เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

by Little Bear @December,23 2018 10.36 ( IP : 171...123 )

เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

"เครือข่ายเกษตรเมือง"

@September,07 2019 21.48
"เครือข่ายเกษตรเมือง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองตอนลงมือทำสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ คิดเพียงว่าอยากสร้างฐานความรู้จากการปฎิบัติด้วยตนเอง ด้วยก่อนหน้าทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนส่งต่อให้กับเครือข่ายดำเนินการ แต่ก็พบช่องว่างบางอย่าง เมื่อมีโอกาสจากแหล่งทุนบวกกับมีแง่มุมใหม่จึงสบช่องเดินหน้าฐานคิดสำคั

พัทลุง GO Green”เข็มมุ่ง การพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จ.พัทลุง

@September,07 2019 10.16
โพัทลุง GO Greenโเข็มมุ่ง การพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จ.พัทลุงเขียนโดน กรฤทธิ ชุมนูรักษ์อนาคตของการพัฒนา ชุมชน สังคม คือการที่ ผู้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมสุขภาวะ การจะบรรลุจุดหมายดังกล่าว ส่วนหนึ่งคือการมีนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ดีแต่ที่ผ่านมาพบว่านโย

ดีเดย์ลงตรวจแปลงเกษตรมาตรฐาน "เครือข่าย Songkhla Green Smile - PGS"

@September,06 2019 22.10
ดีเดย์ ลงตรวจแปลงเกษตรมาตรฐานเครือข่าย Songkhla Green Smile - PGSเริ่มลงตรวจแปลงสมาชิกที่เข้าร่วมกระบวนการขอรับรองแปลงการผลิตมาตรฐาน PGS โดยเครือข่าย Songkhla Green Smileสรุปการลงตรวจแปลงวันที่ 6 กันยายน 2562 ตรวจแปลง 9 แปลง1.แปลงรร.ชุมชนบ่อประดู่2.แปลงเครือข่าย รร.เกษตรอินทรีย์ทำกินทำ

ตลาดกรีนปั้นปันสุข@โรงพยาบาลรัตภูมิ

@September,06 2019 21.40
"ตลาดกรีนปั้นปันสุข"ตลาดสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพในโรงพยาบาลรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เปิดอย่างเป็นทางการแล้วก่อนหน้านี้ได้ลองตลาดมาได้สักระยะ ต่อมาได้ขยายพื้นที่ ปรับพื้นที่ และระดมทุนช่วยกันทำบูธใหม่ ไฉไลกว่าเดิม และช่วยให้ตลาดอาหารสุขภาพของสงขลาเกิดใหม่อีกจุด ณ รพ.รัตภูมิ ภายใต้ความร่วมม

วางแผน "ลงตรวจแปลง" เริ่มต้นมาตรฐาน SGS-PGS สงขลา

@August,26 2019 20.56
"ลงตรวจแปลง"ทีมเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา SGS-PGS ประชุมวางแผนเตรียมลงตรวจแปลงเกษตรกรที่จะประเดิมเข้าสู่ระบบมาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วมจำนวน ๒๕ แปลงพร้อมปรับแบบฟอร์ม F๒ สำหรับทีมตรวจแปลงจำนวน ๙ คน(สสจ. รพ.หาดใหญ่ เกษตรและสหกรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ตัวแทนเกษตรกร ผู้บริโภค) จัดคิวเด

ขาประเมิน : งาน ๔ PW พื้นที่สงขลา

@August,24 2019 21.28
"ขาประเมิน"นัดทีมเล็กงานและทีมวิชาการ ๔ PW สงขลามาดูร่างเอกสารประเมินผลการขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ ที่ดำเนินการมาใกล้ครบ ๓ ปีภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัด วิสัยทัศน์สงขลา ๒๕๗๐ "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สังคมเป็นสุข"ดำเนินการในฐานะองค์กรภาคประชาสังคม เสริมขบวนที่ ๑๕

เดินหน้าต่อเนื่องเกษตรสุขภาพเพื่อเศรษฐกิจฐานรากสงขลา

@August,23 2019 21.07
เดินหน้าต่อเนื่องเกษตรสุขภาพเพื่อเศรษฐกิจฐานรากสงขลานัดเครือข่ายพัฒนามาตรฐาน PGS สงขลา ในนามเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาหารือ มีข้อสรุปสำคัญๆ ตามนี้ครับ๑)ทบทวนร่างมาตรฐาน PGS เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา หมวดที่ ๑ หมวดจริยธรรม คุณธรรม หมวดที่ ๒ หมวดว่าด้วยปัจจัยการผลิต หมวดที่ ๓ ระบบปกป้

