สุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคม

by Little Bear @23 ธ.ค. 61 10:35 ( IP : 171...123 )

สุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคม

ตำบลบางสัก กันตัง พื้นที่ความร่วมมือขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะกลุ่มเปราะบางทางสังคมเขต ๑๒

@16 ต.ค. 63 08:49
"ตำบลบางสัก"อีกพื้นที่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะกลุ่มเปราะบางทางสังคม ระหว่างกปข.เขต ๑๒ สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง/Node flagship สสส.ตรัง อบต.บางสัก นั่นคือ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรังประสานแกนนำท้องถิ่น นำโดยนายกอบต. รองนายก ปลัด นักพัฒน์ ผญ. อสม./อพม. กศน. ร่วม ๓๐ คน โดยมีแกน

เทศบาลตำบลหนองจิก พื้นที่ร่วมพัฒนากลไกเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมเขต ๑๒

@14 ต.ค. 63 21:28
"ทต.หนองจิก"คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต ๑๒ สมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี พชอ.หนองจิก ทต.หนองจิก จับมือร่วมกันพัฒนากลไกเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ เชิญแกนนำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน อสม. รพ.หนองจิก สสอ. พมจ. และอบจ.ปัตตานีเข้าร่วม ณ ห้องประชุ

"ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง" พื้นที่ความร่วมมือกับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมเขต ๑๒

@12 ต.ค. 63 21:17
"ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง"อีกพื้นที่ความร่วมมือกับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมกับกขป.เขต ๑๒วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นัดนายกอบต. หน.สำนักปลัด ผญ. โต๊ะอิหม่าม ผู้นำชุมชน พมจ. กศน. มาร่วม ขอบคุณท่านนายอำเภอหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา ท่านสาธารณสุขอำเภอทุ่งยางแดง สะแลแม และทีมพชอ. คุณกัลยา กข

"กรมธรรม์ประกันติดบ้านติดเตียง

@10 ต.ค. 63 19:13
ถอดความรู้คณะทำงาน "กรมธรรม์ประกันติดบ้านติดเตียง"(วันหยุด ไม่เคยได้หยุด แถมมีเรื่องดี ๆ มาเล่า)สัปดาห์ก่อน ได้รับเกียรติจากเทศบาลตำบลบ้านนา อ.ศรีนครินทร์ พัทลุง โดยพี่วุฒิชัย นิ่มดำ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ชวนมาถอดบทเรียนนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพื้นที่นี้ที่เรียกว่า "กรมธรรม์ประกันติดบ้านติด

"จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม ตำบลป่าขาด"

@6 ต.ค. 63 20:02
"จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม ตำบลป่าขาด"อีกตำบลความร่วมมือกับกขป.เขต ๑๒ ในการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม หมออ้น ผอ.รพ.สต.ป่าขาด ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร สงขลา ประสานแกนนำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ ท้องถิ่น กำนัน/ผญ. อสม. รพ.สต. อสม. ชมรมผู้สูงอายุ อพม. พมจ. ศูนย์ฟ

สมาคมอาสาสร้างสุขและภาคีเครือข่าย CSOs จ.ตรังจับมือเพื่อหนุนเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

@2 ต.ค. 63 13:47
พบเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมกับหน่วยงานองค์กรเครือข่ายจังหวัดตรัง ประสานความร่วมมือหนุนเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาวันที่ 1 ตุลาคม 63 สมาคมอาสาสร้างสุขร่วมกับหน่วยวิจัยพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดตรัง เป็นเจ้าภาพทำหน้าที่เชื่อมร้อยเครือข่ายภาคประสังคมและองค์กรภาครัฐในการป

ภาคีเครือข่ายร่วมหนุนเสริมงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลโคกม่วง

@25 ก.ย. 63 22:04
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ อีกหนึ่งพื้นที่ความร่วมมือของกขป.เขต ๑๒ , ๔PW สงขลาเสริมงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่งที่ทำได้ดีอยู่แล้ว นำเครือข่ายได้แก่ CM,CG อสม. อสม.เชี่ยวชาญในพื้นที่และตำบลอื่นในอำเภอมาร่วมเรียนรู้และฝึกใช้ระบบเยี่ยมบ้านของ iMed@hom

สมัชชาจังหวัดยะลาร่วมกับภาคีเครือข่ายบูรณาการการดำเนินงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลสะเตง

@24 ก.ย. 63 10:58
กขป.เขต ๑๒ ร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา/มูลนิธิซะกาตฯ ประชุมหารือ วางแผน/บูรณาการการดำเนินงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลสะเตง (ทน.ยะลา) อ.เมือง จ.ยะลา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ร้านอาหารยัสมีน จ.ยะลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานให้ไปในทิศทา

สมาคมอาสาสร้างสุขหนุนเสริม 60 ครูอาสาร่วมพัฒนา 800 เยาวชนมีอาชีพ เพิ่มรายได้

@19 ก.ย. 63 16:44
สมาคมอาสาสร้างสุขหนุนเสริม 60 ครูอาสาร่วมพัฒนา 800 เยาวชนมีอาชีพ เพิ่มรายได้สมาคมอาสาสร้างสุข ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ชวนแกนนชุมชนเป็นครูอาสาสร้างกระบวนการเรียนรู้อาชีพ ภายใต้แนวคิด โรวมกลุ่ม สร้างโอกาส เรียนรู้อาชีพที่สนใจโ คาดว่าจะสามารถสนับสนุนครูอาสาใน 4 จังหว

"ภาคีเครือข่ายตรังจับมือ กขป.เขต ๑๒ ร่วมดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม"

@14 ก.ย. 63 19:11
"ตรังจับมือ กขป.เขต ๑๒ ร่วมดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม"วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ กขป.เขต ๑๒ ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังโดยการสนับสนุนงบจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ชวนภาคีระดับจังหวัดได้แก่ อบจ. ศึกษาธิการจังหวัด พมจ. กศน. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง วิทยาล

"เครือข่ายจังหวัดปัตตานีร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม"

@31 ส.ค. 63 21:07
"เครือข่าย จ.ปัตตานี ร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม"วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ กขป.เขต ๑๒ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) และมีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด/กขป.ในพื้นที่นัดแกนนำระดับจังหวัด ได้แก่ อบจ. พมจ. กศน.มูลนิธิคนช่วยคน กรรมการอิสลามจังหวัด แกนนำอ

"ร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมตำบลเกตรี"

@31 ส.ค. 63 14:31
"ร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมตำบลเกตรี"ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูลเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบความร่วมมือในการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมร่วมกันระหว่าง กขป.เขต ๑๒ มูลนิธิชุมชนสงขลา สมาคมผู้บริโภคจังหวัด อบต.เกตรี รพ.สตูล กรรมการอิสลามจังหวัด และเครือข่ายวันนี้ (วันที่ ๓

ประชุมภาคีเครือข่ายประเด็นการดูแลสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคมจังหวัดยะลา

@31 ส.ค. 63 14:21
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประชุมภาคีเครือข่ายประเด็นการดูแลสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคม จังหวัดยะลา ณ ร้านอาหารbamboo สวนขวัญเมือง จ.ยะลาโดยมีกขป.เขต ๑๒ มูลนิธิชุมชนสงขลา สสจ. งานมาลาเรีย ๓ จังหวัด มูลนิธิซากาตและสาธารณกุศล บัณฑิตอาสา เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา ศึกษาธิกา

ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาเบาะลมจากถุงน้ำยาล้างไตเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม

@14 ส.ค. 63 19:28
พัฒนาเบาะลมจากถุงน้ำยาล้างไต เพิ่มโอกาสผู้ป่วย/ผู้พิการเข้าถึงได้ในราคาต่ำวันที่ 14 สิงหาคม 2563มีนัดกับพี่ ๆ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ อบจ. สงขลา สมาคมอาสาสร้างสุข สมาคมคนพิการ สภาคนพิการ มทร. ศรีวิชัย ศูนย์สร้างสุข และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และนาทวีต

ทีม Admin ตำบลเกตรีกลไกประสานความร่วมมือบูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางระดับพื้นที่

@12 ส.ค. 63 18:02
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓กขป.เขต ๑๒ นัดทีมเก็บข้อมูลและทีมกลาง ต.เกตรี สตูล รวมถึงอบต.เกตรี โรงพยาบาลสตูล และเครือข่ายดูข้อมูลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ซึ่งเก็บผ่านแบบสอบถามโดยศปจ.สตูล และเก็บความต้องการผ่านระบบเยี่ยมบ้าน พร้อมกำหนดแนวทางจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ

เครือข่ายแรงงานนอกระบบตรังร่วมเรียนรู้และพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการจัดการสุขภาพ

@11 ส.ค. 63 11:13
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓เวทีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการสุขภาพแรงงานนอกระบบ จังหวัดตรังณ ถ้ำเลเขากอบ ตรังภายใต้การดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุกกลุ่มวัยแรงงาน "สร้างสุข ลดทุกข์"สนับสนุนโดย สสส.สำนัก 9 มีสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SADA) เป็นองค์ก

ธรรมนูญออนแอร์เขต ๑๒ ว่าด้วย "ผู้หญิง เด็กในสถานการณ์โควิด"

@11 ส.ค. 63 10:29
"ผู้หญิง เด็กในสถานการณ์โควิด"๑.สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ นางสาวปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ เล่าว่าในช่วงสถานการณ์โควิดสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ ได้รับเรื่องร้องเรียน ๓๘ เคส แยกเป็นปัญหาความรุนแรง ๑๖ เคส การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ๗ เคส ที่เหลือ ๕ เคส เป็นปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ ๘๐ เปอร์เ

กสศ.และภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาหลักสูตรสร้างผู้ประกอบการสังคมเพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น

@4 ส.ค. 63 09:57
วันที่ 2-4 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมช่อลดา นครศรีธรรมราชภาคีเครือข่าย ได้แก่ IHRP สสมส. สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรมสมาคมลุ่มน้ำสายบุรีสภาเกษตรกรจังหวัดยะลาห้องเรียนสิทธิมนุษยชนบูคู&

พลังสามัคคีชุมชนบ้านมอแซง ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานีร่วมฝ่าฟันวิกฤติโควิด19

@3 ส.ค. 63 16:06
พลังสามัคคีชุมชนบ้านมอแซง ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานีร่วมฝ่าฟันวิกฤติโควิด19ได้ยินเรื่องราวพลังสามัคคีของชุมชนบ้านมอแซง ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ในการฝ่าฟันวิกฤติโควิด 19 และช่วงรอมฎอน มาได้อย่างสวยงามเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ฤกษ์งามยามดี ทุกอย่างลงตัว จึงได้ลงไปเยี่ยมเยียนแ

ตำบล social lab เทศบาลตำบลขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช พื้นที่ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเขตพื้นที่ ๑๑-๑๒

@30 ก.ค. 63 13:06
สสว.เขต ๑๐ และกขป.เขต ๑๑ จับมือกับกขป.เขต ๑๒ ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลาลงหนุนตำบล social lab เทศบาลตำบลขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราชพัฒนากลไกจัดระบบฐานข้อมูลตำบลเริ่มด้วยผู้สูงอายุ ต่อไปจะเป็นคนพิการ คนยากลำบาก นำข้อมูลเข้าสู่ระบบแอพฯ iMed@homeวันนี้ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ทำความเข้าใจคณะทำงานที่เทศบาล

ภาคีครือข่ายตำบลเกตรี รวมพลังร่วมดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นระบบ

@25 ก.ค. 63 13:37
วันที่ 23 กรกฎาคม 63ทีมพี่เลี้ยงกลุ่มเปราะบาง ตำบลเกตรี สตูล จากโรงพยาบาลสตูล สมาคมผู้บริโภคสตูล ภายใต้การทำงานร่วมกับ กขป.เขต12ร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลโดยเอาฐานข้อมูลเดิมมาบูรณาการ และกำหนดนิยามสำหรับตำบลเกตรีให้มีความชัดเจน เพิ่มเติมคณะทำงานให้ครอบคลุม แบ่งพื้นที่ปฏิบัติการจัดทำ Time line ก

ธรรมนูญ on air ครั้งที่ ๒๗ เรียนรู้การขับเคลื่อนของเครือข่ายแรงงานนอกระบบในพื้นที่ เขต ๑๒

@23 ก.ค. 63 21:48
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ธรรมนูญ on air ครั้งที่ ๒๗ เรียนรู้การขับเคลื่อนของเครือข่ายแรงงานนอกระบบในพื้นที่ เขต ๑๒ ได้แก่ สมาพันธ์แรงงานนอกระบบประเทศไทย สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพเครือข่ายพื้นที่ จ.สตูล๑.แรงงานนอกระบบ หมายถึงคนกลุ่

ภาคีเครือข่าย MOU ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังอำเภอตากใบ

@22 ก.ค. 63 15:00
วันที่ (16 ก.ค.63) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOUการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังณ โรงพยาบาลตากใบ โดยมี นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สมชาย&nbs

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑

@15 ก.ค. 63 19:56
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑ผู้เข้าร่วมมีทั้งผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา/เจ้าคณะตำบล แกนนำจิตอาสา ประธานอพม. อสม. ปลัดอ

ภูมิคุ้มกันทางใจสู้ทุกภัยในชุมชน"

@11 ก.ค. 63 13:26
"ภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน"ดร.นพ.นพพร ตันติรังสี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ได้กล่าวต้อนรับ อาสาสมัครผู้รับการวิจัยโดยสมัครใจและอิสระจากชุมชนแหลมสนอ่อนและตัวแทนจากชุมชนเครือข่าย รวมจำนวน 17 รายในโครงการวิจัย "การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

"เติมบุญ เติมใจ เติมตู้ปันสุข" พลเมืองตรังร่วมเติมพลังใจสู้ภัยโควิด-19

@9 ก.ค. 63 21:39
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563วันแรกในการส่งมอบ ข้าวสารและไข่ไก่พิกัดบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง และชมรมคนพิการเทศบาลนครตรัง2 ใน 10 จุด สำหรับการส่งมอบของ ในกิจกรรม "เติมบุญ เติมใจ เติมตู้ปันสุข"กิจกรรมที่เพื่อนวิเชียรมาตุ รุ่น 83 (ม.17) ร่วมกันระดมทุนกันเพื่อช่วยเหลือคนยากลำบาก คนเปราะบางที่ได้

เครือข่ายพื้นที่ตำบลเกตรีเดินหน้าขับเคลื่อนงานสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคมเขต ๑๒

@9 ก.ค. 63 15:14
เดินหน้าขับเคลื่อนงานสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคม ในพื้นที่จังหวัดสตูล เป้าหมาย ๒ อำเภอ ๓ ตำบลวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นัดหมายหารือกับแกนนำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน โรงเรียน ตำบลเกตรี อำเภอเมือง มากันพร้อมหน้าทั้งนายกฯ รักษาการกำนัน ผู้นำศาสนาโดยประธานอิสลามจังหวัด ผอ.โ

