร้างเดิมไม่สามารถรองร

พลิกนาร้างรวมใจสร้างนารัก ร่วมทำนาปลูกข้าวให้โรงพยาบาลที่อำเภอนาทวี

@12 พ.ย. 62 19:03
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอนาทวี เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาทวี อสม. นักศึกษาแพทย์ และพลังมวลชนในพื้นที่อำเภอนาทวีรวมพลังจัดกิจกรรม พลิกนาร้าง รวมใจสร้างนารัก ณ ศูนย์การเรียนรู้อาจารย์ภัตร อริโย ตำบลนาหมอศรี อ.นาทวี

"ตัวแบบการขับเคลื่อนผ่านโรงพยาบาลอาหารสุขภาพ กขป.เขต ๑๒"

@9 พ.ย. 62 14:59
"ตัวแบบการขับเคลื่อนผ่านรพ.อาหารสุขภาพ กขป.เขต ๑๒"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองโจทย์สำคัญเสมือนเป็น "กับดัก" การดำเนินงานในด้านเกษตรและอาหารสุขภาพ คือ๑)กลไกขับเคลื่อน เจ้าภาพหลักมีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำงานตามคำสั่งการณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ไม่ส่งผลต่อการปฎิบัติ แม้มีนโยบายกำหนดทิศทางแต่มีข้อ

ดีเดย์เปิดตลาดหาดใหญ่กรีนสมายเดือนธันวาคมปี 2562

@9 พ.ย. 62 14:54
"ดีเดย์เปิดตลาดหาดใหญ่กรีนสมาย ๑๓ ธันวาคมนี้"วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นัดกรรมการเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา(Songkhla green smile) หาข้อสรุปเรื่องสำคัญๆ๑)ใบรับรองมาตรฐาน SGS-PGS ใช้แบบตามแนวตั้งขนาด A๔ มีข้อความ Qr code และภาพถ่ายเกษตรกร มีผู้ลงนามรับรอง ๓ คน ประกอบด้วยเลขาธิการเครือข่า

สมัชชาเฉพาะประเด็นกระบวนการรับฟังความเห็นต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย​ว่าด้วยการพัฒนาสุขภาวะในพื้นที่พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้​สันติภาพการพัฒนาและความยุติธรรม

@9 พ.ย. 62 14:43
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติโ(สช.) กับการสนับสนุนโ การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมโขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมโ โดยโเครื่องมือโสมัชขาสุขภาพเฉพาะประเด็นโวันที่ 9โ พฤศจิกายน 2562 ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้(ศอ.บต.)โ จ.ยะลาโคุณสุทธิพงษ์โ วสุโสภาพ

ประชุมสรุปบทเรียน จัดการความรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานและเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

@30 ต.ค. 62 19:36
"เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ กขป.เขต ๑๒"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทีมอนุวิชาการและแกนนำเครือข่าย นัดประชุมสรุปบทเรียน จัดการความรู้ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เพื่อนำข้อเสนอแนะและบทเรียนไปสังเคราะห์ข้อเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานความร่วม

เกษตรสุขภาพเขต ๑๒

@29 ต.ค. 62 20:48
"เกษตรสุขภาพ เขต ๑๒"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองงานด้านเกษตรอินทรีย์ของภาคใต้ ยังอยู่ในช่วงปรับฐานใหม่ก็ว่าได้ ด้วยเหตุเพลี่ยงพล้ำให้กับสวนยางและวิถีเกษตรสมัยใหม่เนิ่นนาน ทำให้ละเลยภูมิปัญญาเดิม ประกอบกับฐานทรัพยากรเราหลากหลาย มีสภาพภูมิประเทศและธรรมชาติที่แตกต่างจากภาคอื่น ทำให้การส่งเสริมเกษตรอิน

คนเมืองลุงตั้งธงชัด "Phattalung Green City คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

@17 ต.ค. 62 22:04
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนานำโดย หน่วยจัดการ Node Flagship จังหวัดพัทลุง จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอข้อเสนอเพื่อการพัฒนาจังหวัดพัทลุง สู่ "Phatthalung Green City คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"องค์กรภาคีเครือข่ายที่สำคัญในการร่วมจัดเวทีครั้งนี้ ได้แก่สำนักสร้างสรรค์โอกาสแ

ประชุมทีมอนุวิชาการประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ กขป.เขต ๑๒

@14 ต.ค. 62 17:40
"ประชุมทีมอนุวิชาการประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ กขป.เขต ๑๒"วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประชุมทีมอนุวิชาการประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ เตรียมความพร้อมก่อนนัดจัดการความรู้ ผลผลิตของประเด็นที่จะต้องไปให้ถึง คือ๑.การทบทวนข้อมูลจาก Mapping ข้อมูลภาคีเครือข่าย พื้นที่ปฎิบัติการ พื้นที่ต้นแบบ รวมจากก

เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา SGS-PGS

@10 ต.ค. 62 20:48
"เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา SGS-PGS"อีกงานที่สงขลากำลังนับหนึ่งหลังจับมือกับรพ.หาดใหญ่ ส่งพืชผักเข้าสู่โรงครัว ผ่านเมนูอาหารล่วงหน้า และมีการหารือกันมาหลายรอบจนกระทั่งเริ่มส่งผลผลิตเข้าสู่โรงครัวตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมีคนกลางคือวิสาหกิจกล้วยหอมทองระโนดกับวิสาหกิจรักษ์ส้มจุกจะน

"ธรรมนูญเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา SGS-PGS"

@10 ต.ค. 62 19:46
"ธรรมนูญเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา SGS-PGS"หลังเกษตรกรในส่วน GAP เริ่มส่งผลผลิตเข้าครัวรพ.หาดใหญ่ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทีมกลางของกลุ่มมาตรฐาน PGS หลังลงตรวจแปลงครั้งที่ ๑ มีเกษตรกรจำนวน ๓๒ แปลง เกือบร้อยไร่ เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมที่เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา(So

"เครือข่ายเกษตรเมือง"

@7 ก.ย. 62 21:48
"เครือข่ายเกษตรเมือง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองตอนลงมือทำสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ คิดเพียงว่าอยากสร้างฐานความรู้จากการปฎิบัติด้วยตนเอง ด้วยก่อนหน้าทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนส่งต่อให้กับเครือข่ายดำเนินการ แต่ก็พบช่องว่างบางอย่าง เมื่อมีโอกาสจากแหล่งทุนบวกกับมีแง่มุมใหม่จึงสบช่องเดินหน้าฐานคิดสำคั

พัทลุง GO Green”เข็มมุ่ง การพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จ.พัทลุง

@7 ก.ย. 62 10:16
โพัทลุง GO Greenโเข็มมุ่ง การพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จ.พัทลุงเขียนโดน กรฤทธิ ชุมนูรักษ์อนาคตของการพัฒนา ชุมชน สังคม คือการที่ ผู้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมสุขภาวะ การจะบรรลุจุดหมายดังกล่าว ส่วนหนึ่งคือการมีนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ดีแต่ที่ผ่านมาพบว่านโย

ดีเดย์ลงตรวจแปลงเกษตรมาตรฐาน "เครือข่าย Songkhla Green Smile - PGS"

@6 ก.ย. 62 22:10
ดีเดย์ ลงตรวจแปลงเกษตรมาตรฐานเครือข่าย Songkhla Green Smile - PGSเริ่มลงตรวจแปลงสมาชิกที่เข้าร่วมกระบวนการขอรับรองแปลงการผลิตมาตรฐาน PGS โดยเครือข่าย Songkhla Green Smileสรุปการลงตรวจแปลงวันที่ 6 กันยายน 2562 ตรวจแปลง 9 แปลง1.แปลงรร.ชุมชนบ่อประดู่2.แปลงเครือข่าย รร.เกษตรอินทรีย์ทำกินทำ

