Mapping สุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคม

by Little Bear @December,23 2018 10.35 ( IP : 171...123 )
photo  , 1000x563 pixel , 114,796 bytes.

งานขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง ภารกิจร่วมเขต 11 และเขต 12

@July,11 2019 09.21
ขึ้นสุราษฎร์ธานี นัดทีมทำงานเขต ๑๑ หารือการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ ได้ข้อสรุปที่ทำให้เห็นภาพรวมของวิธีคิดและวิธีการ ที่สุดท้ายสามารถผสมผสานไปด้วยกัน๑.รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง ของเขต ๑๒ นำกรณีจังหวัดสงขลาไปขยายผล เป็นรูปแบบที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ

ภาคีเครือข่ายร่วมสร้างสังคม "สงขลาไม่ทอดทิ้งกัน"

@June,19 2019 20.21
"ร่วมสร้างสังคมสงขลาไม่ทอดทิ้งกัน"ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการจังหวัดสงขลาประสานท่านนายอำเภอปัญญา จินดาวงศ์ ในฐานะประธานพชอ.นาหม่อมมาร่วมต้อนรับ และพูดถึงความร่วมมือในการดูแลคนยากลำบากฯ ณ ห้องประชุมอำเภอนาหม่อมชวนภาคีเครือข่ายที่ทำงานดูแลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม(คนพิการ ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกา

ภาคีเครือข่ายประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคม

@June,14 2019 11.16
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ ได้มีการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลภาคีเครือข่ายทุกองค์กรบทบาทหน้าที่ภารกิจโครงการที่ดำเนินการที่อยู่ที่ติดต่อสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบ

เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง ๗ ชุมชนเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต

@June,04 2019 20.59
เดินหน้าสำหรับแนวทางชุมชนที่จะดูแลสมาชิกของตนและเชื่อมโยงการทำงานในนามเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยางชุมชนเมืองในกลุ่มที่ตัวเองก็ถือว่าเปราะบาง หลายแห่งกำลังจะถูกไล่รื้อจากการเข้าอยู่ในที่ของราชการ สมาชิกไม่น้อยที่มีความยากลำบากและเปราะบาง การลุกขึ้นมาดูแลตัวเอง หรือสมาชิกของกันและกัน ภายใต้ความ

รูปแบบการดูแลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม

@June,04 2019 17.35
"รูปแบบการดูแลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองขออนุญาตนำเสนอค่อนข้างยาวหน่อยนะครับจากสภาพปัญหาการทำงานการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายเป็นไปในลักษณะสงเคราะห์มากกว่าพัฒนาเชิงระบบ ไม่ต่อเนื่อง และแยกส่วนดำเนินการ ยึดนโยบายจากระบบราชการที่มาจากส่วนกลางและ top down เป็นหลัก ป

พชอ.ควนขนุนกับการขับเคลื่อนงานเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนระดับอำเภอ

@June,01 2019 11.01
พชอ.ควนขนุนกับการขับเคลื่อนงานเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนระดับอำเภอการขับเคลื่อน พชอ.ควนขนุนได้จัดเวทีประชุม พชอ. และเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบต่อยอดไปยังเวทีระดับตำบล ทั้ง 12 ตำบลร่วมออกแบบการจัดการขยะโดยมีเป้าหมาย เพื่อลดขยะ จัดการถูกวิธี และเพิ่มมูลค่าด้านคุณภาพชีวิต งบประมาณผ่านการ

ศูนย์สร้างสุขชุมชน กลไกบูรณาการความร่วมมือเพื่อการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับตำบล

@May,31 2019 20.44
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทีมกลางกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา นัดคณะทำงานศูนย์สร้างสุขชุมชนที่ทำนำร่อง ๕ ศูนย์ติดตามความก้าวหน้าการทำงาน พร้อมกับหารือการวางมาตรฐานของศูนย์และคนทำงานโดยมีโครงการใหม่ๆที่เป็นงานกลางปี ๖๒ ประกอบด้วยโครงการพัฒนาระบบการรับส่งผู้ที่จำเป็นต้องได