เครือข่ายพื้นที่อำเภอมะนังกับภารกิจร่วมขับเคลื่อนงานการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคมเขต ๑๒

@9 ก.ค. 63 14:44
กขป.เขต ๑๒ จับมืออบต.ปาล์มพัฒนา และอบต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โดยการประสานของสมาคมผู้บริโภคสตูล/ศปจ.สตูลร่วมประชุมกำหนดแนวทางและพัฒนาศักยภาพให้ใช้แอพฯ iMed@homeวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นัดหมายแกนนำท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชน หารือความร่วมมือ โดยเริ่มจากแนะนำความเป็นมาและแนวทางของคณะกรรมการเขตสุขภ

เดินหน้ากองทุนวากัฟฯ​ หลังโควิด-19​ คลี่คลาย กองทุนเพื่อการศึกษาสู่สันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

@2 ก.ค. 63 14:24
เดินหน้ากองทุนวากัฟฯโ หลังโควิด-19โ คลี่คลายคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยโ (กอท.)โ มีมติจัดตั้งกองทุนวากัฟและบริจาคเพื่อการศึกษาสู่สันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมโ เมื่อเดือนมกราคมโ ปีนี้โ แต่หลังจากนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้โมากนักโ อันเป็นผลจากการล้อคดาวน์ประเทศครั้นมีการค

พอช.กับภารกิจหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนพื้นที่นราธิวาสร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง

@2 ก.ค. 63 13:07
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พอช.ร่วมกับภาคีพัฒนาและคณะทำงานพัฒนาผู้นำชุมชนภาคใต้ชายแดน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนจังหวัดนราธิวาสที่ห้องประชุมไร่แอลอง ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาสสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. ร่วมกับนักวิชาการจาก ม.นราธิวาสราชนครินทร์ , ม.สงขลานครินทร์ , ม.

ภาคีเครือข่าย Node flag ship ตรัง ร่วมเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนภารกิจรับมือ "สังคมสูงวัย"

@1 ก.ค. 63 12:24
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณโ ห้องประชุม๑๑๖โ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรังNode Flagship ตรัง ได้จัดประชุมการพิจารณากลั่นกรองโครงการประเด็นเตรียมรองรับสังคมสูงวัยโโดยมีกลุ่มโ องค์กรโ ภาคีต่างๆในจังหวัดตรังส่งโครงการมายังหน่วยจัดการฯโ๑๒โ โครงการมีคุณสุวณีโ สมาธิโ เป็นผู

ธรรมนูญ ON AIR ครั้งที่ ๒๖ เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นตำบลน่าอยู่ปัตตานีกับการรับมือโควิด๑๙

@27 มิ.ย. 63 12:55
"สถานการณ์โควิดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ยังประมาทไม่ได้ ควรดูข้อมูลจากมาเลเซียประกอบการตัดสินใจมากกว่าข้อมูลในประเทศ และการพัฒนาควรผสานหลักศาสนาไปด้วยกันบนฐานวิถีชีวิต..."คือบทสรุปธรรมนูญ ON AIR ครั้งที่ ๒๖ ประจำวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่มีประเด็นหลักคือ บทบาทเครือข่ายสภาผู้นำชุมชนกับการทำงานในสถานกา

"เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม จ.สตูล"

@26 มิ.ย. 63 15:05
"เครือข่ายกลุ่มเปราะบางทางสังคม จ.สตูล"วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ กขป.เขต ๑๒ ร่วมกับสมาคมผู้บริโภคจังหวัดสตูลนัดเครือข่ายจิตอาสา ๗ อำเภอมาร่วมเรียนรู้การใช้ iMed@home อาสาสมัครเหล่านี้สวมหมวกหลายใบ เป็นทั้งอสม. อพม. CG ทำงานคุ้มครองผู้บริโภค บางคนไปช่วยงานสภาองค์กรชุมชนข้อดีคือ เป็นคนทำงานในพ

กขป.เขต ๑๒ และภาคีเครือข่าย พชอ.ควนขนุนหารือความร่วมมือการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมพื้นที่ ทต.โตนดด้วนและทต.บ้านสวน

@19 มิ.ย. 63 12:30
"ทต.โตนดด้วน และทต.บ้านสวน"วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ กขป.เขต ๑๒ ร่วมกับพชอ.ควนขนุน จ.พัทลุง และอปท.ในพื้นที่ รอบเช้านัดแกนนำทต.โตนดด้วนที่มีทั้งปลัด นักพัฒน์ กำนัน ผญ. ประธานอสม. แกนนำชุมชน โดยมี อบจ. ม.ทักษิณเข้าร่วม ราว ๓๐ คนหารือความร่วมมือการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม๑.

ภาคีเครือข่าย Node flag shipตรังร่วมพัฒนางานฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลนาชุมเห็ด

@17 มิ.ย. 63 14:18
พัฒนางานฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลนาชุมเห็ดหนึ่งในข้อเสนอกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาวตำบลแรก ๆ ในจังหวัดตรังที่เรียนรู้และมีการพัฒนาประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพในปี 2560 เป็นอีกเครื่องมือในการขับเคลื่อนสร้างสุขภาพของคนในตำบลจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ผ่านมา

จากงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชนสู่การบูรณาการความร่วมมือร่วมสร้างกำลังใจกลุ่มเปราะบาง

@13 มิ.ย. 63 10:03
"บูรณาการการสร้างกำลังใจ"วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ช่วงบ่ายสองโมง ที่อาคารประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 ( บ้านแหลมทราย) ตำบลบ่อยาง เมืองสงขลามีการจัดกิจกรรมการมอบ " ถุงปันสุข" ไข่ไก่และหน้ากากผ้า แก่กลุ่มเปราะบางทางสังคมและผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด - 19ในพื้นทึ่ชุมชนต่างๆของเมืองบ่อยาง โดยมีการบู

"ต้นแบบงานดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม จ.สงขลา"

@12 มิ.ย. 63 15:33
"ต้นแบบงานดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม จ.สงขลา"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เข้าร่วมประุชมผ่าน ZOOM ในฐานะมูลนิธิชุมชนสงขลา/กขป.เขต ๑๒ และคณะอนุกรรมการ ร่วมกับประธานกขป.เขต ๑๒ และเครือข่ายที่ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจ.สงขลา ช่วยกันบอกเล่าการ

เทศบาลตำบลควนกุนและภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาความร่วมมือเตรียมรองสังคมสูงวัย

@12 มิ.ย. 63 09:27
ยกที่ 2 พัฒนาโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย ทต.ควนกุน อ.สิเกาหลังจากผ่านเวทีแรกการทำความเข้าใจประเด็นเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2563หลังจากประชุมเสร็จ อารมณ์ความรู้สึกแกนนำชุมชนคล้ายจะถอดใจแล้ว สำหรับทีมพี่เลี้ยงฯ Node Flagship Trang ก็ลุ้นกันว่าควนกุนจะสู้ต่อหรือไม่เมื่อวันอ

บางด้วนและภาคีเครือข่ายกับการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่