งานบูรณาการความร่วมมือประเด็นความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัยพื้นที่บ้านหูยาน เทศบาลตำบลนาท่อม พัทลุง

@August,23 2019 20.23
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ สจรส.มอ. ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ภายใต้โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ ศว.สต. โดยที่คณะกรรมการกำกับทิศ ซึ่งมีนายแพทย์วีระพันธ์ สุวรรณไชยมาตย์ รองประธานคณะกรรมการ สสส. ได้ลงเยี่ยมพื้นที่ บ้านหูยาน ต.นาท่อม

พื้นที่ปฏิบัติการประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

@August,21 2019 11.21
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ได้มีการจัดทำMapping พื้นที่ปฏิบัติการประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยข้อมูล ชื่อ-นามสกุลเจ้าของแปลง หน่วยงาน/องค์กร ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์กิจกรรมเด่น แนวทางส่งเสริมเกษตรและอาหารเ

โครงการ สจรส.ภาคใต้

@August,21 2019 11.00
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ได้มีการจัดทำ Mapping พื้นที่ปฏิบัติการโครงการ สจรส.ภาคใต้ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล จังหวัด พื้นที่ดำเนินการ ชื่อโครงการกิจกรรมเด่น งบประมาณ/แหล่งทุน สถานที่ติดต่อ ผู้ประสานงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟด์แนบ

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเขต ๑๒

@August,21 2019 10.49
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ได้มีการจัดทำ Mapping พื้นที่ปฏิบัติการโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเขต ๑๒โดยข้อมูลประกอบด้วยจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ ชื่อองค์กรรับผิดชอบชื่อโครงการ กิจกรรมเด่น งบประมาณ/แหล่งทุนสถานที่ติดต่อ ผู้ประสานงาน

โครงการ สสส.ในพื้นที่เขต ๑๒

@August,21 2019 10.23
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ได้มีการจัดทำMapping ข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการโครงการ สสส.ในพื้นที่เขต ๑๒ ซึ่งโครงการภายใต้ สสส.ประกอบด้วยข้อมูลจังหวัด พื้นที่ดำเนินงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ และผู้ประสานงานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ ตามเอกสารแนบ

ภาคีเครือข่ายประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

@August,20 2019 10.07
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ได้มีการจัดทำ Mapping ภาคีเครือข่ายประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพโดยมีข้อมูลภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบทบาทภารกิจองค์กรโครงการที่ดำเนินการที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สามารถดาวน์โหลดได้ ตามเอกสารแนบ

"พัทลุง GO Green" เป้าหมายที่ชัดเจนของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดพัทลุง

@August,16 2019 21.09
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดพัทลุง ชวนภาคส่วนเครือข่ายการท่องเที่ยวและชุมชน มาคุยร่วมกัน ในวาระสำคัญ "พัทลุง Go Green" แบบคนพัทลุง จะเป็นเป้าหมายของคนพัทลุงใช่หรือไม่ หากใช่ "พัทลุง Go Green" แบบคนพัทลุง จะเป็นอย่างไรในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้า

กระบวนการงานวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดปัตตานี

@August,10 2019 10.17
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีมีนักวิจัยเข้าร่วมนำเสนอรายงาน จำนวน 4 โครงการ และ มีดร.สมพร ช่วยอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผศ.ดร.ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม

๒ กันยายน ดีเดย์นัดส่งผลผลิตอาหารปลอดภัยสู่ครัวโรงพยาบาลหาดใหญ่

@August,08 2019 19.29
"๒ กันยายน ดีเดย์นัดส่งผลผลิตอาหารปลอดภัยสู่ครัวโรงพยาบาลหาดใหญ่"วันนี้เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา นัดประชุมภาคีเครือข่ายประกอบด้วยตัวแทนเกษตรกร รพ.หาดใหญ่ สสจ. มูลนิธิชุมชนสงขลา/๔pW/กขป.เขต ๑๒ ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพเป็นเจ้าภาพ หารือแนวทางจัดส่งผลผลิตเข้าสู่การจัดทำเมนูสุขภาพ รพ.หาดใ