ระบบข้อมูลกลางกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ตำบล

@May,28 2019 22.42
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ร่วมกับศปจ.สตูลและมูลนิธิชุมชนสงขลา กับอบต.ปากน้ำ พชอ.ละงูนัดทีมแกนนำตำบลปากน้ำในฐานะพื้นที่นำร่องทำความเข้าใจการทำงานร่วมกันในการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ในพื้นที่ตำบล ประกอบด้วยคนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และอื่นๆ ที่มีข้

จากยุทธศาสตร์จังหวัดสู่การขับเคลื่อนรูปธรรมระดับพื้นที่ภารกิจร่วม Node Flagship สงขลาและภาคีเครือข่าย

@May,26 2019 14.41
วันนี้ 26 พฤษภาคม 2562 เวทีพิจารณาโครงการของ Node Flagship Songkhlaมาร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องชุมชนนำเสนอ "ข้อเสนอโครงการ" เพื่อรับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิตามยุทธศาสตร์สงขลายุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย ดร.สินาด ศรีวรรณไชยลดการพึ่งพาเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจเกษตร พัฒนาและจ

กลไกระบบสนับสนุนร่วมพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุ คนพิการและกลุ่มเปราะบางสู่สังคมเป็นสุข

@May,23 2019 22.40
"สังคมเป็นสุข"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองการดูแลผู้สูงอายุหรือคนพิการที่เปราะบางทางสังคม ควรประสานเชื่อมโยงกันระหว่างภาคีระดับเขต จังหวัด อำเภอ ตำบล โดยพัฒนาระบบสนับสนุนมาใช้เป็น "สนามพลัง" ในการทำงานร่วมกัน ได้แก่ ระบบสารสนเทศกลาง เวทีกลาง กองทุนกลาง กติกากลาง เหล่านี้จึงจะเสริมเติมช่องว่างการทำง

ภาคีเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือพัฒนาตัวแบบเพื่อดูแลผู้สูงอายุ คนยากลำบากและกลุ่มเปราะบาง

@May,23 2019 22.29
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางเสาวนีย์ ประทีปทอง หรือป้าเสาว์ ประธานสาขาสภา ฯ ผู้สูงอายุ เป็นเจ้าภาพ นัดเครือข่ายในพื้นที่สงขลาหารือการทำงานในพื้นที่ตำบลบ่อยาง ๒ ชุมชน จึงถือโอกาสสรุปแนวทางการทำงานไปในตัวทิศทางการดูแลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ คนพิการ โดยภาพรวมจะเป็

ชุมชนแหลมสนอ่อน พื้นที่บูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนของคนไทย

@May,15 2019 15.38
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช.พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ และคณะทำงานพัฒนาการเข้าถึงบริการของคนไทยฯลงพื้นที่ชุมชนแหลมสนอ่อน อ.เมือง จ.สงขลา ศึกษาข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนเพื่อวางแผนก

ศูนย์สร้างสุขชุมชนตำบลคูหา กลไกบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุที่เปราะบางทางสังคม

@May,07 2019 18.26
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นัดกรรมการศูนย์สร้างสุขชุมชนและเครือข่ายตำบลคูหา พัฒนาโครงการดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุที่เปราะบางทางสังคมสภาพปัญหาทั่วไปก็คือ เจ็บป่วยเรื่อรัง พิการ สูงอายุติดบ้านติดเตียง ส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการกิน จำเป็นต้องเปลี่ยนทัศนะผู้ดูแล มีหนี้สินส่วนหนึ่งจากความยากจน ส่วนหนึ่

ขยะแลกบุญ การจัดการขยะด้วยหัวใจคนคลองทราย

@May,04 2019 17.46
ชาวบ้านคลองทราย นาทวี ชวนจัดการ โขยะแลกบุญโชุมชนบ้านคลองทราย อ.นาทวี สงขลา แม้จะไม่ได้นับว่า โขยะโ จะเป็นปัญหาอะนดับต้น ๆ แต่ก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ใช้การจัดการขยะเพื่อปูทางไปเรื่องอื่น ๆ อีกหลายเรื่องด้วยมีจุดแข็งในเรื่องความเข้มแข็งของชุมชนแกนนำในหมู่ 3 โดยการหนุนนำจาก รพ.สต. คล