@12 มิ.ย. 63 09:20
ก้าวต่อ พัฒนาโครงการ"เตรียมรองรับสังคมสูงวัย" ต.บางด้วน อ.ปะเหลียนกว่า 2 เดือน ภายหลังจากมีเวทีทำความเข้าใจฯ ชักชวนพื้นที่ ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน ชวนคิดชวนพัฒนาต่อยอดขับเคลื่อนงานรองรับสังคมสูงวัยของพื้นที่เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมปีนี้ครั้งนั้นได้ประเด็นปัญหา สิ่งที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นท

"Care set รับมือโควิด ๑๙ ของ อบต.คูหา"

@3 มิ.ย. 63 12:21
"Care set รับมือโควิด ๑๙ ของ อบต.คูหา"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง ทันทีที่เข้าสู่สถานการณ์โควิด ๑๙ ก็มีคำสั่งจากทางอำเภอ ทาง รพ.สต. รับไปประสานงานต่อ โดยคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จะลงไปเยี่ยมบุคคลคนนั้นเพื่อพิจารณาว่าจะให้กักตัวอยู่ที่บ้านหรือต้องกักตัว

"กขป.เขต ๑๒ จับมือ พชอ.ควนขนุน จ.พัทลุง ค้นหาพื้นที่ตำบลนำร่องดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม"

@30 พ.ค. 63 09:38
"กขป.เขต ๑๒ จับมือ พชอ.ควนขนุน จ.พัทลุง ค้นหาพื้นที่ตำบลนำร่องดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม"หลังโควิดซา วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นัดหมาย พชอ.ควนขนุน ประสานแกนนำอปท.เป้าหมายการทำงานดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมในอำเภอมาหารือ ทำความเข้าใจแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยมีกขป.ในจังหวัดพัทลุงและม.ทักษิณเข้าร่วม

New normal พลเมืองอาสาตรัง กับภารกิจร่วม ​"แบ่งกันปลูก"

@25 พ.ค. 63 22:26
New normalโ"แบ่งกันปลูก"วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 หลังจากชวนพี่ ๆ ผู้ใหญ่ใจดีของทีมสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง พี่ตุ้มโ ศรีหัทยาโ ชูสุวรรณโ พี่โสภาโ คงมาโ พี่โกเมนโ รอดโกมิล ร่วมเสริมพลังโพื้นที่โ ต.ทุ่งต่อในการเตรียมขับเคลื่อนงานรองรับสังคมสูงวัย ต่อด้วยจากเยี่ยมพื้นท

ธรรมนูญ on air ครั้งที่ ๑๗ "ตรังใช้พลเมืองอาสารับมือโควิด ๑๙"

@15 พ.ค. 63 14:28
"ตรังใช้พลเมืองอาสารับมือโควิด ๑๙"ธรรมนูญ on air ครั้งที่ ๑๗ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.โดยกขป.เขต ๑๒ ร่วมกับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง/node flagship สสส.ตรัง เรียนรู้ปฎิบัติการพลเมืองอาสาของพื้นที่ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังมีประเด็นสำคัญดังนี้๑)สมัชชาส

"เรียนรู้จากตู้ปันสุข"

@12 พ.ค. 63 16:52
"เรียนรู้จากตู้ปันสุข"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง๑)กระแสตู้ปันสุขเกิดขึ้นรวดเร็ว ขยายผลไปได้ทั่วประเทศ เพียงแค่ปรับชื่อ ปรับลีลาปลีกย่อยให้สอดคล้องกับตัวตนของคนทำ แต่รูปแบบไม่แตกต่างกันนัก ด้านหนึ่งสะท้อนจิตใจของผู้ให้ และการแบ่งปันที่อยู่ในสายเลือดความเป็นคนไทยมานาน ทำให้ผมนึกถึงในอดีตภาคใต้เรามี

ธรรมนูญออนแอร์ครั้งที่ ๑๔ : "สุขภาพจิตในสถานการณ์โควิด"

@8 พ.ค. 63 11:15
"สุขภาพจิตในสถานการณ์โควิด"ธรรมนูญ on air ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประสานบุคลากรและภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาสุขภาพจิตและหามาตรการรองรับสรุปประเด็นสำคัญ๑.ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ โดยนพ.นพพร ตันติรังสี ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ กล่าวถึงปัญหาสุขภาพจิต สามารถวัดได้จากพฤติกรรมเปลี่ย

"กระจกวัดใจ : สุขภาพจิตกับโควิด ๑๙"

@8 พ.ค. 63 11:02
"กระจกวัดใจ : สุขภาพจิตกับโควิด ๑๙"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองปัญหาสุขภาพจิตวัดได้จากพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ อารมณ์เครียดง่าย ซึมเศร้า ความสัมพันธ์กับคนอื่นแย่ลง ทะเลาะกับคนอื่นมากขึ้น การทำงานแย่ลง การดูแลตัวเองมีปัญหานอนไม่หลับ กินไม่ได้ ความเครียดส่งผลต่อร่างกาย หากจัดการไม่ได้จากภาวะเครีย

ทีมพลเมืองตรัง 10 อำเภอ update ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

@7 พ.ค. 63 11:20
ทีมพลเมืองตรัง 10 อำเภอ update ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอวันที่ 6 พ.ค.63 ที่ประชุมขอให้พลเมืองอาสา 10 อำเภอ recheck คนเปราะบาง 121 คน ตามรายชื่อ ปี 2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าคุณภาพชีวิตคนเปราะบาง 4 มิติด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านที่อยู่อาศัย และติดตามงาน

ธรรมนูญ ON AIR ครั้งที่ ๑๐ "เครือข่ายคนจนเมืองบ่อยางสงขลารับมือโควิด"

@29 เม.ย. 63 11:33
ธรรมนูญ ON AIR ครั้งที่ ๑๐ "เครือข่ายคนจนเมืองบ่อยางสงขลารับมือโควิด"ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. รอบนี้ทีมแกนนำชุมชนคนจนเมืองปรับตัวร่วมประชุมทางไกลผ่าน zoom ได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นมีผลสรุปสำคัญๆดังนี้๑.ทำความรู้จักสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พชอ.) ทีมพื้นที่เล่าว่าพื้นที่อำเภอเมือง

ชมรมมุสลิม โรงพยาบาลรามัน ร่วมดูแลพี่น้องเพื่อสู้โควิด19 ไปด้วยกัน

@17 เม.ย. 63 18:16
วันที่ 17 เมษายน 2563 ชมรมมุสลิม โรงพยาบาลรามัน มอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ที่ถูกปิดทางเข้า-ออก ม.2 และ ม.5 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โรค COVID-19ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ Raman Hospital

ธรรมนูญ on air ครั้งที่ ๔ ชุมชนเขตเมืองและคนจนเมืองจะรับมือโควิด๑๙ได้อย่างไร

@15 เม.ย. 63 10:58
"ธรรมนูญ on air ครั้งที่ ๔" วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ประเด็นหลักคือ เขตเมืองและคนจนเมืองจะรับมือโควิดได้อย่างไรผู้เข้าร่วม ๑๘ คนจากศูนย์ประสานงานกขป.เขต ๑๒ ศปจ./๔PW สงขลา,ยะลา,ปัตตานี กขป. เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง ทีมงานพอช. สช. สปสช. สมาคมอาสาสร้างสุข ชุมชนเทศบาลเมืองยะลากรณีหลักที่มานำเ

