เขตสุขภาพเพื่อประชาชนภาคใต้

บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง

ร่าง - Mapping บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง

สถานการณ์ปัญหา

ปัจเจก

 • อายุ 12-16 สูบบุหรี่มากที่สุด
 • www.trc.or.th

สภาพแวดล้อม

 • ไม่มีพื้นที่ปลอดภัย
 • ความยากจน
 • บุหรี่มือสอง
 • www.trc.or.th

ระบบ

 • ของหนีภาษี
 • กฎหมาย

ทุนทางสังคม

ปัจเจก

 • ต.กะมิยอ บุคคลต้นแบบจำนวน 20 คน
 • www.trc.or.th

สภาพแวดล้อม

 • ต.กะมิยอ มีพื้นที่ปลอดบุหรี่ที่มีมัสยิดกลางเป็นพื้นที่ร่วมกับชุมชน
 • www.trc.or.th

ระบบ

 • ต.กะมิยอ มีกลไกเยาวชน มีธรรมนูญชุมชน
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยสำคัญ

ปัจเจก

 • อยากรู้อยากลอง
 • ความเชื่อ
 • จิตสำนึกสาธารณะ

สภาพแวดล้อม

 • เพิ่มพื้นที่ปลอดภัย
 • เครือข่าย
 • รายได้
 • เทคโนโลยี
 • ร้านขายของชำ

ระบบ

 • การบังคับใช้กฎหมาย

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 • การปรับกระบวนทัศน์
 • การบูรณาการ
 • การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

พื้นที่ดำเนินการ

ปี 2561

 • พื้นที่เป้าหมายและผลการดำเนินงาน
 • ข้อเสนอเชิงนโยบาย

ปี 2562

 • พื้นที่เป้าหมายและผลการดำเนินงาน
 • ข้อเสนอเชิงนโยบาย

หมายเหตุ เป็นตัวอย่าง Mapping รอข้อมูลอัพเดท