ศปจ.นราธิวาส ภาคีร่วมเพื่อการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

@May,03 2019 20.56
ภารกิจลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนนำความช่วยเหลือแด่ผู้เปราะบางทางสังคม(11ประเภท)ของทีมงาน ศปจ.นราธิวาส (กองทุนเพราะเราคือเรือนร่างเดียวกัน)เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ลงพื้นที่หมู่ 1, 2 , 4 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาสอัลฮัมดูลิลละฮฺครับ เราได้รับทราบว่าทุกครอบครัว (6ครอบครัว)

ศปจ.ปัตตานี ชวนคนรุ่นใหม่เรียนรู้ระบบข้อมูล IMed@home ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

@May,03 2019 20.38
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เยือนวิทยาลัยชุมชนปัตตานีทีมงานจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย สกว.ท้องถิ่น และ ศปจ.ปัตตานี ชวนทีมบัณฑิตอาสา บัณฑิตแรงงาน และกลุ่มเครือข่ายเสื้อเขียวมาร่วมเรียนรู้การใช้ข้อมูลในการทำงานดูแลคุณภาพชีวิตคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคมที่มูลนิธิชุมชนสงขลาได้พัฒนาขึ้นผ่าน www.communeinfo.

การดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากและเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

@May,02 2019 15.24
"การดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากและเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ต.ทับช้าง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอีกพื้นที่ต้นแบบที่จะดำเนินการดูแลผู้สูงอายุที่เปราะบางทางสังคมในพื้นที่เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ของจังหวัดสงขลาต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา มี 2,327 ครัวเรือน มีผู้คนพิการ 139 คน ผู้สูงอายุติด

เพราะเราไม่ทอดทิ้งกัน ความรักที่ชายแดนใต้

@April,23 2019 21.57
เพราะเราไม่ทอดทิ้งกัน ความรักที่ชายแดนใต้เขียนโดย คอดีเยาะห์ ควนโนรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.ได้ร่วมกับกองร้อยรับผิดชอบพื้นที่ควนโนรี ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน ได้ร่วมกันส่งมอบเตียงให้ผู้ป่วยสูงอายุที่ช่วยตนเองไม่ได้นอนป่วยอยู่กับที่เป็นเวลายาวนานถึง 5 ปีแล้วหลังจากครั

งานผู้สูงอายุเป็น ๑ ในประเด็นร่วมของงานสร้างสุขภาคใต้

@April,23 2019 21.00
งานผู้สูงอายุเป็น ๑ ในประเด็นร่วมของงานสร้างสุขภาคใต้เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองรวมพลังกขป.เขต ๑๑ และเขต ๑๒ ขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุเป็น ๑ ในประเด็นร่วมของภาคใต้ ทั้งผู้สูงวัยที่พึ่งตนเองได้และเปราะบางทางสังคมวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ แกนนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชนและภาคีเครือข่ายทีม ๒ เขต (เขต ๑๑

โรงเรียนครอบครัว พื้นที่กลางสำหรับครอบครัวที่นาท่อม

@April,18 2019 21.18
โรงเรียนครอบครัว พื้นที่กลางสำหรับทุกครอบครัวที่นาท่อมเขียนโดย ถาวร คงศรีงานปฐมนิเทศโรงเรียนครอบครัว(พื้นที่กลางครอบครัว) เทศบาลตำบลนาท่อมกลุ่มเป้าหมายเป็นครอบครัวที่มีผู้สูงอายุทำงานที่บ้าน(ผู้สูงอายุติดบ้าน)เพื่อเสริมสร้างคุณค่า ห่วงใย สุขภาพ กาย ใจ ไม่ทิ้งใครใว้ข้างหลังเน้นต่อยอดอาชีพเดิมเ

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดอีกกลไกความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและสปสช.