ธรรมนูญ ON AIR ครั้งที่ ๒

@9 เม.ย. 63 16:12
"ธรรมนูญ ON AIR ครั้งที่ ๒"วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ กขป.เขต ๑๒ ร่วมกับเครือข่าย ๔pw,ศปจ.,node flagship สสส. เครือข่ายธรรมนูญตำบลน่าอยู่ในพื้นที่เขต ๑๒ ร่วมสร้างช่องทางปรึกษาหารือทางอากาศผ่านแอป Zoom รอบนี้มีเครือข่ายจากตรัง ปัตตานี ยะลา พัทลุง และสงขลา เข้าร่วมปรึกษาหารือ๑.ต่อข้อมูลสถานการณ์ภา

กขป.เขต ๑๒ จับมือ อบต.บางด้วน และ Node flagship สสส.ตรังขับเคลื่อนงานรองรับสังคมผู้สูงอายุ

@26 มี.ค. 63 18:39
"กขป.เขต ๑๒ จับมือ อบต.บางด้วน และ Node flagship สสส.ตรังขับเคลื่อนงานรองรับสังคมผู้สูงอายุ"วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นัดหมายทีมงานในพื้นที่ประกอบด้วยอบต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรังมีทั้งรองนายก นักพัฒฯ รพ.สต. CG ชมรมผู้สูงอายุ/ยุติธรรมชุมชน กศน.บางด้วน ทีมสมัชชาสุขภาพจังหวัด/Node flagship สสส.ตรั

ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นทีอำเภอสะบ้าย้อยร่วมเรียนรู้การใช้แอพพลิเคชั่น iMed@home

@13 มี.ค. 63 15:59
ทีมสสอ.สะบ้าย้อย ร่วมกับรพ.สะบ้าย้อย นัดทีมงานรพ.สต.ในพื้นที่ อปท.ในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมเรียนรู้การใช้แอพพลิเคชั่น iMed@home-การใช้ระบบเยี่ยมบ้าน(การบันทึกกิจกรรม สำรวจความต้องการ บันทึกสัญญาณชีพฯลฯ)-การเข้าถึงรายงานคนพิการ/ผู้สูงอายุ/คนยากลำบากพร้อมอนุมัติสิทธิ์ทีมadminที่นี่มีตำบลคูห

ข้อมูลคนพิการ

@27 ก.พ. 63 21:57
"ข้อมูลคนพิการ"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองคนพิการ มีนิยามที่แตกต่างกันในหน่วยงานภาครัฐ พมจ.นิยามไว้ ๗ ประเภท กระทรวงศึกษา นิยาม ๙ ประเภท สาธารณะสุขก็นิยามปลีกย่อยแตกต่างไปนิดหน่อย ทำให้เวลาจะถามว่าจังหวัดหนึ่งเรามีคนพิการกี่คน ในปัจจุบันยึดจำนวนตัวเลขจากพมจ.เป็นหลัก ซึ่งไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงเ

ภาคีเครือข่ายสงขลา ริเริ่มจัดตั้ง "ธนาคารผ้าอ้อม"

@21 ก.พ. 63 10:32
จัดตั้ง "ธนาคารผ้าอ้อม"สำหรับคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง เรื่องเงินที่หมดไปกับผ้าอ้อมถือเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ทุกเดือน เฉลี่ยแล้วก็คงราว 2-3 พันบาทต่อเดือน รวมแล้วปีนึ่งก็หลายหมื่น สำหรับครอบครัวที่มีรายได้ไม่มากนักถือว่าเป็นภาระทางการเงินทีเดียววันนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์สงขลา ชั

ท้องถิ่นจังหวัดสงขลาชูนโยบาย จัดกิจกรรมลดขยะ ๑๔ กุมภา

@14 ก.พ. 63 15:42
"ท้องถิ่นจังหวัดสงขลาชูนโยบาย จัดกิจกรรมลดขยะ ๑๔ กุมภา"เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่งเป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล "เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ไม่มีทุนก็ทำบุญได้" ร่วมรณรงค์จัดการขยะตามนโยบายของจังหวัด โดยปีนี้จัดเป็นปีที่ ๒กิจกรรมครั้งนี้มีขึ้นต

ทำงานเป็นทีมและเครือข่าย

@12 ก.พ. 63 12:31
"ทำงานเป็นทีมและเครือข่าย"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองนัดกันใหม่อีกรอบ ทำความเข้าใจคณะทำงานที่ประกอบด้วย ๗ ชุมชนของเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง และงานข้อมูลที่มีคนเก็บและบันทึกหลัก ๓ คน ถึงสภาพปัญหาที่พบในการทำงานได้แก่๑)งานข้อมูลของแอพฯ iMed@home-เน้นรายบุคคลไม่ได้เก็บทั้งครอบครัว และไม่เ

ข้อมูลรายบุคคลที่ประชาชนเป็นเจ้าของ

@6 ก.พ. 63 09:43
"ข้อมูลรายบุคคลที่ประชาชนเป็นเจ้าของ"ชาคริต โภชะเรือง รายงานข้อมูลที่มีในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ภาครัฐหรือเอกชนที่เป็นทุนใหญ่ลงทุนและเป็นเจ้าของ ด้านหนึ่งแม้จะมีความเป็นสาธารณะแต่จำเป็นต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล และส่วนใหญ่เป็นระบบปิด ไม่ได้เปิดให้ทุกคนเข้าถึง แต่ละหน่วยงานต่างคนต่างมีของตนเ

กลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลีและงานแม่และเด็ก

@4 ก.พ. 63 21:12
"กลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลีและงานแม่และเด็ก"วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กขป.เขต ๑๒ ร่วมกับสปสช.เขต ๑๒ ลงเยี่ยมทีมสาธารณสุขของคุณประเวศ หมีดเส็น ศบ.สต. เพื่อหารือความร่วมมือ โดยมีทีมงานศอ.บต.(กปค.) ศบ.สต. สปสช.เขต ๑๒ และทีมกขป.เขต ๑๒ จำนวน ๒๐ ชีวิตร่วมประชุม ณ สำนักงานศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนใต้

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.สงขลา

@1 ก.พ. 63 21:00
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบบริการ/ชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.สงขลาคุณหมอสุวัฒน์ในฐานะประธานติดภารกิจเลยถูกมอบหมายให้ช่วยทำหน้าที่แทน มีเรื่องสำคัญๆ ตามนี้ครับ๑)ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับใหม่ ที่มีเรื่องใหม่ๆ คือ เพิ่มกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการ

เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง

@1 ก.พ. 63 20:56
"เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง"พี่อ้น บุณย์บังอร เล่าว่าเครือข่ายนี้ต่อยอดจากงานของชุมชนแหลมสนอ่อนที่มีปัญหาในเรื่องข้อพิพาทเรื่องที่ดิน เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่ในที่ราชพัสดุ จึงมีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อนำเงินมาช่วยเหลือกันในกลุ่ม และเข้าสู่โครงการบ้านมั่นคง สมาชิกของกลุ่มราว ๓๐

ขายเสื้อผ้ามือสองในป่าช้าร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

@1 ก.พ. 63 20:52
"ขายเสื้อผ้าในป่าช้า"น้องเปิ้ล สุจิตรา ยอดแก้ว กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง เข้ามารับหน้าที่จัดการขยะที่เป็นปัญหาหนักอกของพื้นที่โดยเฉพาะ จนสามารถจัดการปัญหาได้ระดับหนึ่งปี๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่โดยมุ่งเน้นประเด็นการจัดการขยะ พวกเขากำหนดกติกา