ความมั่นคงอาหาร : เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้

@July,29 2019 09.45
ความมั่นคงอาหาร : เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้ (เวทีสร้างสุขภาคใต้ 5-7 สิงหาคม 62)เขียนโดย ทวีวัตร เครือสายคณะทำงานศึกษาและพัฒนาข้อเสนอประเด็นระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้ ได้ประมวลสรุปสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ประเด็นวัยทำงาน กขป.เขต 11 ยุทธศาสตร์ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ กขป.เขต 12 ภาคใ

โรงพยาบาลหาดใหญ่และภาคีเครือข่ายก้าวย่างสำคัญ "โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย"

@July,26 2019 20.03
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทีมโรงพยาบาลหาดใหญ่นัดทีมอาหารปลอดภัยชุดใหญ่ ทั้งผู้บริหาร เลขาฯ การเงิน ฝ่ายโภชนาการ ร่วมกับ สสจ. สสอ. เกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิชุมชนสงขลา/๔P-W/ กขป.เขต ๑๒ต้อนรับเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และใกล้เคียงร่วม ๔๐ คน สร้างความร่วม

เครือข่ายผู้ผลิตเกษตรปลอดสารเกษตรปลอดภัยพบโรงพยาบาล ก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย

@July,16 2019 16.27
ผู้ผลิตพบโรงพยาบาล ก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย กรณี "ส่งผักกับโรงพยาบาลหาดใหญ่"เครือข่ายผู้ผลิตร่วม ๓๐ กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และใกล้เคียง มาร่วมกำหนดแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมเกษตรสุขภาพโดยการประสานงานของรพ.หาดใหญ่และมูลนิธิชุมชนสงขลา(ร่วมกับ ๔PWสงขลาและ

เครือข่ายตลาดสุขภาพอีกหนึ่งกลไกการขับเคลื่อนงานประเด็นยุทธศาสตร์เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

@July,11 2019 08.47
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประชุมอนุกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ นัดเครือข่ายตลาดสุขภาพมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมหนุนการขับเคลื่อนของจังหวัดสตูล ณ หลาดพญาบังสา จังหวัดสตูล๑.เรียนรู้การขับเคลื่อนที่่น่าสนใจของ บ.หุ่นไล่กากรุ๊ป วิสาหกิจเพื่อสังคม เกิดเมื่อ

ความร่วมมือเพื่อการปลูกและแปรรูปสมุนไพร ขมิ้นชัน เพื่อการพึ่งพาตนเองและใช้ทางการแพทย์พื้นที่จังหวัดสตูล

@July,09 2019 22.56
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับสาธารณสุข จ.สตูล, รองผอ.รมน.สตูล, เกษตรจังหวัด, อุตสาหกรรม, พาณิชย์, พลังงาน, ม.สงขลานครินทร์, และสภาเกษตรกรร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูก/แปรรูปสมุนไพร ขมิ้นชัน เพื่อการพึ่งพาตนเองและใช

ภาคีเครือข่ายประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

@June,14 2019 11.06
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ได้มีการรวบรวมข้อมูลภาคีเครือข่ายประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพประกอบด้วยข้อมูลภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบทบาทหน้าที่ขององค์กรโครงการที่ดำเนินการสถานที่ติดต่อสามารถดาวน์โหลดได้ ตามเอกสารแนบ

ประชุมร่วมคณะทำงานศูนย์ประสานพหุภาคีเพื่อพัฒนาจังหวัดปัตตานี (ศปจ.ปัตตานี)

@June,13 2019 08.59
12 มิุถนายน 2562 ประชุมร่วมคณะทำงานศูนย์ประสานพหุภาคีเพื่อพัฒนาจังหวัดปัตตานี (ศปจ.ปัตตานี)เป็นการประชุมหารือประเด็นการขับเคลื่อนงานหลายโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผ่าน ศปจ.ปัตตานีมีสมาคมทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวางเป็นองค์กรอาสารับทุนการดำเนินงานให้เครือข่ายได้ด

"เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ เขต ๑๒"