@April,18 2019 20.08
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดอีกกลไกความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและ สปสช. และภาคีเครือข่ายต่าง ๆเขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ 17 เมษายน 2562 ร่วมประชุมอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจ.สงขลางานพัฒนาระบบบริการที่ถือเป็นอีกปัจจัยหลักของระบบสุขภาพ ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุติ

ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน

@April,03 2019 19.03
"ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองที่นี่จะเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่จะมาเติมเต็มคุณภาพชีวิตประชาชนในกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง และผู้ป่วยรอการฟื้นฟู โดยจะเป็นสถานที่ซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์ ดำเนินการโดยคนพิการจำนวน ๕ คนเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์โดยมีเอกชนเป็นผู้ว่าจ้าง เจ้าหน้าที

ระบบเยี่ยมบ้าน

@March,18 2019 19.53
"ระบบเยี่ยมบ้าน"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองงานข้อมูลควรทำเป็นกระบวนการ ข้อมูลหาใช่แค่เป็น data แยกส่วนกันทำ ระบบที่ดีควรจะเติมเต็มได้ ตรวจสอบได้ มีมุมมองหลายมิติ ใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นที่ตั้ง และเป็นปัจจุบันพัฒนาApplication iMed@home มาสักระยะ คุณภาณุมาศ โปรแกรมเมอร์ได้อุดช่องว่างเล็กๆน้อยๆที่เกิด

งานไม่ใช่ "การแบกภาระ" แต่เป็น "การเต็มเติม"

@March,15 2019 10.17
งานไม่ใช่การแบกภาระ แต่เป็นการเติมเต็มเขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันสุดท้ายของการถ่ายทำภารกิจงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต๑๒ ลงพื้นที่นายกสินธพ อบต.ท่าข้าม ที่มีความร่วมมือกับสช.ทำธรรมนูญสุขภาวะ มีข้อตกลงชุมชนในการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาส บอกเล่ากิจกรรมแผนสุขภาพ แผนชีวิต และร่วมกับอบจ./ ส

ศูนย์สร้างสุขชุมชน ตัวอย่างรูปธรรมงานบูรณาการความร่วมมือระดับพื้นที่ตำบล

@March,14 2019 08.16
"ศูนย์สร้างสุขชุมชน อบต.ทับช้าง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองทับช้างเป็นตำบลเล็กๆอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอนาทวี ประชากรอยู่กันอย่างสงบสุข ใช้ชีวิตเรียบง่าย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยดี ทว่าก็ยังประสบปัญหาพื้นฐานไม่ต่างจากพื้นที่อื่นได้แก่ด้านยาเสพติด มีกลุ่มเปราะบางจำนวนหนึ่งที่ต้องการการดูแล เช่น ค

"ชุมชนเปราะบางช่วยคนเปราะบาง"

@March,13 2019 07.39
"ชุมชนเปราะบางช่วยคนเปราะบาง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง12 มีนาคม 2562 เป็นอีกวันที่ภาคภูมิใจ นำเสนอรูปธรรมของงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคม เตรียมงานกันมากว่าสัปดาห์ จึงเริ่มลงมือถ่ายทำเริ่มด้วยนำเสนอรูปแบบของชุมชนที่ไม่ทอดทิ้งกัน ชุมชนแหล

ช่วยกันเติมช่องว่าง ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ

@December,27 2018 10.14
"ช่วยกันเติมช่องว่าง"วันที่ 26 ธันวาคม 2561รอบเช้าประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเด็นที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับงานดูแลกลุ่มคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคมโดยเฉพาะสตรี จากข้อมูลที่พบส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและคนพิการ เห็นชอบที่จะเน้นทิศทางการใช้เงินอุดหนุนให้กับกลุ่มองค์กรสตรีจั

ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคม

@November,07 2018 10.10
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 นัดภาคีเครือข่ายจากการ Mapping ประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคม ทั้งภาครัฐ วิชาการ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน มาทำความรู้จักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พิจารณาแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายที่แบ่งเป็น 2

เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง ด้วยการสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน

@April,05 2018 11.43
จากรายงานสุขภาพคนไทย 2560มีการพูดถึง การเสริมพลังกลุ่มเปราะบาง ด้วยการสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกันเนื้อหาสำคัญ1)อย่างไรเรียกว่าเปราะบาง2)อะไรทำให้คนเปราะบาง3)อย่างไรเรียกว่าคนจน4)อะไรทำให้คนจน5)ใครคือคนจน6)ความเปราะบางของคนจน7)คนพิการ8)ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มคนมีปัญหาสถานะบุคคล9)แรงงานต่างด้าว10)

ข้อมูล