ตลาดกรีนปั้นปันสุข@โรงพยาบาลรัตภูมิ

@6 ก.ย. 62 21:40
"ตลาดกรีนปั้นปันสุข"ตลาดสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพในโรงพยาบาลรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เปิดอย่างเป็นทางการแล้วก่อนหน้านี้ได้ลองตลาดมาได้สักระยะ ต่อมาได้ขยายพื้นที่ ปรับพื้นที่ และระดมทุนช่วยกันทำบูธใหม่ ไฉไลกว่าเดิม และช่วยให้ตลาดอาหารสุขภาพของสงขลาเกิดใหม่อีกจุด ณ รพ.รัตภูมิ ภายใต้ความร่วมม

วางแผน "ลงตรวจแปลง" เริ่มต้นมาตรฐาน SGS-PGS สงขลา

@26 ส.ค. 62 20:56
"ลงตรวจแปลง"ทีมเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา SGS-PGS ประชุมวางแผนเตรียมลงตรวจแปลงเกษตรกรที่จะประเดิมเข้าสู่ระบบมาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วมจำนวน ๒๕ แปลงพร้อมปรับแบบฟอร์ม F๒ สำหรับทีมตรวจแปลงจำนวน ๙ คน(สสจ. รพ.หาดใหญ่ เกษตรและสหกรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ตัวแทนเกษตรกร ผู้บริโภค) จัดคิวเด

ขาประเมิน : งาน ๔ PW พื้นที่สงขลา

@24 ส.ค. 62 21:28
"ขาประเมิน"นัดทีมเล็กงานและทีมวิชาการ ๔ PW สงขลามาดูร่างเอกสารประเมินผลการขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ ที่ดำเนินการมาใกล้ครบ ๓ ปีภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัด วิสัยทัศน์สงขลา ๒๕๗๐ "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สังคมเป็นสุข"ดำเนินการในฐานะองค์กรภาคประชาสังคม เสริมขบวนที่ ๑๕

เดินหน้าต่อเนื่องเกษตรสุขภาพเพื่อเศรษฐกิจฐานรากสงขลา

@23 ส.ค. 62 21:07
เดินหน้าต่อเนื่องเกษตรสุขภาพเพื่อเศรษฐกิจฐานรากสงขลานัดเครือข่ายพัฒนามาตรฐาน PGS สงขลา ในนามเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาหารือ มีข้อสรุปสำคัญๆ ตามนี้ครับ๑)ทบทวนร่างมาตรฐาน PGS เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา หมวดที่ ๑ หมวดจริยธรรม คุณธรรม หมวดที่ ๒ หมวดว่าด้วยปัจจัยการผลิต หมวดที่ ๓ ระบบปกป้

งานบูรณาการความร่วมมือประเด็นความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัยพื้นที่บ้านหูยาน เทศบาลตำบลนาท่อม พัทลุง

@23 ส.ค. 62 20:23
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ สจรส.มอ. ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ภายใต้โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ ศว.สต. โดยที่คณะกรรมการกำกับทิศ ซึ่งมีนายแพทย์วีระพันธ์ สุวรรณไชยมาตย์ รองประธานคณะกรรมการ สสส. ได้ลงเยี่ยมพื้นที่ บ้านหูยาน ต.นาท่อม

พื้นที่ปฏิบัติการประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

@21 ส.ค. 62 11:21
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ได้มีการจัดทำMapping พื้นที่ปฏิบัติการประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยข้อมูล ชื่อ-นามสกุลเจ้าของแปลง หน่วยงาน/องค์กร ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์กิจกรรมเด่น แนวทางส่งเสริมเกษตรและอาหารเ

องค์ความรู้ - Knowledge

"เครือข่ายเกษตรเมือง"

@7 ก.ย. 62 21:48
"เครือข่ายเกษตรเมือง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองตอนลงมือทำสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ คิดเพียงว่าอยากสร้างฐานความรู้จากการปฎิบัติด้วยตนเอง ด้วยก่อนหน้าทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนส่งต่อให้กับเครือข่ายดำเนินการ แต่ก็พบช่องว่างบางอย่าง เมื่อมีโอกาสจากแหล่งทุนบวกกับมีแง่มุมใหม่จึงสบช่องเดินหน้าฐานคิดสำคั