@June,10 2019 09.50
"เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ เขต ๑๒"วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นอกจากพิจารณาแผนปฎิบัติการ ๒ ปีที่คณะทำงานได้ร่วมยกร่างมาแล้ว อนุกรรมการประเด็นเกษตรและอาหารสุขภาพ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ยังร่วมกันให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนงานในภาพรวม๑.ความก้าวหน้าของงานในส่วนเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนภาคใต้ ต

จากยุทธศาสตร์จังหวัดสู่การขับเคลื่อนรูปธรรมระดับพื้นที่ภารกิจร่วม Node Flagship สงขลาและภาคีเครือข่าย

@May,26 2019 14.41
วันนี้ 26 พฤษภาคม 2562 เวทีพิจารณาโครงการของ Node Flagship Songkhlaมาร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องชุมชนนำเสนอ "ข้อเสนอโครงการ" เพื่อรับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิตามยุทธศาสตร์สงขลายุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย ดร.สินาด ศรีวรรณไชยลดการพึ่งพาเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจเกษตร พัฒนาและจ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดกลไกบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนงานพื้นที่จังหวัดกระบี่

@May,26 2019 10.13
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 งานประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด" (พชจ.กระบี่) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.กระบี่)นำโดย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายเฉลิมพล โอสถพรมมา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเพื่อรับทราบการรายงานผลกา

กลไก Node ขนาดเล็ก สสส.ตรัง กลไกสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่

@May,25 2019 22.01
กลไก Node ขนาดเล็ก สสส.ตรัง กลไกสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่เขียนโดย เชภาดร จันทร์หอมสรุปจากเวทีสะท้อนผลลัพธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กและโครงการเปิดรับทั่วไปตอนที่ 1 โค้งสุดท้ายเผลอแปปเดียวก็เข้าเดือนที่ 10 ของการดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กและโครงการเปิ

เรื่องเล่าชาวนาปัตตานี การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของเกษตรชายแดนใต้

@May,16 2019 17.13
เรื่องเล่า "ชาวนาปัตตานี"เขียนโดย สุกัญญา สุขสุพันธ์บ้านราวอ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่ในตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานีคนที่นี่นับถือศาสนาอิสลาม 100 % และมีอาชีพหลักคือการทำนาข้าวขายข้าวเปลือกให้กับพ่อค้าคนกลาง ในราคากิโลกรัมละ 8 บาทเคยถามว่าทำไมไม่ขายข้าวสารน่าจะได้ราคาดีกว่า พี่น้อง

พัทลุง อีกก้าวย่างสำคัญสู่ยุทธศาสตร์จังหวัดแบบบูรณาการ

@May,15 2019 20.51
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562นายพา ผอมขำ เลขานุการนายก อบจ.พัทลุง เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพัทลุง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายแผนและนโยบาย เครือข่ายภาคี สสส.ในจังหวัดพัทลุง เพื่อร่วมกันออกแบบ กำหนดทิศทาง เวทียุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุงแบบบูรณาการ ซึ่งกำหนดจัดเ

ฝายชุมชน โมเดลบูรณาการความร่วมมือระดับตำบลเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

@May,14 2019 16.31
ฝายชุมชน โมเดลบูรณาการความร่วมมือระดับตำบลเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเขียนโดย เสณี จ่าวิสูตรก่อนหมดหน้าร้อน และฝนมาเยือน วันที่ร้อนมาก วันนี้ก็แค่ร้อนกาย เห็นภาพวันนี้แล้วเย็นใจพี่น้องตำบลร่มเมือง พัทลุง ทั้งท้องที่ ท้องถิ่นและแกนนำในตำบลจับมือกันชวนมาแช่น้ำเพื่อทำฝายชุมชนกักเก็บน้ำเพื่อยกระ

จากเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

@May,11 2019 21.38
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ณ ปากตะโกโฮมสเตย์ ชุมพรกิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการภาคเกษตร รับวิกฤติเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นมีเกษตรกร 45 ชีวิต จากพื้นที่ละแม -ท่าแซะ-ปะทิว-หลังสวน และทีมสนับจากสมาคมประชาสังคมชุมพร และ สปก.ชุมพรวิทยากร อ.จำนงค์ แรกพินิจ จากมหาวิทยาลัยทักษิณอ.ฐิระ ทองเหลือ แล