ห้องเรียนเด็กเล็ก : รวมมิตร พิชิตชีวิตที่เปราะบาง

@1 ก.พ. 63 20:43
"ห้องเรียนเด็กเล็ก : รวมมิตร พิชิตชีวิตที่เปราะบาง"ผลสืบเนื่องจากการเสนอปัญหาและความต้องการในชุมชน เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง เมืองสงขลา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมห้องเรียนเด็กเล็กนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กทั้งที่อยู่และไม่อยู่ในระบบการศึกษาปกติ ที่ต้องการกิจกรรมสร้างสรรค์ในชีวิตในช่วง

ปาดังเบซาร์ การอยู่ร่วมและดูแลกันในพื้นที่พหุวัฒนธรรม

@29 ม.ค. 63 15:25
"ทม.ปาดังเบซาร์"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองปาดังเบซาร์แปลว่าทุ่งใหญ่ จัดเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกแห่งของสงขลา จุดแข็งในการทำงานของที่นี่ก็คือ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการทำงาน พุทธ จีน อิสลาม โดยเฉพาะการนำหลักศาสนามาช่วยเหลือการดูแลร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้า คนยากลำบาก ผู้เปราะบางทาง

อบต.คูหากับภารกิจร่วมดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม

@29 ม.ค. 63 15:21
"อบต.คูหา"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอบต.คูหา อำเภอสะบ้าย้อย เป็นอีกพื้นที่ดำเนินการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่มีทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน กำลังจะเป็นตำบลแม่ข่ายในการสร้างสุขภาวะชุมชนอีกแห่งของสงขลากลุ่มเด็กที่ถูกมองว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้านความมั่นคง แต่จริงๆแล้วพวกเขาต้องการพื้นที่แ

เครือข่ายตำบลน่าอยู่สงขลาเดินหน้าขับเคลื่อนงานดูแลกลุ่มเปราะบาง

@28 ม.ค. 63 21:09
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ นัดเครือข่ายตำบลบางส่วนที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนงานในสงขลา มีประเด็นหารือสำคัญดังนี้๑.กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนจังหวัดสงขลา โดยมีการสนับสนุนงบประมาณร่วมดำเนินการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตำบลละ ๔ หมื่นบาท เพื่อขับเคลื่อนงานระดับต

ก้าวต่อไปเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยางเพื่อคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

@27 ม.ค. 63 13:56
"ก้าวต่อไปเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง"วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ นัดคณะทำงานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง เตรียมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกเครือข่ายฯ วางจังหวะก้าวการทำงานต่อไป๑.ทบทวนเป้าหมาย แนวทาง วิธีการเก็บข้อมูลสมาชิกที่มีความยากลำบากและเปราะบางในกลุ่มเครือข่าย สร้างความเข้าใจ

"ความร่วมมือระหว่าง กขป.เขต ๑๑ และ เขต๑๒"

@23 ม.ค. 63 13:14
"ความร่วมมือระหว่างกขป.เขต๑๑ และเขต๑๒"ผลพวงจาก MOU ในงานสร้างสุขภาคใต้ที่ผ่านมา สสว.๑๑ และกขป.เขต ๑๑ ร่วมกับกขป.เขต๑๒ และเทศบาลตำบลขุนทะเล ในฐานะพื้นที่ปฎิบัติการทางสังคม(social lap)พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการในพื้นที่ โดยมีสสว.๑๑ เป็นแม่งานวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ทีม สสว.๑๑ นัดหมายแก

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพกับภารกิจสนับสนุนการปรับสภาพบ้านสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการ

@23 ม.ค. 63 11:31
ยายอายุ 80 อยู่ลำพังในบ้านที่มีงูเห่า มีอยู่จริงคนพิการยังต้องเดินไปขับถ่ายในป่า ยังมีอยู่จริงครอบครัว 4 คน ที่พิการเกือบทั้งครอบครัวในบ้านเจียนพัง ก็ยังมีอยู่จริงวันที่ 23 มกราคม 2563 ร่วมทำหน้าที่อนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการปรับสภาพบ้านสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่ง

Node Flagship ตรังขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด "ตรังเมืองคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน"

@18 ม.ค. 63 17:04
วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรังประชุมทีมคณะทำงาน หน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด "ตรังเมืองคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน" ซึ่งทางทีมงานได้ขอยื่นรับทุนสนับสนุนจาก สสส. 2 ประเด็น คือการจัดการขยะรองรับสังคมสูงวัย

บทเรียน-สู่ก้าวย่างการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลา

@15 ม.ค. 63 15:35
"บทเรียน-สู่ก้าวย่างการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลา"วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลาก้าวที่สองของการพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพทน.สงขลา นัดหมายคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ และเครือข่าย มาร่วมกันย้อนมองตัวเองทั้งจุดเด่น

เดินหน้าการทำงานระดับจังหวัด : หารือความร่วมมือระหว่างกขป.เขต ๑๒ กับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพัทลุง

@15 ม.ค. 63 15:18
"เดินหน้าการทำงานระดับจังหวัด"วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวทีหารือความร่วมมือระหว่างกขป.เขต ๑๒ กับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพัทลุง ที่นี่เป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ที่จัดตั้งกองทุนดังกล่าว นายก อบจ.พัทลุง ก็เป็นหนึ่งในกรรมการ กขป.แนวทางที่จะดำเนินการร่วมกัน ผ่านประเด็นการสร้างสุข

ความร่วมมือระหว่าง พชอ.ควนขนุนและกขป.เขต ๑๒

@13 ม.ค. 63 14:05
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ร่วมแลกเปลี่ยนหารือการทำงานร่วมกันระหว่างกขป.เขต ๑๒ กับพชอ.ควนขนุน จ.พัทลุง ในการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมโดยการประสานงานของ สสอ.ควนขนุนมีเครือข่ายทั้ง สสจ. อปท. รพ.สต. อสม. สมาคมสวัสดิการฯ ท้องที่ ร่วม ๔๐ คน มาร่วมกิจกรรมพบเป้าหมายที่ตรง

จาก Node สสส. สู่ Node Flagship ตรัง

@11 ม.ค. 63 09:35
ก้าว Node สสส. สู่ Node Flagship ตรังเขียนโดย เชภาดร จันทร์หอมผ่านมา 2 ปีกว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2562 กับการเป็นหน่วยจัดการร่วมกับ สสส.ในระดับพื้นที่ หรือ โNode สสส. ตรังโกับการทำหน้าที่กระจายทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับชุมชนที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนส

ภาคีเครือข่ายหารือความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์ผลิตกายอุปกรณ์สงขลา

@9 ม.ค. 63 18:43
วันที่ 9 มกราคม 2563 สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา และสำนักงาน พมจ. สงขลาร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ผลิตกายอุปกรณ์กับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตรัตภูมิขอบคุณข้อมูลจาก Facebook สมาคมคนพิการจังหวัด

ความร่วมมือกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นทางสุขภาพ อบจ.พัทลุง

@7 ธ.ค. 62 12:13
"ความร่วมมือกับกองทุนฟื้นฟูฯอบจ.พัทลุง"วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายก อบจ.พัทลุง ในฐานะกขป.โดยการประสานของเลขานายกนัดคณะอนุกรรมการประกอบด้วย ปลัดอบจ. ผอ.กองแผนและงบประมาณ หน.สำนักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เนติกร เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพัทลุง ร่วมหารือความร่วม

พัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมบ้านเครือข่าย พชอ.หาดใหญ่

@29 พ.ย. 62 20:55
"พัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมบ้าน"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ช่วงบ่าย พชอ.หาดใหญ่ โดย สสอ.หาดใหญ่ ประสานทีมเยี่ยมบ้านในแต่ละรพ.สต.ของอำเภอหาดใหญ่ มาร่วมอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น iMed@home เพื่อใช้ในการเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางทางสังคม นำข้อมูลที่ได้มาสู่ระบบข้อมูลกลาง เสริมหนุนการทำง

เตรียมการทำแผนสุขภาพเทศบาลนครสงขลา

@29 พ.ย. 62 20:50
เตรียมทำแผนสุขภาพเทศบาลนครสงขลาเขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ช่วงเช้า ผอ.อภิชดา สุคนธปติภาค ผอ.กองสาธารณสุข ชวนมาให้ช่วยทำแผนสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลของเทศบาล ซึ่งต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิม ผนวกกับมีผู้จัดการกองทุนคนใหม่มารับหน้าที่วันนี้ชวนลูกทีมแล

ประชุมเชิงปฎิบัติการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒

@28 พ.ย. 62 21:31
"ประชุมเชิงปฎิบัติการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒"เข้าสู่ปีที่ ๓ ของการดำเนินงาน วันนี้ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) อนุกรรมการ คณะทำงานและเครือข่าย ๓ ประเด็น ประกอบด้วย๑)บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง๒)สุขภาวะกลุ่มเปราะบางทางสังคม๓)เกษตรและอาหารเพื่อสุข

สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดตรัง 10 ภารกิจการขับเคลื่อน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์

@21 พ.ย. 62 12:17
สภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดตรังจัดการประชุมระดับจังหวัดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง มีการประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดตรัง มีการนำเสนอรายงานผลการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดตรัง ประจำปี 2562 ภายใต้ภารกิจ 10 ภารกิ

13 กลุ่มประชากรเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน

@20 พ.ย. 62 18:17
13 กลุ่มประชากร เป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน คือการสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในกลุ่มประชากรในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มประชากรทั้ง 13 กลุ่ม คือ เด็ก 0-2 ปี, เด็ก 3-5 ปี, เด็ก 6-12 ปี, เด็กและเยาวชน, หญิงตั้งครรภ์, กลุ่มวัยทำงาน, ผู้สูงอา

สภาสันติสุขตำบลกลไกขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาวะตำบลบองอ นราธิวาส

@19 พ.ย. 62 15:47
วันที่ 14โ พฤศจิกายนโ 2562โ ที่ผ่านมาศูนย์โประสานงานโภาคีโการพัฒนาโจังหวัดโนราธิวาสโ(ศปจ.นธ.)โ นำโดยนายเมธาโ เมฆาโรัฐโ ประธานศูนย์โประสานงานโฯโเข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลโ เพื่อนำข้อมูลโร่างธรรมนูญโสุขภาวะตำบลโ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับฟังความคินเห็นโ&n

กลไกการพัฒนาศักยภาพ พชอ.รือเสาะ สนับสนุนการดำเนินงาน พชต.โคกสะตอ นราธิวาส

@19 พ.ย. 62 15:06
ประชุมขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาศักยภาพ พชอ.สนับสนุนการดำเนินงาน พชต.มี นายกอบต.โคกสะตอ เป็น ปธ.ผอ.รพ.สต.โคกสะตอ เป็นเลขานุการ มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน สรุปผลการประชุม1.เห็นควรมี การแต่งตั้ง คกก.พชม. มีผญบ. เป็นประธาน จนท.รพสต.ที่ ผรช.หมู่บ้าน เป็นเลขานุการ และ ปธ.อสม. ประจำหมู่บ้าน เป็น ผช.เลขานุก

พลังสตรี พลังสันติสุข ชายแดนใต้

@13 พ.ย. 62 18:18
เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.สมาคมเพื่อสันติภาพ(We Peace) จัดกิจกรรม พลังสตรี พลังสันติสุข ชายแดนใต้ ณ.ห้องประชุมอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาโดยมี ท่าน พ.อ.วัฒนา กรมขันธ์ รอง ผอ.ศสว. เป็นประธานเปิดพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ควา

เราทุกคนเท่าเทียมกัน “No one left behind” เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

@13 พ.ย. 62 12:36
เราทุกคนเท่าเทียมกัน โNo one left behindโ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังวันที่ 12 พฤศจิกายน 62 สมาคมอาสาสร้างสุข ร่วมกับสมาคมผู้พิการ โรงพยาบาลหาดใหญ่และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมพัฒนาทีมอาสาสมัครเพื่อถ่ายทอดแนวทางส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้พิการ ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทย

เปิดพื้นที่นโยบายระดับเมือง

@13 พ.ย. 62 12:30
"การเปิดพื้นที่นโยบายระดับเมือง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองมิติการพัฒนาของประเทศเรายังไม่มีนโยบายสาธารณะระดับเมือง ซึ่งกินพื้นที่/ข้ามพรมแดน/เชื่อมโยงโดยวิถีชีวิต ภูมินิเวศ และอื่นๆที่มากระทบ ข้ามพ้นข้อจำกัดเชิงโครงสร้างการปกครองแบบเดิมที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเมื่อโครงสร้างเดิมไม่สามารถรองร

เครือข่ายอาสาสมัครส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้พิการ

@12 พ.ย. 62 15:03
เครือข่ายอาสาสมัครส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้พิการวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นครั้งแรกที่สมาคมอาสาสร้างสุขมีโอกาสมาแนะนำน้องๆนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นัสรินทร์ แซสะ ในรายวิชาสังคมสงเคราะห์สำหรับคนพิการ ในเรื่องการทำอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูความพิการสำหรับอุปกรณ์ส่งเสริมการออกกำลังกา

ความร่วมมืองานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ ณ อำเภอตากใบ นราธิวาส

@7 พ.ย. 62 09:18
ความร่วมมือกับ กขป.เขต๑๒วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เดินทางไปโรงพยาบาลตากใบ พร้อมกับ คุณกรกฤทธิ ชุมนูรักษ์ จากสช. โดยการประสานของ นพ.สมชาย ผอ.รพ.และคุณวาสนา ทีมงาน รพ.ตากใบที่ดูแลงานคนพิการ นัดทีมงานทั้งนักพัฒฯ อบต. รพ.สต. มาร่วมเรียนรู้ระบบข้อมูล www.ข้อมูลชุมชน.com และแอพพลิเคชั่น iMed@hom

ปัญญาปฏิบัติ : ผลจากการลงมือทำร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

@29 ต.ค. 62 20:43
"ปัญญาปฎิบัติ" ผลจากการลงมือทำเขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองนับแต่ปี ๒๕๕๖ มูลนิธิชุมชนสงขลาเห็นช่องว่างการทำงานที่ฐานข้อมูลต่างกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมากแต่ต่างคนต่างทำ จึงนำระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อคนพิการที่ร่วมกับคุณภาณุมาศ โปรแกรมเมอร์พัฒนาขึ้นใน www.communeinfo.com ไปลงมือปฎิบัติกับเครือข่ายสุข

ศปจ.ปัตตานีกับกลไกความร่วมมือเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผ่านระบบข้อมูล IMed@home

@22 ต.ค. 62 20:00
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ศปจ.ปัตตานีจัดเวทีคืนข้อมูลคนพิการที่ยากลำบากให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพมจ. อบจ. สสจ. พช. กศน. อบต. หอการค้า ที่นี่เก็บข้อมูลโดยทีมบัณฑิตอาสา หลังจากมีข้อมูลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคมเข้าระบบมาตัั้งแต่ปี ๖๑ รอบนี้ลงลึกด้วยแบบสอบถามคุณภาพชีวิตเริ่มด้วยคนพิการที่เป็