ขยะแลกบุญ การจัดการขยะด้วยหัวใจคนคลองทราย

@May,04 2019 17.46
ชาวบ้านคลองทราย นาทวี ชวนจัดการ โขยะแลกบุญโชุมชนบ้านคลองทราย อ.นาทวี สงขลา แม้จะไม่ได้นับว่า โขยะโ จะเป็นปัญหาอะนดับต้น ๆ แต่ก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ใช้การจัดการขยะเพื่อปูทางไปเรื่องอื่น ๆ อีกหลายเรื่องด้วยมีจุดแข็งในเรื่องความเข้มแข็งของชุมชนแกนนำในหมู่ 3 โดยการหนุนนำจาก รพ.สต. คล

ข้าวนางขวิด พันธุ์ข้าวที่ภาคภูมิใจของชาวตรัง

@May,03 2019 22.34
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากนาข้าวเพิ่มมูลค่าสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดตรังได้ประกาศให้ "ข้าวนางขวิด" เป็นพันธุ์ข้าวประจำจังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๖๐เนื่องจากเป็นข้าวสายพันธุ์ดี ให้ผลผลิตต่อไร่สูงมาก มีถิ่นกำเนิดที่ตำบลนาข้าวเสีย ลำต้นแข็งแรงไม่ล้มง่าย เมล็ดข้าวสารเรียวยาว รสชาติการรับประทานดีมาก นิ่

ชุมชนน่าอยู่ "บ้านคูเหนือ"

@April,18 2019 21.30
ชุมชนน่าอยู่บ้านคูเหนือเขียนโดย ถาวร คงศรีชวนมาคุยกันเรื่องวันก่อน และ วันนี้ เกิดเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ในชุมชนน่าอยู่บ้านคูเหนือศูนย์เรียนรู้ภูมะเดื่อแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใกล้เปิดแหล่งเรียนรู้อาหารปลอดภัย โรงเรียนบ้านคูตลาดอาหารปลอดภัย ปลอดโฟม 2 แหล่ง ชุมชนเข้าถึงปลูกผักปลอดสารผลิตปุ๋ยลดราย

การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่พัทลุง

@April,18 2019 21.08
การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่พัทลุงเขียนโดย เสณี จ่าวิสูตรวันที่ 16 มีนาคม 2562 เสาร์สุดร้อนกับภารกิจเรียนรู้แนวทางในการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวของเครือข่ายท่องเที่ยวอำเภอกงหรา บ้านท่าเหนาะ น้ำตกนกรำ น้ำตกโนรา น้ำตกปากราง บ้านทอนตรน และทุ่งนาป่าใสรวมตัวกันเรียนรู้ที่จะส

ข้าวอินทรีย์ที่ตรัง ข้าวปลอดสารเคมี ดีต่อใจคนปลูกข้าวและคนกินข้าว

@April,18 2019 19.20
ข้าวอินทรีย์ที่ตรังเขียนโดย สุวณี สมาธิกว่าจะมาเป็นข้าวให้เรากินวันที่ 18 เมษายน 2562 ครูมาดี ศรนารายณ์ และเครือข่ายทำนาอินทรีย์ บ้านควนสวรรค์ ตำบลนาหมื่นศรีร่วมกันคัดแยกพันธุ์ข้าว ได้แก่เบายอดม่วงหรือยอดม่วงเบาเล็บนำหัวเขาช่อจังหวัดโดยมีลุงเชือน สงชู ประธานศูนย์ข้าวตำบลนาพละ เ

กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง

@April,05 2019 19.58
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุงเขียนโดย เสณี จ่าวิสูตรวันที่ 5 เมษายน 2562ช่วงเช้าได้ร่วมกับตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ไปคุยกับพี่น้องชาวเหมืองกั่วที่ร้อนใจมานานหลายปีให้ไปชวนพี่น้องตำบลหนองธงมาทำการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA/CHIA) หากมีการสร้างเขื่อน

ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ สัญจร ณ จังหวัดชายแดนใต้

@April,01 2019 17.09
วันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะทำงานประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ จัดเวทีสัญจรยัง ๓ จังหวัดชายแดนใต้ดภาคีเครือข่ายมาพบกัน ณ ร้านอาหารไลลา อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อเติมเต็มการขับเคลื่อนงาน๑.ทบทวนเป้าหมายของประเด็น กระบวนการทำงาน และผลที่จะได้ประกอบด้วย ๑)mapping ข้อมูลภา

ผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่กับธุรกิจการท่องเที่ยวการเกษตรชุมชนเพื่อสุขภาพ

@March,28 2019 13.24
ผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่กับธุรกิจการท่องเที่ยวการเกษตรชุมชนเพื่อสุขภาพเขียนโดย ทวีวัตร เครือสายบันทึกการเดินทางระหว่างเส้นทางเดิน มีแหล่งความรู้ ไอเดียใหม่ๆเสมอหากสร้างโอกาสให้ตัวเราได้. เปิดตา. เปิดใจ. พินิจพิจารณาเรื่องราวต่างๆการเดินทาง 3 - 4 วันที่ผ่านมา ได้แวะหาผู้ประกอบการใหม่ๆ ใช

สมาคมเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมยะลา

@March,28 2019 09.32
สมาคมเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมยะลาเขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ 26 มีนาคม 2562 แบยาชวนไปเยี่ยมสวนมะนาวที่ปลูกในปล้องบ่อราว ๔๐๐ ลูก กำลังจะให้ผลผลิตรุ่นแรก มีตลาดของร้านค้าในปั้มน้ำมันและอื่นๆรองรับกลุ่มของแบยารวมตัวเป็นสมาคมเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในองค์กรใหม่ของยะลา ในพ

ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

@March,11 2019 19.18
วันที่ 11มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต12(ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ)ร่วมกับเทศบาลทุ่งตำเสา และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บข้อมูลและศึกษาพืชอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อ

เกษตรกรรมยั่งยืน@สมัชชาเกษตรยั่งยืนภาคใต้

@March,09 2019 12.22
"เกษตรกรรมยั่งยืน"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง20 มกราคม 2562 ไปร่วมงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคใต้ ที่จ.พัทลุงมา เห็นความต่อเนื่องของขบวนเครือข่าย แต่ในฐานที่คลุกคลีกับงานนี้มาพอสมควร ผมพอจะมองเห็นช่องว่าง ของการขับเคลื่อนที่แม้จะสำเร็จในแง่การสร้างกระแส จนผู้คนยอมรับและกลายเป็นนโยบายระดับชาติผมคิ

เครือข่ายการดำเนินงาน : การทำงานเป็น(ทีม)เครือข่าย

@February,24 2019 19.16
"เครือข่ายการดำเนินงาน"ประชุมทีมทำงานประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ นัดหมายลงข้อมูลพื้นฐานประกอบการดำเนินงานในโครงการสำคัญที่จะดำเนินการใน ๒ ปีเป้าหมายสำคัญ วางไว้ ๓ ประการได้แก่ ช่วยชาวสวนยางให้พออยู่พอกิน ส่งเสริมเกษตรสุขภาพ และตลาดอาหารสุขภาพ๒ปีที่ผ่านมา กขป.(ค

ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

@October,29 2018 22.07
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ดำเนินการมาถึงขั้นสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายประเด็นร่วม หลังจากทีมงาน Mapping ภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ วิชาการ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน รวมไปถึงพื้นที่ระดับตำบล/อำเภอ(พชอ.)/จังหวัดที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับงานประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพในพื้

รวมพลังภาคีเครือข่ายประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12

@June,13 2018 08.34
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 จัดประชุมภาคีประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ งานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ ทีมกลางชวนภาครัฐ เอกชน เครือข่ายเกษตร ในพื้นที่ ๗ จังหวัดเพื่อทำความรู้จักและกำหนดแนวทางดำเนินงานร่วมกัน พบตัวอย่างดีๆหลายแห่งที่สามารถขยายผลและเรียนรู้ร่วมกันได้สาระสำคัญที่เป็นข้อเสนอแนะ๑)ก

องค์ความรู้ - Knowledge

"เครือข่ายเกษตรเมือง"

@September,07 2019 21.48
"เครือข่ายเกษตรเมือง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองตอนลงมือทำสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ คิดเพียงว่าอยากสร้างฐานความรู้จากการปฎิบัติด้วยตนเอง ด้วยก่อนหน้าทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนส่งต่อให้กับเครือข่ายดำเนินการ แต่ก็พบช่องว่างบางอย่าง เมื่อมีโอกาสจากแหล่งทุนบวกกับมีแง่มุมใหม่จึงสบช่องเดินหน้าฐานคิดสำคั