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา

@19 ต.ค. 62 20:08
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประชุมทีมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมจัดทำแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๖๓นอกจากโครงการต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ ๔ ปีแล้ว ที่ประชุมเห็นตรงกันในการยกระดับการทำงานในเชิงบูรณาการโดยใช้ฐานตำบล ที่ต้องการให้ศูนย์สร้างสุขชุมชนเป็นกลไกกลางประสานคว

ถอดบทเรียนโครงการต้นแบบการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมภายใต้การสนับสนุนของ Node flagship สสส.สงขลา

@15 ต.ค. 62 19:39
นัด ๓ โครงการต้นแบบการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมภายใต้การสนับสนุนของ Node flagship สสส.สงขลามาเจอกันทั้ง ๓ โครงการมีจุดเด่นที่แตกต่างจากฐานเดิมที่ต่างสะสมทุนมาระดับหนึ่งก่อนที่จะมาทำโครงการต่อยอด๑.ต.ทับช้าง และต.คูหา เป็นพื้นที่ดำเนินงานศูนย์สร้างสุขชุมชนที่มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภา

"คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอกระแสสินธ์ุ"

@10 ต.ค. 62 20:25
"คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอกระแสสินธ์ุ"ท่านชอบ สสอ.กระแสสินธุ์ ประสานมาให้ไปพัฒนาศักยภาพทีมงานพชอ.ในการใช้แอพฯiMed@home ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาสทางสังคมทีมงานมีทั้งปลัดอำเภอ รพ.สต. รพ.อำเภอ นักพัฒนาชุมชน อสม.เชี่ยวชาญ อสม. พมจ. ร่วม ๓๐ คน ทำความเข้าใจแนวคิดและฝึกปฎิบัติการใช้แอพฯ

สมัชชาตรังกับโจทย์สำคัญ ทำไมต้องขับเคลื่อนเรื่องคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

@2 ต.ค. 62 13:18
สมัชชาตรังกับโจทย์สำคัญ ทำไมต้องขับเคลื่อนเรื่องคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเขียนโดย Natthatida Phokaewเวลาเลิกเรียน เด็กๆ ที่นั่งรอผู้ปกครองคงรอด้วยใจจดจ่อว่าวันนี้ใครจะมารับกลับบ้าน แต่สำหรับเด็กๆ อีกหลายๆ คน ไม่มีโอกาสได้มาเรียนหนังสือ ทั้งที่อยู่ในวัยที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับทำไมน่ะหรือ? เด็ก

เรียนรู้ "ประชาสังคมกับบทบาทงานพัฒนา" ในงานมหกรรมชุมชนสุขภาวะปี ๒๕๖๒

@22 ก.ย. 62 09:55
ในฐานะภาคประชาสังคมมีบทบาทในการพัฒนาอย่างไร๑.เปิดพื้นที่ทางความคิด เป็นพื้นที่กลางที่จะเอื้อให้เกิดการ "เปลี่ยนผ่าน" ที่ผสมผสานโครงสร้าง "แนวดิ่ง" เชิงอำนาจ และรวมศูนย์จากส่วนกลาง กับ "แนวระนาบ" ที่ใช้พื้นที่เป็นฐาน ทั้งในรูปแบบต่อรอง ถกแถลง หรือจับมือผสมผสานข้อดีของแต่ละฝ่ายทำไปด้วยกัน พัฒนาไปสู่

"กติกากลุ่มสัจจะออมทรัพย์แหลมสนอ่อน"

@9 ก.ย. 62 23:14
"กติกากลุ่มสัจจะออมทรัพย์แหลมสนอ่อน"หลังธนารักษ์ส่งสัญญาณความพร้อมให้ทำสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย ถือเป็นข่าวดีที่รอคอย สมาชิกของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนแหลมสนอ่อนประชุมสมาชิกที่พร้อมเดินหน้าจำนวน ๒๒ ครัวเรือน ร่วมยกร่างกติกาเพื่อหาแนวทางดูแลพื้นที่เช่า๑)การใช้ประโยชน์ที่ดินจำนวน ๒๓ ไร่ ประกอบด้วยกติ

ศปจ.ปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตอาสา พัฒนาศักยภาพ Admin iMed@home ๑๒ อำเภอจังหวัดปัตตานี

@9 ก.ย. 62 22:44
ศปจ.ปัตตานี เครือข่ายบัณฑิตอาสา และ กขป.เขต ๑๒ ร่วมเรียนรู้ระบบการบันทึกข้อมูล iMed@home เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และจัดตั้งคณะทำงาน Admin ทั้ง ๑๒ อำเภอของจังหวัดปัตตานี ร่วมพัฒนาและร่วมใช้ระบบข้อมูลในการนำมาวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเร่ิ่มจากข้อมูลคนพิการวันที

บันทึกเรื่องราวชาวพลเมืองอาสาจังหวัดตรัง "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

@30 ส.ค. 62 05:51
ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา เราได้มีโอกาสพบปะตัวแทนภาคประชาชนทั้ง 10 อำเภอในจังหวัดตรัง เพื่อพัฒนากลไกศักยภาพพลเมืองอาสาซึ่งแต่ละคนที่มาก็ล้วนแล้วแต่ทำงานอยู่ในส่วนที่เป็นจิตอาสา หรือทำงานใกล้ชิดกับคนในชุมชน อาทิเช่นอสม.อพม.อาสาสมัครคุมประพฤติสภาองค์กรชุมชนกองทุนหมู่บ้านซึ่งในการประชุม จะมี

"Admin ของ iMed@home"

@26 ส.ค. 62 20:48
"Admin ของ iMed@home"หลังจากอบรมการใช้แอพฯiMed@home ให้กับอสม.เชี่ยวชาญ ๑๒๐๐ คน(ครบทุกหมู่บ้าน) สมาคม เครือข่ายคนพิการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลคนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยรอการฟื่้นฟูและคนยากลำบากอสม.เชี่ยวชาญและทีมงานแต่ละสมาคม จะทำหน้าที่เยี่ยมบ้าน สำรวจความต้องการ และประ

ขาประเมิน : งาน ๔ PW พื้นที่สงขลา

@24 ส.ค. 62 21:28
"ขาประเมิน"นัดทีมเล็กงานและทีมวิชาการ ๔ PW สงขลามาดูร่างเอกสารประเมินผลการขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ ที่ดำเนินการมาใกล้ครบ ๓ ปีภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัด วิสัยทัศน์สงขลา ๒๕๗๐ "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สังคมเป็นสุข"ดำเนินการในฐานะองค์กรภาคประชาสังคม เสริมขบวนที่ ๑๕

องค์ความรู้ - Knowledge

"เรียนรู้จากตู้ปันสุข"

@12 พ.ค. 63 16:52
"เรียนรู้จากตู้ปันสุข"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง๑)กระแสตู้ปันสุขเกิดขึ้นรวดเร็ว ขยายผลไปได้ทั่วประเทศ เพียงแค่ปรับชื่อ ปรับลีลาปลีกย่อยให้สอดคล้องกับตัวตนของคนทำ แต่รูปแบบไม่แตกต่างกันนัก ด้านหนึ่งสะท้อนจิตใจของผู้ให้ และการแบ่งปันที่อยู่ในสายเลือดความเป็นคนไทยมานาน ทำให้ผมนึกถึงในอดีตภาคใต้เรามี